SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 210, GRUDZIEŃ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 210, DECEMBER


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
323-330

Title: Electrocardiogram in the cardiovascular rare diseases

/ Authors: Lelakowski J., Pudło J., Lelakowska-Pieła M., Engel A, Hardzina M.

Tytuł: Elektrokardiogram w rzadkich chorobach układu krążenia

/ Autorzy: Lelakowski J., Pudło J., Lelakowska-Pieła M., Engel A, Hardzina M.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
331-338

Title: Quality of life in patients after anti-arrhythmic devices implantation

/ Authors: Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Rydlewska A., Senderek T., Lelakowski J.

Tytuł: Jakość życia chorych po implantacji wszczepialnych urządzeń antyarytmicznych

/ Autorzy: Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Rydlewska A., Senderek T., Lelakowski J.

339-346

Title: Analysis of state costs of the social security benefits provided to the insured presenting with lung cancer and pulmonary diseases caused by external factors

/ Author: Kuklińska-Janiak D.

Tytuł: Ocena wielkości obciążeń państwa świadczeniami z systemu ubezpieczeń społecznych dla ubezpieczonych chorych na nowotwory układu oddechowego i choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi

/ Autor: Kuklińska-Janiak D.

347-351

Title: Verification of the effectiveness of the dietary supplementation in infertility treatment

/ Authors: Witkowska-Zimny M., Gunerka A., Wietrak E., Południewski G., Lew-Starowicz Z.

Tytuł: Ocena skuteczności suplementacji żywieniowej w terapii niepłodności

/ Autorzy: Witkowska-Zimny M., Gunerka A., Wietrak E., Południewski G., Lew-Starowicz Z.

352-357

Title: Evaluate the influence of psychosocial factors on sexuality soldiers participating in the Polish Military Contingent in Afghanistan

/ Authors: Brunowski J., Florkowski A., Denys K., Zboralski K.

Tytuł: Próba oceny wpływu wybranych czynników psychospołecznych na seksualność żołnierzy uczestniczących w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie

/ Autorzy: Brunowski J., Florkowski A., Denys K., Zboralski K.

358-362

Title: Effect of post-traumatic disorders of the victims and causes of traffic accidents in the early stages of treatment

/ Authors: Ścigała D.K., Ziółek J., Kwiatkowski K.

Tytuł: Wpływ zaburzeń pourazowych na ofiary i sprawców wypadków komunikacyjnych we wczesnym okresie leczenia

/ Autorzy: Ścigała D.K., Ziółek J., Kwiatkowski K.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
363-366

Title: Steroid-resistant nephrotic syndrome complicated with severe Streptococcus pneumoniae peritonitis in a 10-year-old girl – case report

/ Authors: Skrzypczyk P., Szymanik-Grzelak H., Pańczyk-Tomaszewska M., Szmigielska A., Roszkowska-Blaim M.

Tytuł: Sterydooporny zespół nerczycowy powikłany ciężkim zapaleniem otrzewnej o etiologii Streptococcus pneumoniae u 10-letniej dziewczynki – opis przypadku

/ Autorzy: Skrzypczyk P., Szymanik-Grzelak H., Pańczyk-Tomaszewska M., Szmigielska A., Roszkowska-Blaim M.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
367-369

Title: Butamyrate citrate in cough controlling

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Cytrynian butamiratu w kontrolowaniu kaszlu

/ Autor: Płusa T.

370-374

Title: Lymphoedema – diagnosis and treatment

/ Authors: Cisek P., Starosławska E., Kieszko D., Patyra K., Surdyka D., Kolak A., Kordzińska-Cisek I., Czubacka-Szewczyk M., Mocarska A., Burdan F.

Tytuł: Obrzęki limfatyczne – diagnostyka i leczenie

/ Autorzy: Cisek P., Starosławska E., Kieszko D., Patyra K., Surdyka D., Kolak A., Kordzińska-Cisek I., Czubacka-Szewczyk M., Mocarska A., Burdan F.

375-378

Title: Kawasaki disease in children: epidemiology, clinical symptoms, diagnostics and treatment

/ Authors: Iwańczak B., Krynicka-Scaringella O.

Tytuł: Choroba Kawasaki u dzieci: epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie

/ Autorzy: Iwańczak B., Krynicka-Scaringella O.

379-384

Title: Hypertensive crisis in children and adolescents

/ Authors: Skrzypczyk P., Roszkowska-Blaim M., Daniel M.

Tytuł: Przełom nadciśnieniowy u dzieci i młodzieży

/ Autorzy: Skrzypczyk P., Roszkowska-Blaim M., Daniel M.

385-390

Title: The problem of Clostridium difficile infection in children with inflammatory bowel disease

/ Authors: Akutko K., Iwańczak B.

Tytuł: Problem zakażenia Clostridium difficile u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

/ Autorzy: Akutko K., Iwańczak B.

391-396

Title: Prolonged-release drug formulations for parenteral administration. Part I. Suspensions and oily solutions for injection

/ Authors: Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.

Tytuł: Pozajelitowe formy leków o przedłużonym działaniu. Część I. Zawiesiny i roztwory olejowe do wstrzykiwań

/ Autorzy: Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.

397-401

Title: Controversies around diet proteins

/ Authors: Cichosz G., Czeczot H.

Tytuł: Kontrowersje wokół białek diety

/ Autorzy: Cichosz G., Czeczot H.

402-405

Title: Radiation-induced neuropathy

/ Authors: Kolak A., Starosławska E., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Dobrzyńska-Rutkowska A., Łopacka-Szatan K., Burdan F.

Tytuł: Powikłania neurologiczne po radioterapii

/ Autorzy: Kolak A., Starosławska E., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Dobrzyńska-Rutkowska A., Łopacka-Szatan K., Burdan F.

406-410

Title: Contemporary pharmacological methods of treating hirsutism

/ Authors: Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.

Tytuł: Najnowsze farmakologiczne metody leczenia hirsutyzmu

/ Autorzy: Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.