SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 205, LIPIEC/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 205, JULY


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
005-009

Title: Amiodarone treatment and thyroid disorders

Authors: Łącka K., Frączek M.

Tytuł: Leczenie amiodaronem a choroby tarczycy

Autorzy: Łącka K., Frączek M.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
010-013

Title: Clinical efficacy and safety of prolonged use of the valganciclovir for the treatment of cytomegalovirus disease in patients after kidney transplantation 

Authors: Kawalec P., Szkultecka-Dębek M., Maks J., Paszulewicz A., Kawęczyńska-Lasoń A., Pilc A.

Tytuł: Skuteczność kliniczna oraz bezpieczeństwo przedłużonego stosowania walgancyklowiru w leczeniu choroby cytomegalowirusowej u chorych po przeszczepie nerki

Autorzy: Kawalec P., Szkultecka-Dębek M., Maks J., Paszulewicz A., Kawęczyńska-Lasoń A., Pilc A.

014-017

Title: Gallbladder contractility in children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome 

Authors: Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.

Tytuł: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w czynnościowych bólach brzucha oraz w zespole jelita nadwrażliwego u dzieci

Autorzy: Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.

018-021

Title: Assessment of concentrations of A, C and E vitamins in the plasma of patients with NSCLC undergoing first-line chemotherapy 

Authors: Tokarski S., Rutkowski M., Mejer A., Godala M., Kowalski J.

Tytuł: Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, poddanych chemioterapii pierwszorzutowej

Autorzy: Tokarski S., Rutkowski M., Mejer A., Godala M., Kowalski J.

022-027

Title: Assessment of the influence of rehabilitation in patients treated in a hospital rehabilitation ward due to consequences of neurological diseases 

Authors: Liwocha M., Galus K., Kozak-Szkopek E., Kowal R.

Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji u chorych leczonych w szpitalnym oddziale rehabilitacji z powodu następstw chorób neurologicznych

Autorzy: Liwocha M., Galus K., Kozak-Szkopek E., Kowal R.

028-036

Title: Comparative analyses of reference values used in polish medical diagnostic laboratories for selected biochemical investigations

Authors: Przybył-Hac B., Brzeziński A.M., Paradowski M.

Tytuł: Analiza porównawcza wartości referencyjnych stosowanych w polskich medycznych laboratoriach diagnostycznych dla wybranych parametrów biochemicznych

Autorzy: Przybył-Hac B., Brzeziński A.M., Paradowski M.

037-038

Title: Tumor markers used in the diagnosis, monitoring, treatment, and prognosis head and neck cancer

Authors: Kopczyński P., Flieger R.

Tytuł: Markery nowotworowe stosowane w diagnostyce, monitorowaniu leczenia i prognozowaniu nowotworów głowy i szyi

Autorzy: Kopczyński P., Flieger R.

039-042

Title: Assessment the lifestyle in patients after recent acute coronary syndrome qualified for cardiac rehabilitation and in healthy subjects 

Authors: Mejer A., Irzmański R., Pawlicki L., Kowalski J.

Tytuł: Ocena stylu życia chorych po świeżo przebytym ostrym zespole wieńcowym zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej oraz zdrowych

Autorzy: Mejer A., Irzmański R., Pawlicki L., Kowalski J.

043-046

Title: Comorbidity in organic depressive disorders in patients Specialist Hospital Dr. J. Babiński in Cracow in the years 2008–2010

Authors: Noga M., Gruszczyński W.

Tytuł: Współchorobowość w organicznych zaburzeniach depresyjnych u pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w latach 2008–2010 

Autorzy: Noga M., Gruszczyński W.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
047-050

Title: Refractory celiac disease

Authors: Iwańczak F., Iwańczak B.

Tytuł: Choroba trzewna oporna na leczenie

Autorzy: Iwańczak F., Iwańczak B.

051-054

Title: Collagen based dressings in the treatment of wound healing

Authors: Grabska-Liberek I., Galus R., Owczarek W., Włodarski K., Zabielski S., Malejczyk J., Śladowski D.

Tytuł: Opatrunki kolagenowe w gojeniu ran

Autorzy: Grabska-Liberek I., Galus R., Owczarek W., Włodarski K., Zabielski S., Malejczyk J., Śladowski D.

055-058

Title: The system of protection of scientific biomedical research participants in France and in Poland

Authors: Czarkowski M., Sieczych A.

Tytuł: System ochrony uczestników naukowych badań biomedycznych we Francji i Polsce – porównanie przepisów prawa

Autorzy: Czarkowski M., Sieczych A.