SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 4 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
169-177

Title: The risk of transmitting bacterial infections via blood component transfusion

Author: Korsak J.

Tytuł: Ryzyko przeniesienia zakażeń bakteryjnych za pośrednictwem przetoczeń składników krwi

Autor: Korsak J.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
178-181

Title: Determination the significance level of diabetes as predisposing factor for fungal surgical site infection

Authors: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A.

Tytuł: Określenie istotności cukrzycy jako czynnika predysponującego do grzybiczego zakażenia miejsca operowanego

Autorzy: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A.

182-187

Title: To what extent diabetes is a key risk factor development of bacterial surgical site infection in patients undergoing abdominal procedures?

Authors: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A

Tytuł: W jakim stopniu cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju bakteryjnego zakażenia miejsca operowanego u chorych operowanych w zakresie jamy brzusznej?

Autorzy: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A

188-193

Title: The assessment of the level of complement’s elements and cytokines levels in persons occupationally exposed to Borrelia burgdorferi infections

Authors: Tokarska-Rodak M., Kozioł-Montewka M., Plewik D., Szepeluk A., Paszkiewicz J.

Tytuł: Ocena poziomu składowych układu dopełniacza oraz wybranych cytokin u osób zawodowo narażonych na zakażenia Borrelia burgdorferi

Autorzy: Tokarska-Rodak M., Kozioł-Montewka M., Plewik D., Szepeluk A., Paszkiewicz J.

194-197

Title: Preferences of asthma/COPD patients in inhaler choosing

Authors: Płusa T, Bijoś P

Tytuł: Preferencje chorych na astmę/POChP przy wyborze inhalatora

Autorzy: Płusa T, Bijoś P

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
198-201

Title: The program of the Hospital Antibiotic Policy – aims and rules of the realization

Authors: Jaroszewska K, Pulkowska-Nowocień A, Gawlak M, Nitsch-Osuch A

Tytuł: Program Szpitalnej Polityki Antybiotykowej – cele i zasady realizacji

Autorzy: Jaroszewska K, Pulkowska-Nowocień A, Gawlak M, Nitsch-Osuch A

202-211

Title: Population resistance and bioterrorism threats. Part I – Bacteria

Authors: Bigos M, Denys A

Tytuł: Odporność populacyjna w aspekcie zagrożenia bioterrorystycznego. Część I – bakterie

Autorzy: Bigos M, Denys A

212-217

Title: Bacterial and protozoal opportunistic infections in patients with inflammatory bowel disease

Authors: Akutko K, Iwańczak B

Tytuł: Bakteryjne i pierwotniakowe zakażenia oportunistyczne u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit

Autorzy: Akutko K, Iwańczak B

218-227

Title: Monoclonal antibodies as a type of immunotherapy for the treatment of selected cancers

Author: Konopka M, Kaczmarczyk D, Fol M
 

Tytuł: Przeciwciała monoklonalne jako rodzaj immunoterapii w leczeniu wybranych nowotworów

Autor: Konopka M, Kaczmarczyk D, Fol M

228-233

Title: Omentin – a new adipocytokine with benefical cardiometabolic properties

Authors: Lis I, Ratajczak A, Bogdański P.

Tytuł: Omentyna – nowa adipocytokina o korzystnych właściwościach kardiometabolicznych

Autorzy: Lis I, Ratajczak A, Bogdański P.