`

SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
077-083

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Analysis of knowledge about antibiotics applied in respiratory tract infections in the Polish population

Płusa T, Gańko T, Jamróz M, Kiecana A, Kołodziej J.

Medical Faculty of Lazarski University in Warsaw

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 077

The growing bacterial resistance to administered antibiotics is becoming a significant problem on a global scale. The knowledge about antibiotics should be publicly disclosed, and especially carefully enforced by medical staff.
The aim of study
was to analyze the basic knowledge of antibiotics in the selected groups – medical and other faculty students as well as those working in various professions. In addition, the study assessed the correctness of medical treatment that would justify the use of an antibiotic.
Material and methods
. The study group comprised 252 people included 40.48% men (n=102) and 59.52% women (n=150), divided into 3 groups: medical students (n=55), students of other than medical faculties (n=122) and employed and retired (n=75). All study participants completed a survey that included questions about antibiotic knowledge, information about whether the patient was examined before the antibiotic therapy, and whether the subject uses over the counter (OTC) medicines. The Probit model (also known as the Normit model) was used for qualitative response regression models (Wooldridge, 2012).
Results
. Most of the sample participants had a secondary education (79.8% out of 201 participants) and 50 people received a higher education (19.8% of the total sample). Only 3.17% of the respondents have never taken antibiotics. Most respondents unanimously indicated the antibacterial effect of the antibiotic. Cephalosporins (69.86%) and macrolides (17.81%) were the most frequently used, which indicates that the antibiotic applications were based on current recommendations. The differences between the groups were not statistically significant. Despite a full understanding of the importance of antibiotic treatment, as many as 19.05% of respondents used OTC drugs due to the common cold.
Conclusions
. Explaining the necessity of administering an antibiotic to a patient and justifying its choice, recommending the correct dosage, and taking into account the information about the antibiotic and other medications have been confirmed a common rule. Anyway, almost 1/5 of the respondents use OTC preparations and undertake the treatment themselves.

Key words: antibiotics, knowledge, choice, information, OTC

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Analiza wiedzy na temat antybiotyków stosowanych w zakażeniach dróg oddechowych w populacji polskiej

Płusa T, Gańko T, Jamróz M, Kiecana A, Kołodziej J.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 077

Rosnąca oporność bakterii na podawane antybiotyki staje się znaczącym problemem w skali globalnej. Wiedza na temat antybiotyków powinna być publicznie ujawniona, a szczególnie starannie podawana przez personel medyczny.
Celem pracy była analiza podstawowej wiedzy na temat antybiotyków w wybranych grupach – wśród studentów medycyny i innych kierunków oraz osób pracujących w różnych zawodach. Ponadto badanie oceniało poprawność leczenia, uzasadniające stosowanie antybiotyku.
Materiał i metody
. Badana grupa składała się z 252 osób, w tym 40,48% mężczyzn (n=102) i 59,52% kobiet (n=150), podzielonych na 3 grupy: studentów medycyny (n=55), studentów innych kierunków niż wydział medyczny (n=122) oraz pracujących zawodowo i emerytowanych (n=75). Wszyscy uczestnicy badania wypełnili ankietę, która zawierała pytania dotyczące wiedzy na temat antybiotyków, informacji o tym, czy chory był badany przed antybiotykoterapią i czy chory stosuje leki bez recepty (OTC). Model Probit (znany również jako model Normita) zastosowano w modelach regresji odpowiedzi jakościowej (Wooldridge, 2012).
Wyniki
. Większość uczestników próby posiadała wykształcenie średnie (79,8%), a 50 osób miało wykształcenie wyższe (19,8%). Tylko 3,17% respondentów nigdy nie brało antybiotyków. Większość respondentów jednogłośnie wskazała na antybakteryjne działanie antybiotyku. Najczęściej podawano im cefalosporyny (69,86%) i makrolidy (17,81%), co wskazuje, że stosowanie antybiotyków oparto na aktualnych zaleceniach. Różnice między grupami nie były istotne statystycznie. Mimo pełnego zrozumienia znaczenia leczenia antybiotykami aż 19,05% respondentów stosowało leki bez recepty (OTC) z powodu przeziębienia.
Wnioski
. Wyjaśnienie konieczności podawania choremu antybiotyku i uzasadnienie jego wyboru, zalecenie prawidłowego dawkowania oraz uwzględnienie informacji o antybiotyku i innych lekach zostało potwierdzone, jako zasada postępowania. Prawie 1/5 respondentów stosuje preparaty OTC i sama podejmuje leczenie.

Słowa kluczowe: antybiotyki, wiedza, wybór, informacja, leki OTC