SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 200, LUTY/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 200, FEBRUARY


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
071-074

Title: Hemostatic and cellular functions of factor XIII

Authors: Bijak M., Gajak A., Nowak P.

Tytuł: Hemostatyczne i komórkowe funkcje czynnika XIII

Autorzy: Bijak M., Gajak A., Nowak P.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
075-077

Title: The impact of minimizing right ventricular pacing on subclinical atrial tachyarrhythmias in patients with DDD pacemaker implanted for sinus node disease and first degree atrio-ventricular block 

Authors: Krzyżanowski K., Michałkiewicz D., Orski Z., Cwetsch A.

Tytuł: Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na subkliniczną arytmię przedsionkową u pacjentów z wszczepionym stymulatorem typu DDD z powodu choroby węzła zatokowego i bloku przedsionkowo- komorowego I stopnia

Autorzy: Krzyżanowski K., Michałkiewicz D., Orski Z., Cwetsch A.

078-082

Title: Evaluation of cardiovascular risk in patients that underwent sanatorium treatment for locomotor system disease

Authors: Mejer A., Durda A., Kozioróg M., Kowalski J.

Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych sanatoryjnie z powodu schorzeń narządu ruchu

Autorzy: Mejer A., Durda A., Kozioróg M., Kowalski J.

083-086

Title: Beta-hexosaminidase in the saliva as a marker of alcohol dependence

Authors: Waszkiewicz N., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Zalewska A., Gościk E., Szulc A., Zwierz K.

Tytuł: Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu

Autorzy: Waszkiewicz N., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Zalewska A., Gościk E., Szulc A., Zwierz K.

087-090

Title: Coping with stress and the choice of faculty

Authors: Mechlińska-Ciosek M., Talarowska M., Andrzejczak J., Gałecki P.

Tytuł: Radzenie sobie ze stresem a kierunek studiów

Autorzy: Mechlińska-Ciosek M., Talarowska M., Andrzejczak J., Gałecki P.

091-094

Title: Expectations of psychiatric patients and their families from the treatment in day hospital

Authors: Galińska-Skok B., Konarzewska B., Małus A., Felińska D., Szulc A.

Tytuł: Oczekiwania pacjentów i członków ich rodzin dotyczące terapii na dziennym oddziale psychiatrycznym

Autorzy: Galińska-Skok B., Konarzewska B., Małus A., Felińska D., Szulc A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
095-099

Title: Occult cardiac involvement in the course of advanced testicular cancer

Authors: Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Antczak A., Korski K., Piątek J.

Tytuł: Utajone zajęcie serca w przebiegu zaawansowanego raka jądra 

Autorzy: Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Antczak A., Korski K., Piątek J.

100-104

Title: Disseminated cardiac metastases as a manifestation of recurrent malignant melanoma 4 years after excision of a primary cutaneous focus

Authors: Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Łanocha M., Kociemba W., Wróblewski D., Sokołowski K.

Tytuł: Rozsiane przerzuty do serca jako objaw wznowy czerniaka złośliwego 4 lata po wycięciu pierwotnego ogniska skórnego

Autorzy: Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Łanocha M., Kociemba W., Wróblewski D., Sokołowski K.

105-109

Title: Infliksymab induced herpes simplex encephalitis – case report

Authors: Piusińska-Macoch R., Stępień A., Staszewski J., Swarowska-Knap J., Żabicka M.

Tytuł: Opryszczkowe zapalenie mózgu po leczeniu infliksymabem – opis przypadku

Autorzy: Piusińska-Macoch R., Stępień A., Staszewski J., Swarowska-Knap J., Żabicka M.

110-112

Title: Synaesthesia – case report

Authors: Talarowska M., Lechańska J., Chamielec M., Gałecki P.

Tytuł: Zjawisko synestezji – opis przypadku

Autorzy: Talarowska M., Lechańska J., Chamielec M., Gałecki P.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
113-116

Title: Cardiovascular complications of cyclooxygenase inhibitors during prenatal and postnatal period

Authors: Kobylińska J., Burdan F., Dworzański W., Szumiło J.

Tytuł: Sercowo-naczyniowe powikłania stosowania inhibitorów cyklooksygenazy w okresie pre- i postnatalnym

Autorzy: Kobylińska J., Burdan F., Dworzański W., Szumiło J.

117-120

Title: Overactive bladder phytotherapy

Authors: Dobrek Ł., Thor P.J.

Tytuł: Fitoterapia zespołu pęcherza nadaktywnego

Autorzy: Dobrek Ł., Thor P.J.

121-125

Title: Steroid hormones in schizophrenia pharmacotherapy

Author: Holka-Pokorska J.

Tytuł: Rola steroidów hormonalnie czynnych w terapii schizofrenii

Autor: Holka-Pokorska J.

126-129

Title: Suffering in disease

Author: Fedorovich V.

Tytuł: Cierpienie w chorobie

Autor: Fedorovich V.