SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 206, SIERPIEŃ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 206, AUGUST


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
063-066

Title: Echocardiographic methods for assessment of left ventricular diastolic dysfunction – state of the art

Authors: Krzesiak-Łodyga A., Cwetsch A.

Tytuł: Echokardiograficzne metody oceny funkcji rozkurczowej lewej komory – aktualny stan wiedzy

Autorzy: Krzesiak-Łodyga A., Cwetsch A.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
067-071

Title: Faulty posture and selected respiratory indicators

Authors: Pawlicka-Lisowska A., Motylewski S., Lisowski J., Michalak K., Poziomska-Piątkowska E.

Tytuł: Postawa ciała a wybrane wskaźniki spirometryczne

Autorzy: Pawlicka-Lisowska A., Motylewski S., Lisowski J., Michalak K., Poziomska-Piątkowska E.

072-076

Title: Serum HCV core antigen concentration in HCV monoinfection and HCV/HIV coinfection

Authors: Łucejko M., Grzeszczuk A., Jaroszewicz J., Flisiak R.

Tytuł: Stężenie antygenu rdzeniowego HCV u chorych zakażonych HCV i współzakażonych HCV/HIV

Autorzy: Łucejko M., Grzeszczuk A., Jaroszewicz J., Flisiak R.

077-081

Title: Serum iron parameters in chronic liver diseses

Authors: Wójtowicz-Chomicz K., Cichoż-Lach H., Lis E., Kowalik A., Słomka M., Celiński K.

Tytuł: Parametry gospodarki żelazem w przewlekłych chorobach wątroby

Autorzy: Wójtowicz-Chomicz K., Cichoż-Lach H., Lis E., Kowalik A., Słomka M., Celiński K.

082-084

Title: Evaluation of COX-2 protein expression in melanocytic nevi in children

Authors: Kubus M., Andrzejewska E., Nejc D., Kobos J., Taran K.

Tytuł: Ocena odczynów z COX-2 w znamionach melanocytarnych u dzieci

Autorzy: Kubus M., Andrzejewska E., Nejc D., Kobos J., Taran K.

085-088

Title: Increased level of lipid peroxidation products and disturbances in oxidation-reduction balance in erythrocytes from patients suffering from systemic sclerosis, who are chronically treated with vitamin E

Authors: Dworniak K., Duchnowicz P., Koter-Michalak M., Dziankowska-Bartkowiak B., Gerlicz Z., Waszczykowska E., Broncel M.

Tytuł: Zwiększone stężenie produktów peroksydacji lipidów oraz zaburzenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach u chorych na twardzinę układową, przewlekle leczonych witaminą E 

Autorzy: Dworniak K., Duchnowicz P., Koter-Michalak M., Dziankowska-Bartkowiak B., Gerlicz Z., Waszczykowska E., Broncel M.

089-093

Title: Analysis of current conditions concerning development of palliative care in three selected countries of the former Eastern Bloc

Author: Mardofel A.

Tytuł: Analiza aktualnej sytuacji dotyczącej rozwoju opieki paliatywnej w trzech wybranych krajach byłego bloku wschodniego

Autor: Mardofel A.

094-099

Title: Burnout symptoms of cardiosurgery nurses

Author: Spławska K.

Tytuł: Wypalenie zawodowe pielęgniarek kardiochirurgicznych

Autor: Spławska K.

100-103

Title: Impact of the women’s press on the attitudes of readers toward ultraviolet radiation – a survey of law and psychology students

Authors: Gałajda K., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.

Tytuł: Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego – badanie ankietowe studentek prawa i psychologii

Autorzy: Gałajda K., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
104-110

Title: Arterial baroreflex – physiological role and assessment of functioning

Authors: Tkaczyszyn M., Rydlewska A., Ponikowska B., Borodulin-Nadzieja L., Banasiak W., Ponikowski P., Jankowska E.A.

Tytuł: Odruch z baroreceptorów tętniczych – znaczenie fizjologiczne i ocena funkcjonowania

Autorzy: Tkaczyszyn M., Rydlewska A., Ponikowska B., Borodulin-Nadzieja L., Banasiak W., Ponikowski P., Jankowska E.A.

111-118

Title: Rare solid pancreatic tumors 

Authors: Dąbkowski K., Kojder K., Smereczyński A., Lubikowski J., Patalan M., Starzyńska T.

Tytuł: Rzadko występujące lite nowotwory trzustki

Autorzy: Dąbkowski K., Kojder K., Smereczyński A., Lubikowski J., Patalan M., Starzyńska T.

119-122

Title: The role of bioethics committees in the systems protecting scientific biomedical research participants in France and in Poland 

Authors: Czarkowski M., Sieczych A.

Tytuł: Komisje bioetyczne jako element systemu ochrony uczestników naukowych badań biomedycznych we Francji i w Polsce 

Autorzy: Czarkowski M., Sieczych A.