POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

DWUMIESIĘCZNIK

 

roczna prenumerata 2022 (6 numerów)

 

wersja drukowana 725 PLN brutto

jeden egz. 120,83 PLN brutto

on-line 775 PLN brutto

on-line dla zagranicznych zamówień 180 EUR

 

Reklamacje dotyczące prenumerat będą rozpatrywane do 3 miesięcy od daty wydania reklamowanego czasopisma.

 

Pełna oferta prenumeraty dostępna mailowo:

medpress@medpress.com.pl

 

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Zastępca: dr hab. med. Grzegorz Kade

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

prof. dr hab. med. Marek Kabat

prof. dr hab. med. Cezary Szczylik

prof. dr hab. med. Adam Torbicki

Redaktor językowy:

mgr inż. Sławomir Sękalski

Redaktor statystyczny:

prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI

ORGAN POLISH MEDICAL SOCIETY

BIMONTHLY

 

annual subscription 2022 (6 journals)

 

print subscription 725 PLN brutto

one copy 120,83 PLN brutto

on-line 775 PLN brutto

online for orders from abroad 180 EUR

 

Complaints regarding subscriptions will be considered up to 3 months from the date of publication of the advertised magazine.

 

Full subscription offer available by email:

medpress@medpress.com.pl

 

Editor-in-chief:

Tadeusz Płusa M.D., Ph.D.

Tomasz Targowski M.D., Ph.D.

Deputy: Grzegorz Kade, MD, PhD

Thematic Editors:

Waleria Hryniewicz M.D., Ph.D.

Marek Kabat M.D., Ph.D.

Cezary Szczylik M.D., Ph.D.

Adam Torbicki M.D., Ph.D.

Language Editor:

Sławomir Sękalski MSc

Statistical Editor:

Tomasz Targowski M.D., Ph.D.

Secretariat: Wanda Kowalczyk