POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

DWUMIESIĘCZNIK

 

roczna prenumerata 2022 (6 numerów)

 

wersja drukowana 725 PLN brutto

jeden egz. 120,83 PLN brutto

on-line 775 PLN brutto

on-line dla zagranicznych zamówień 180 EUR

 

Reklamacje dotyczące prenumerat będą rozpatrywane do 3 miesięcy od daty wydania reklamowanego czasopisma.

 

Pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo:

medpress@medpress.com.pl

 

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Zastępca: dr hab. med. Grzegorz Kade

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

prof. dr hab. med. Marek Kabat

prof. dr hab. med. Cezary Szczylik

prof. dr hab. med. Adam Torbicki

Redaktor językowy:

mgr inż. Sławomir Sękalski

Redaktor statystyczny:

prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLISH MEDICAL SOCIETY

BIMONTHLY

 

annual subscription 2022 (6 journals)

 

print subscription 725 PLN brutto

one copy 120,83 PLN brutto

on-line 775 PLN brutto

online for orders from abroad 180 EUR

 

Complaints regarding subscriptions will be considered up to 3 months from the date of publication of the advertised magazine.

 

Full subscription offer available by email:

medpress@medpress.com.pl

 

Editor-in-chief:

Tadeusz Płusa M.D., Ph.D.

Tomasz Targowski M.D., Ph.D.

Deputy: Grzegorz Kade, MD, PhD

Thematic Editors:

Waleria Hryniewicz M.D., Ph.D.

Marek Kabat M.D., Ph.D.

Cezary Szczylik M.D., Ph.D.

Adam Torbicki M.D., Ph.D.

Language Editor:

Sławomir Sękalski MSc

Statistical Editor:

Tomasz Targowski M.D., Ph.D.

Secretariat: Wanda Kowalczyk

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

KWARTALNIK

 

 

UWAGA: Od roku 2022 International Review of Medical Practice będzie wydawany przez nowego wydawcę Uczelnie Łazarskiego.

Zapytania dotyczące prenumeraty i nowych wydań w roku 2022 proszę kierować na maila: international.review@lazarski.pl

 

 

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

OFFICIAL ORGAN OF THE POLISH SOCIETY OF FAMILY MEDICINE

QUARTERLY

 

 

NOTE: From 2022, the International Review of Medical Practice will be published by the new publisher Łazarski University.

For inquiries regarding subscription and new releases in 2022, please send an e-mail to: international.review@lazarski.pl

 

 

Editor-in-chief:

Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.

Secretariat: Wanda Kowalczyk

KWARTALNIK WYDAWANY W LATACH 2002-2006

 

OBECNY WYDAWCA:

Wojskowy Instytut Medyczny

 

 

Adres redakcji:

 

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

QUARTERLY PUBLISHED IN 2002-2006

 

CURRENT PUBLISHER:

Military Medical Institute

 

 

Editorial adress:

 

Military Medical Institute

ul. Szaserów 128

00-909 Warsaw