INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

 

KWARTALNIK

 

Roczna prenumerata 2021:

W Polsce: print 194 PLN brutto | on-line 205 PLN brutto

jeden egz. 48,50 PLN brutto

Za granicą: print, on-line 152 EUR

 

Reklamacje dotyczące prenumerat nie będą rozpatrywane po przekroczeniu 3 miesięcy od daty ostatniego wydania.

 

Pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo:

medpress@medpress.com.pl

 

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

 

 

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

OFFICIAL ORGAN OF THE POLISH SOCIETY OF FAMILY MEDICINE

 

QUARTERLY

 

Annual subscription 2021:

In Poland: print 194 PLN brutto |

on-line 205 PLN brutto

single issue 48,50 PLN brutto

Abroad: print, on-line 152 EUR

 

Complaints regarding subscriptions will not be considered after exceeding 3 months from the date of the last issue.

 

Full subscription offer available by email:

medpress@medpress.com.pl

 

Editor-in-chief:

Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.

 

 

Secretariat: Wanda Kowalczyk