SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
084-090

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Immunoglobulin concentrations in patients with chronic rhinosinusitis


Wojdas A.

Department of Otorynolaryngology, Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 084

MALT structures are referred to as the common immune system of the mucous membranes, which in the structures of the nasal cavity, paranasal sinuses and nasopharynx is referred to as NALT (nasopharynx-associated lymphoid tissue). NALT stimulation elicits an immune response initiated by antigen presentation and activation of B lymphocytes.
The aim of the study
was to compare the average total serum IgE and specific IgE concentration as well as the level of IgA, IgG and IgM antibodies in patients with CRS with and without atopy and to determine the severity of other symptoms of the disease.
Material and methods
. A total of 88 patients of both sexes, aged 18 to 69, divided into two groups of 44 people were qualified for the study. Group A are patients with CRS with accompanying atopy, and group B are patients with CRS without atopy. The control group consisted of 20 healthy people. In group A, the mean total IgE concentration in serum was significantly higher compared to the analogous values in group B (p <0.001) and in the control group (p <0.001). In group A, mean values of IgE specific for assessed allergens were significantly higher in relation to analogous values assessed in both other groups (p <0.001). In groups A and B, mean IgA concentration was statistically significant to the control group (p <0.001).
Conclusions
. The study showed that chronic rhinosinusitis in atopic and non-atopic patients causes a statistically significant (p <0.001) increase in the mean total IgA and IgE concentration as well as chronic rhinosinusitis in patients with atopy it causes a statistically significant (p <0.001) increase in the average concentration of specific IgE for specific aeroallergens.

Key words: NALT, immunoglobulins, chronic rhinosinusitis, atopy

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Stężenia immunoglobulin u chorych na przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych

Wojdas A.

Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 084

Struktury MALT określane są jako wspólny układ immunologiczny błon śluzowych, który w strukturach jamy nosowej, zatok przynosowych i nosogardle określane jest jako NALT (nasopharynx-associated lymphoid tissue). Pobudzenie NALT wywołuje odpowiedź immunologiczną zapoczątkowaną prezentacją antygenu i aktywacją limfocytów B.
Celem pracy
było porównanie średniego stężenia całkowitego w surowicy IgE i swoistych IgE oraz przeciwciał IgA, IgG i IgM u chorych na przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych (PZJNZP) z atopią i bez atopii oraz określenie nasilenia innych objawów choroby.
Materiał i metody
. Do badań zakwalifikowano łącznie 88 chorych obojga płci, w wieku od 18 do 69 lat, podzielonych na dwie grupy po 44 osoby. Grupa A to chorzy na PZJNZP z towarzyszącą atopią, a grupa B to chorzy na PZJNZP bez atopii. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych. W grupie A średnie stężenie IgE całkowitej w surowicy było znamiennie wyższe wobec analogicznych wartości ocenianych w grupie B (p<0,001) oraz w grupie kontrolnej (p<0,001). W grupie A wartości średnie stężenia IgE swoistych w stosunku do ocenianych alergenów były znamiennie wyższe w odniesieniu do analogicznych wartości ocenianych w obu pozostałych grupach (p<0,001). W grupie A i B średnie stężenie IgA było znamiennie statystyczne do grupy kontrolnej (p<0,001).
Wnioski
. Przeprowadzane badania wykazały, że przewlekły stan zapalny błony śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych u chorych z atopią i bez atopii powoduje znamienne statystycznie (p<0,001) zwiększenie średniego stężenia całkowitego IgA i IgE, a także przewlekły stan zapalny błony śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych u chorych z atopią powoduje znamienne statystycznie (p<0,001) zwiększenie średniego stężenia swoistych IgE na określone aeroalergeny.

Słowa kluczowe: NALT, immunoglobuliny, przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych, atopia