SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 201, MARZEC/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 201, MARCH


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
135-139

Title: Current state of research on multiple sclerosis

Authors: Lubina-Dąbrowska N., Stępień A., Chalimoniuk M.

Tytuł: Aktualny stan badań nad stwardnieniem rozsianym

Autorzy: Lubina-Dąbrowska N., Stępień A., Chalimoniuk M.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
140-144

Title: Evaluation of efficacy and safety of hypertension treatment with original angiotensin-converting enzyme inhibitors. The comparison of original and generic formulations

Authors: Szczotka B., Jaźwińska-Tarnawska E.,Wedlarski R., Łapiński Ł., Wiela-Hojeńska A.

Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensyny. Porównanie leków oryginalnych i generycznych

Autorzy: Szczotka B., Jaźwińska-Tarnawska E.,Wedlarski R., Łapiński Ł., Wiela-Hojeńska A.

145-149

Title: Medical procedures carried out by rescue team at multiple body injury victims of accidents

Author: Januszewski J.

Tytuł: Procedury medyczne podjęte przez zespół specjalistyczny u ofiar wypadków z obrażeniami więcej niż jednej okolicy ciała

Autor: Januszewski J.

150-153

Title: Psychopathological and psychosocial aspects of military crimes

Authors: Woś J., Florkowski A., Zboralski K.

Tytuł: Psychopatologiczne i psychospołeczne aspekty przestępstw typowo wojskowych

Autorzy: Woś J., Florkowski A., Zboralski K.

154-157

Title: The prevalence of suicide attempts among children and adolescents 

Authors: Woźniak E., Talarowska M., Orzechowska A., Florkowski A., Gałecki P.

Tytuł: Rozpowszechnienie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży

Autorzy: Woźniak E., Talarowska M., Orzechowska A., Florkowski A., Gałecki P.

158-160

Title: Influence of nuclear factor-κB inhibition on –SH groups concentration in liver of rats

Authors: Michalski Ł., Kleniewska P., Piechota-Polańczyk A., Gorąca A.

Tytuł: Wpływ blokowania czynnika jądrowego κB na zawartość wolnych grup –SH w wątrobie szczura

Autorzy: Michalski Ł., Kleniewska P., Piechota-Polańczyk A., Gorąca A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
161-164

Title: Variety of thrombotic thrombocytopenic purpura clinical course in Polish family members with ADAMTS 13 gene mutation

Authors: Hyla-Klekot L., Kucharska G., Słonka K

Tytuł: Różnorodność przebiegu klinicznego małopłytkowej plamicy zakrzepowej u członków polskiej rodziny z mutacją genu ADAMTS 13

Autorzy: Hyla-Klekot L., Kucharska G., Słonka K

165-167

Title: A case of a 16,5-year-old boy with myelosis funicularis caused by secondary vitamin B12 deficiency associated with dietary deficiencies – case report

Authors: Kostka E., Krzesiek E., Iwańczak B.

Tytuł: Zwyrodnienie sznurów tylnych rdzenia kręgowego z powodu wtórnego niedoboru witaminy B12 w przebiegu diety niedoborowej u 16,5-letniego chłopca – opis przypadku

Autorzy: Kostka E., Krzesiek E., Iwańczak B.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
168-174

Title: Usefulness of the multislices computed tomography in post-operative anatomy assessment in patients after bariatric surgery 

Authors: Jarosz-Stachura K., Koziński P., Paśnik K.

Tytuł: Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w ocenie prawidłowej anatomii pooperacyjnej u pacjentów poddanych zabiegom bariatrycznym

Autorzy: Jarosz-Stachura K., Koziński P., Paśnik K.

175-178

Title: Influence of chosen metals on the citric acid cycle 

Authors: Rojczyk-Gołębiewska E., Kucharzewski M.

Tytuł: Wpływ wybranych metali na cykl kwasu cytrynowego

Autorzy: Rojczyk-Gołębiewska E., Kucharzewski M.