SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 207, WRZESIEŃ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 207, SEPTEMBER


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
127-132

Title: Islet transplantation as a treatment for complications of type I diabetes

Authors: Wszoła M., Kwiatkowski A., Berman A., Górski Ł., Chmura A.

Tytuł: Przeszczepienie wysp trzustkowych jako metoda leczenia powikłań cukrzycy typu I

Autorzy: Wszoła M., Kwiatkowski A., Berman A., Górski Ł., Chmura A.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
133-135

Title: The effect of coffee on blood pressure at healthy subjects

Authors: Bielesz K., Strzelczyk W., Ponieważ M., Sokołowski F., Welsyng D., Rucińska M., Nawrocki S.

Tytuł: Wpływ kawy na ciśnienie tętnicze krwi u zdrowych

Autorzy: Bielesz K., Strzelczyk W., Ponieważ M., Sokołowski F., Welsyng D., Rucińska M., Nawrocki S.

136-140

Title: The impact of ascorbic acid on the concentrations of antioxidative vitamins in the plasma of patients with non-small cell lung cancer undergoing first-line chemotherapy

Authors: Tokarski S., Rutkowski M., Godala M., Mejer A., Kowalski J.

Tytuł: Wpływ kwasu askorbinowego na stężenie witamin antyoksydacyjnych w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej

Autorzy: Tokarski S., Rutkowski M., Godala M., Mejer A., Kowalski J.

141-147

Title: The clinical significance of GastroPanel in diagnostics of Helicobacter pylori eradication efficiency in patients with dyspepsia with correlation of family history of gastric cancer

Authors: Adamczyk M., Pęczek Ł., Rudnicki C., Nawrot B., Stec-Michalska K.

Tytuł: Kliniczne znaczenie GastroPanelu w diagnostyce skutecznej eradykacji Helicobacter pylori u chorych z dyspepsją w zależności od rodzinnego występowania raka żołądka

Autorzy: Adamczyk M., Pęczek Ł., Rudnicki C., Nawrot B., Stec-Michalska K.

148-150

Title: The diagnostic value of non-invasive biochemical biomarkers in alcohol abuse

Authors: Supronowicz Ł., Wójtowicz E., Cylwik B., Gruszewska E., Chrostek L.

Tytuł: Wartość diagnostyczna biochemicznych nieinwazyjnych biomarkerów w nadużywaniu alkoholu

Autorzy: Supronowicz Ł., Wójtowicz E., Cylwik B., Gruszewska E., Chrostek L.

151-153

Title: Influence of naloxone on uterine contractions in patients with primary dysmenorrhea

Authors: Mrugacz G., Grygoruk C., Sieczyński P., Grusza M., Pietrewicz P., Pietrzycki B.

Tytuł: Wpływ naloksonu na czynność skurczową macicy u pacjentek z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania

Autorzy: Mrugacz G., Grygoruk C., Sieczyński P., Grusza M., Pietrewicz P., Pietrzycki B.

154-158

Title: Surgical problems of homeless people

Authors: Witkiewicz W., Gnus J.J., Stankiewicz Z., Kocot M., Rasiewicz M.

Tytuł: Problemy chirurgiczne ludzi bezdomnych

Autorzy: Witkiewicz W., Gnus J.J., Stankiewicz Z., Kocot M., Rasiewicz M.

159-162

Title: Validation of the Polish version of The Authentic Leadership Questionnaire for the of evaluation purpose of nursing management staff in national hospital wards

Author: Sierpińska L.

Tytuł: Walidacja polskiej wersji kwestionariusza autentycznego przywództwa na potrzeby oceny autentycznego przywództwa kierowniczej kadry pielęgniarskiej krajowych oddziałów szpitalnych

Autor: Sierpińska L.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
163-165

Title: Elafin and its influence on the patomechanism of preterm labor

Authors: Karwasik-Kajszczarek K., Kondracka A., Dymanowska-Dyjak I., Krzyżanowski A., Kwaśniewska A.

Tytuł: Elafina i jej wpływ na patomechanizm porodu przedwczesnego

Autorzy: Karwasik-Kajszczarek K., Kondracka A., Dymanowska-Dyjak I., Krzyżanowski A., Kwaśniewska A.

166-170

Title: Mesothelin in ovarian cancer

Authors: Frąszczak K., Barczyński B., Polak G., Kułak K., Kotarski J.

Tytuł: Mezotelina w raku jajnika

Autorzy: Frąszczak K., Barczyński B., Polak G., Kułak K., Kotarski J.

171-174

Title: The psychological and social support in patients with psoriasis 

Authors: Makara-Studzińska M., Ziemecki P., Ziemecka A., Partyka I.

Tytuł: Potrzeba psychologicznego i społecznego wsparcia osób chorych na łuszczycę

Autorzy: Makara-Studzińska M., Ziemecki P., Ziemecka A., Partyka I.

175-178

Title: The use of Transdermal Therapeutic Systems in physical therapy

Authors: Jankowska K., Delewska A., Klimkiewicz R., Kubsik A., Woldańska-Okońska M.

Tytuł: Zastosowanie terapeutycznych systemów transdermalnych w terapii fizykalne

Autorzy: Jankowska K., Delewska A., Klimkiewicz R., Kubsik A., Woldańska-Okońska M.

179-182

Title: Senility – neither sour nor bitter 

Authors: Domański M., Kędzierska K., Gołembiewska E., Ciechanowski K.

Tytuł: Starość – ani kwaśna, ani gorzka

Autorzy: Domański M., Kędzierska K., Gołembiewska E., Ciechanowski K.