SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 209, LISTOPAD/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 209, NOVEMBER


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
251-253

Title: Comorbidity of chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease

Authors: Grzywa-Celińska A., Szmygin-Milanowska K., Dyczko M., Kwaśniewska K., Celiński R., Mosiewicz J.

Tytuł: Współwystępowanie przewlekłej niewydolności serca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autorzy: Grzywa-Celińska A., Szmygin-Milanowska K., Dyczko M., Kwaśniewska K., Celiński R., Mosiewicz J.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
254-258

Title: Parameters of cardiac pacing and effectiveness of defibrillation during implantable cardioverter-defibrillator lead implantation to right ventricle outflow tract

Authors: Rydlewska A., Machejek J., Engel A., Lelakowski J.

Tytuł: Parametry stymulacji elektrycznej oraz skuteczność defibrylacji podczas implantacji elektrody kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory serca

Autorzy: Rydlewska A., Machejek J., Engel A., Lelakowski J.

259-262

Title: Analysis of P wave duration and dispersion in paroxysmal atrial fibrillation

Authors: Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Engel A., Lelakowski J.

Tytuł: Analiza szerokości załamka P i jego dyspersji w napadowym migotaniu przedsionków

Autorzy: Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Engel A., Lelakowski J.

263-267

Title: The hazards of hospitals and selected public buildings of Legionella pneumophila

Authors: Sikora A., Kozioł-Montewka M., Wójtowicz-Bobin M., Gładysz I., Dobosz P.

Tytuł: Zagrożenia szpitali oraz wybranych obiektów użyteczności publicznej bakteriami Legionella pneumophila

Autorzy: Sikora A., Kozioł-Montewka M., Wójtowicz-Bobin M., Gładysz I., Dobosz P.

268-271

Title: The effect of standard kinesiotherapy combined with proprioceptive neuromuscular facilitation method and standard kinesiotherapy only on the functional state and muscle tone in patients after ischaemic stroke

Authors: Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.

Tytuł: Wpływ metod kinezyterapii klasycznej oraz proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu i kinezyterapii klasycznej na stan funkcjonalny i napięcie mięśni u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Autorzy: Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.

272-278

Title: Social exclusion and discrimination of chronically mentally ill people in the Lodz region

Authors: Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus A., Sobów T.

Tytuł: Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim

Autorzy: Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus A., Sobów T.

279-282

Title: Leptospirosis – disease with many faces

Authors: Kozielewicz D., Karwowska K., Halota W.

Tytuł: Leptospiroza – choroba o różnych obliczach

Autorzy: Kozielewicz D., Karwowska K., Halota W.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
283-286

Title: Prosopagnosia – a case report

Authors:Talarowska M., Pietrzyk-Orkisz K., Wilińska J., Gałecki P.

Tytuł: Zjawisko prozopagnozji – opis przypadku

Autorzy: Talarowska M., Pietrzyk-Orkisz K., Wilińska J., Gałecki P.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
287-291

Title: Modern threats and burden of respiratory system diseases in Poland

Authors: Płusa T.

Tytuł: Współczesne zagrożenia i obciążenia chorobami układu oddechowego w Polsce

Autor: Płusa T.

292-296

Title: Chemotherapy induced peripheral neuropathy

Authors: Kolak A., Starosławska E., Kubiatowski T., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Mocarska A., Burdan F.

Tytuł: Neuropatia obwodowa wywołana chemioterapią

Autorzy: Kolak A., Starosławska E., Kubiatowski T., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Mocarska A., Burdan F.

297-299

Title: Contemporary diagnosis and therapy in women with congenital adrenal hyperplasia

Authors: Maciejewska-Jeske M., Męczekalski B.

Tytuł: Współczesna diagnostyka i terapia kobiet z wrodzonym przerostem nadnerczy

Autorzy: Maciejewska-Jeske M., Męczekalski B.

300-304

Title: Diabetes mellitus-related oxidative stress and its parameters in saliva

Authors: Bolesta D., Hościłowicz P.D., Knaś M., Waszkiel D., Zalewska A.

Tytuł: Stres oksydacyjny w cukrzycy i jego parametry w ślinie

Autorzy: Bolesta D., Hościłowicz P.D., Knaś M., Waszkiel D., Zalewska A.

305-308

Title: Current attitudes to the elimination of infection foci from the oral cavity of adult patients qualified for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Authors: Bogusławska-Kapała A., Strużycka I., Hałaburda K.

Tytuł: Aktualne poglądy dotyczące usuwania ognisk zakażenia z jamy ustnej dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych

Autorzy: Bogusławska-Kapała A., Strużycka I., Hałaburda K.

309-312

Title: Phytotherapy threats, with emphasis on St. John’s wort medicines

Authors: Sienkiewicz J., Czarnik-Matusewicz H., Wiela-Hojeńska A.

Tytuł: Zagrożenia fitoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dziurawca

Autorzy: Sienkiewicz J., Czarnik-Matusewicz H., Wiela-Hojeńska A.

313-315

Title: Factors influencing self-perception of overweight people

Authors: Makara-Studzińska M., Podstawka D., Goclon K.

Tytuł: Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu ciała u osób otyłych

Autorzy: Makara-Studzińska M., Podstawka D., Goclon K.