POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

DWUMIESIĘCZNIK

roczna prenumerata 2021 (6 numerów)

w Polsce: print 660 PLN brutto | on-line 680 PLN brutto

jeden egz. 110,00 PLN brutto

(dla zagranicy: print, on-line 165 EUR)

 

Reklamacje dotyczące prenumerat nie będą rozpatrywane po przekroczeniu 3 miesięcy od daty ostatniego wydania.

 

Pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo:

medpress@medpress.com.pl

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

prof. dr hab. med. Marek Kabat

prof. dr hab. med. Cezary Szczylik

prof. dr hab. med. Adam Torbicki

Redaktor językowy:

mgr inż. Sławomir Sękalski

Redaktor statystyczny:

prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLISH MEDICAL SOCIETY

BIMONTHLY

annual subscription 2021 (6 journals)

in Poland: print subscription 660 PLN brutto |   on-line 680 PLN brutto

one copy 110,00 PLN brutto

(from abroad: print, online 165 EUR)

 

Complaints regarding subscriptions will not be considered after exceeding 3 months from the date of the last issue.

 

Full subscription offer available by email:

medpress@medpress.com.pl

Editor-in-chief:

Tadeusz Płusa M.D., Ph.D.

Thematic Editors:

Waleria Hryniewicz M.D., Ph.D.

Marek Kabat M.D., Ph.D.

Cezary Szczylik M.D., Ph.D.

Adam Torbicki M.D., Ph.D.

Language Editor:

Sławomir Sękalski MSc

Statistical Editor:

Tomasz Targowski M.D., Ph.D.

Secretariat: Wanda Kowalczyk