SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
091-093

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Diagnostic difficulties in food anaphylaxis – a case report

Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K.

Department and Clinic of Internal Medicine, Pneumology and Allergology, Wroclaw Medical University, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 091

Anaphylaxis is a rapid, systemic reaction, which can lead to a patient’s death. In its mechanism, mediators of allergic reaction cause skin, breathing and gastrointestinal symptoms or they even lead to loss of consciousness or anaphylactic shock. As for genesis of food allergy, we sometimes have to take atypical correlations under consideration. The example is food-dependent exercise – induced anaphylaxis (FDEIA), which often means the same as diagnosing idiopathic anaphylaxis. Molecular diagnostics of allergy using the latest generation nanotechnology would be considerate help in such diagnostic difficulties.
Case report
. 38-year-old man, without history of chronic internal diseases, was admitted due to diagnostics of recurring mild food anaphylaxis incidents. In the process of allergic diagnostics concentrations of total IgE antibodies, complement component C3 and C4, C1-esterase inhibitor were checked – all of the results were normal. Pressure and thermal tests, as well as skin prick tests with food allergens, patch contact test and oral provocation test with acetylsalicylic acid were negative. Skin prick test with airborne allergens turned out to be positive for many allergens. Due to a multiplicity of factors that could cause the patient’s symptoms, oral provocation tests were abandoned. The planning of such tests would be possible only after receiving results of component-resolved diagnostics
Conclusion
: On the example of this patient, we would like to draw attention to possible difficulties in allergic diagnostics, such as: a multiplicity of oversensitivity causes, cross-reactivity, predisposing factors and patient’s subjective judgement. Moreover, our aim is also to emphasise an extremely helpful importance of componentresolved diagnostics.

Key words: anaphylaxis, food allergy, food-dependent exerciseinduced anaphylaxis, component-resolved diagnostics

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Trudności diagnostyczne w anafilaksji pokarmowej – opis przypadku


Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 091

Anafilaksja jest gwałtowną, ogólnoustrojową reakcją organizmu, która może doprowadzić do śmierci chorego. W jej mechanizmie mediatory odczynu alergicznego powodują objawy skórne, objawy ze strony układu oddechowego czy pokarmowego, prowadząc nawet do utraty przytomności i wstrząsu anafilaktycznego. W genezie alergii pokarmowej niejednokrotnie należy wziąć pod uwagę nietypowe zależności. Ich przykładem jest anafilaksja zależna od pokarmu i indukowana wysiłkiem (ang. food-dependent exercise-induced anaphylaxis, FDEIA), która często jest tożsama z rozpoznawaniem anafilaksji idiopatycznej. Znaczną pomocą w podobnych trudnościach diagnostycznych okazałaby się molekularna diagnostyka alergii w oparciu o nanotechnologię najnowszej generacji.
Opis przypadku
. Chory lat 38, bez obciążeń internistycznych, został przyjęty do diagnostyki powtarzających się incydentów łagodnej anafilaksji pokarmowej. W toku diagnostyki alergologicznej oznaczono stężenia przeciwciał całkowitych klasy IgE, stężenia C3 i C4-składników dopełniacza oraz stężenie C1-inhibitora esterazy, które były prawidłowe. Test uciskowy i termiczny, punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi, testy płatkowe oraz doustny test prowokacyjny z kwasem acetylosalicylowym wypadły ujemnie. Punktowe testy skórne z alergenami powietrznopochodnymi wypadły dodatnio dla wielu alergenów. Z uwagi na mnogość czynników mogących odpowiadać za stan chorego, odstąpiono od prób prowokacji doustnej, których zaplanowanie możliwe byłoby dopiero po uzyskaniu wyników diagnostyki komponentowej.
Wnioski
. Na przykładzie chorego pragniemy zwrócić uwagę na możliwe trudności w diagnostyce alergologicznej, takie jak ogrom przyczyn nadwrażliwości, reakcje krzyżowe, czynniki predysponujące oraz subiektywna ocena choregoi jednocześnie podkreślić niezwykle pomocne znaczenie diagnostyki komponentowej.

Słowa kluczowe: anafilaksja, alergia pokarmowa, anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem, diagnostyka komponentowa