SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 204, CZERWIEC/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 204, JUNE


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
313-315

Title: Neutrophils and hyaluronians in carcinogenesis

Authors: Tchórzewski M., Dziki A., Tchórzewski H.

Tytuł: Neutrofile i hialuroniany w chorobach nowotworowych

Autorzy: Tchórzewski M., Dziki A., Tchórzewski H.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
316-319

Title: Transmission of Mycobacterium tuberculosis pre-XDR strains belonging to the Beijing family 

Authors: Kozińska M., Jakubowska M., Augustynowicz-Kopeć E.

Tytuł: Transmisja prątków gruźlicy o oporności pre-XDR należących do rodziny molekularnej Beijing

Autorzy: Kozińska M., Jakubowska M., Augustynowicz-Kopeć E.

320-324

Title: Evaluation of the relationships between plasma homocysteine level and selected low-grade inflammation indices according to the prevalence of metabolic syndrome in men

Authors: Herman W.A., Krzoska A., Łącka K., Bugaj R., Dorszewska J.

Tytuł: Ocena powiązań między stężeniem homocysteiny i wybranych parametrów stanu zapalnego o małym natężeniu a zapadalnością na zespół metaboliczny u mężczyzn 

Autorzy: Herman W.A., Krzoska A., Łącka K., Bugaj R., Dorszewska J.

325-328

Title: Influence of functional status of ovaries on results of controlled ovarian hyperstimulation

Authors: Grygoruk C., Mrugacz G., Grusza M., Ratomski K., Stasiewicz-Jarocka B., Pietrewicz P.

Tytuł: Wpływ stanu czynnościowego jajników na wyniki kontrolowanej hiperstymulacji hormonalnej

Autorzy: Grygoruk C., Mrugacz G., Grusza M., Ratomski K., Stasiewicz-Jarocka B., Pietrewicz P.

329-331

Title: Arylsulfatase activity in the blood of men with malignat melanoma. Preliminary reports 

Author: Kuźniewski R.

Tytuł: Aktywność arylosulfatazy we krwi mężczyzn z czerniakiem skóry

Autor: Kuźniewski R.

332-338

Title: The evaluation of cost-effectiveness and cost-utility of valganciclovir for the prophylaxis of cytomegalovirus disease to 200 days after kidney transplantation

Authors: Kawalec P., Holko P., Szkultecka-Debek M., Paszulewicz M.A., Boratyńska M., Głyda M., Ignacak E., Maks J., Russel-Szymczyk M., Kawęczyńska-Lasoń A.

Tytuł: Ocena kosztowej efektywności i kosztowej użyteczności stosowania walgancyklowiru w profilaktyce wystąpienia choroby cytomegalowirusowej do 200. dnia od przeszczepu nerki 

Autorzy: Kawalec P., Holko P., Szkultecka-Debek M., Paszulewicz M.A., Boratyńska M., Głyda M., Ignacak E., Maks J., Russel-Szymczyk M., Kawęczyńska-Lasoń A.

339-341

Title: Comparison of the prevalence of cleft lip and/or palate in children in Lodz province in the period of 1996–2010 in 5-years intervals 

Authors: Antoszewski B., Fijałkowska M.

Tytuł: Porównanie częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci w województwie łódzkim na przestrzeni lat 1996–2010 w okresach pięcioletnich

Autorzy: Antoszewski B., Fijałkowska M.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
342-344

Title: Reversible pulmonary hypertension as a consequence of dasatinib treatment in a patient with chronic myeloid leukemia and scleroderma

Authors: Ryczek R., Góra-Tybor J., Betkier-Lipińska K., Cwetsch A.

Tytuł: Odwracalne nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia dazatinibem pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową i twardziną układową

Autorzy: Ryczek R., Góra-Tybor J., Betkier-Lipińska K., Cwetsch A.

345-347

Title: The use of hemostatic agent Tachosil® in surgical treatment of kidney cancer infiltrating liver – case report 

Authors: Drewniak T., Rzepecki M., Juszczak K., Jakubowski J., Sandheim M., Maciukiewicz P.

Tytuł: Zastosowanie Tachosilu® jako środka hemostatycznego w leczeniu operacyjnym raka nerki naciekającego wątrobę – opis przypadku

Autorzy: Drewniak T., Rzepecki M., Juszczak K., Jakubowski J., Sandheim M., Maciukiewicz P.

348-350

Title: The conversion of hypothyroidism into hyperthyroidism during leflunomide with povidone iodine treatment of rheumatoid arthritis

Authors: Grzywa M., Kądziela M.

Tytuł: Konwersja niedoczynności tarczycy w nadczynność w przebiegu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem zwierającym powidon jodowany

Autorzy: Grzywa M., Kądziela M.

351-354

Title: Evaluate the effectiveness of laser therapy in the treatment of diabetic maculopathy 

Authors: Mrugacz M., Krajewska M., Bryl A., Szuszkiewicz M.

Tytuł: Ocena skuteczności laseroterapii w leczeniu makulopatii cukrzycowej

Autorzy: Mrugacz M., Krajewska M., Bryl A., Szuszkiewicz M.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
355-359

Title: Pulmonary arterial hypertension: modern diagnostics and therapy – part 1

Authors: Betkier-Lipińska K., Ryczek R., Kwasiborski P., Cwetsch A.

Tytuł: Tętnicze nadciśnienie płucne: współczesne możliwości diagnostyki i terapii – część I

Autorzy: Betkier-Lipińska K., Ryczek R., Kwasiborski P., Cwetsch A.

360-362

Title: Briquet syndrome in patients with fibromyalgia 

Authors: Just M., Ogłodek E.

Tytuł: Zespół Briqueta u pacjentów z fibromialgią

Autorzy: Just M., Ogłodek E.

363-367

Title: Health education from the perspective of contemporary challenges and threats

Authors: Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Talarowska M., Sobów T.

Tytuł: Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń 

Autorzy: Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Talarowska M., Sobów T.

368-370

Title: Does sunscreen use influence the level of vitamin D in the body? 

Authors: Dębska O., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.

Tytuł: Czy stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych wpływa na poziom witaminy D w organizmie? 

Autorzy: Dębska O., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.