SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 203, MAJ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 203, MAY


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
247-250

Title: Monoclonal antibodies from neurological and neuropsychological perspective

Author: Piusińska-Macoch R.

Tytuł: Przeciwciała monoklonalne – perspektywa neurologiczna i neuropsychologiczna

Autor: Piusińska-Macoch R.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
251-254

Title: Serum level of selected chemokines in systemic lupus erythematosus patients taking into consideration the peripheral blood leukocyte counts

Authors: Kopczyńska M., Franek A., Błaszczak E., Dworak J., Kopczyński P., Hrycek A.

Tytuł: Stężenie wybranych chemokin u chorych na toczeń rumieniowaty układowy z uwzględnieniem liczby leukocytów we krwi obwodowej

Autorzy: Kopczyńska M., Franek A., Błaszczak E., Dworak J., Kopczyński P., Hrycek A.

255-258

Title: The alternative method for albuminuria determination: second morning urine sample instead of 24-hour urine collection 

Authors: Barska I., Mikołajczyk M., Paradowski M.

Tytuł: Alternatywna metoda oznaczania albuminurii: druga ranna porcja moczu zamiast dobowej zbiórki

Autorzy: Barska I., Mikołajczyk M., Paradowski M.

259-262

Title: Isoforms A and B of lysosomal N-acetyl-β-D-hexosaminidase in serum and urine of parenterally fed patients 

Authors: Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Kępka A., Raczkowski K., Waszkiewicz N., Siedlecka-Czykier E., Dadan J., Snarska J., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.

Tytuł: Izoenzymy A i B lizosomalnej N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w surowicy i moczu chorych żywionych pozajelitowo 

Autorzy: Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Kępka A., Raczkowski K., Waszkiewicz N., Siedlecka-Czykier E., Dadan J., Snarska J., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.

263-268

Title: The frequency of anemia in children with newly diagnosed Crohn's disease in children

Authors: Pytrus T., Flis A., Iwańczak F., Iwańczak B.

Tytuł: Częstość występowania niedokrwistości u dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Autorzy: Pytrus T., Flis A., Iwańczak F., Iwańczak B.

269-276

Title: Effect of Helicobacter pylori eradication on the expression level of SATB1 and c-Myc genes in gastric mucosa of patients with family history of gastric cancer

Authors: Tracz A.F., Pęczek Ł., Żuk K., Stec-Michalska K., Nawrot B.

Tytuł: Wpływ eradykacji Helicobacter pylori na poziom ekspresji genów SATB1 i c-Myc w błonie śluzowej żołądka u pacjentów z dyspepsją w zależności od rodzinnego obciążenia występowaniem raka żołądka

Autorzy: Tracz A.F., Pęczek Ł., Żuk K., Stec-Michalska K., Nawrot B.

277-280

Title: The prevalence of dupA (Duodenal Ulcer-Promoting Gene) of Helicobacter pylori in children and adolescents – own observation 

Authors: Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gąsiorowska J., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.

Tytuł: Częstość występowania genu dupA (Duodenal Ulcer-Promoting Gene) Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży – obserwacje własne

Autorzy: Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gąsiorowska J., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
281-285

Title: Vitamin D in the etiopathogenesis of autoimmune thyroiditis

Authors: Łącka K., Maciejewski A.

Tytuł: Udział witaminy D w etiopatogenezie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy

Autorzy: Łącka K., Maciejewski A.

286-288

Title: The use of low-calorie sweeteners

Authors: Jeznach-Steinhagen A., Kurzawa J., Czerwonogrodzka-Senczyna A.

Tytuł: Zastosowanie niskokalorycznych substancji słodzących

Autorzy: Jeznach-Steinhagen A., Kurzawa J., Czerwonogrodzka-Senczyna A.

289-292

Title: Anemia in selected diseases of the gastrointestinal tract in children

Authors: Krzesiek E., Iwańczak B.

Tytuł: Niedokrwistość w wybranych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci

Autorzy: Krzesiek E., Iwańczak B.

293-297

Title: Neurological complications during treatment of the tumor necrosis alpha inhibitors

Author: Piusińska-Macoch R.

Tytuł: Powikłania neurologiczne w przebiegu leczenia inhibitorami przeciwciał monoklonalnych

Autor: Piusińska-Macoch R.

298-301

Title: Patients with a diagnosis of pancreatitis and „dual diagnosis”

Authors: Just M., Ogłodek E.

Tytuł: Pacjent z rozpoznaniem zapalenia trzustki oraz „podwójnej diagnozy”

Autorzy: Just M., Ogłodek E.

302-304

Title: Psychodermatology – the comorbitity of dermatological diseases and mental problems based on the example of psoriasis 

Authors: Partyka I., Ziemecki P., Bartosińska J., Makara-Studzińska M.

Tytuł: Psychodermatologia – współistnienie chorób skóry i problemów psychicznych na przykładzie łuszczycy

Autorzy: Partyka I., Ziemecki P., Bartosińska J., Makara-Studzińska M.

305-308

Title: Professional burnout among family doctors and games in patient – doctor relationship 

Authors: Samborska-Sablik A., Sablik Z.

Tytuł: Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych a gry w relacji pacjent – lekarz

Autorzy: Samborska-Sablik A., Sablik Z.