Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

BORELIOZA 15 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2019)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba zachorowań na choroby odkleszczowe uległa alarmującemu zwiększeniu. Zakażenia Borrelia spp. stanowią wiodący problem medyczny, zwłaszcza na półkuli północnej naszego globu. Przenoszące ją kleszcze powodują stałe zagrożenie dla ludzi i zwierząt, bowiem zakażenie bakterią, nie wykryte odpowiednio wcześnie, może powodować poważne następstwa na- rządowe i układowe.

 

Wg prognoz w 2018 r. na boreliozę z Lyme zachoruje w Stanach Zjednoczonych ok. 1 mln ludzi, a w Europie ok. 2,4 mln. Natomiast na podstawie analiz matematycznych ustalono, że w 2050 r. 12% populacji Stanów Zjednoczonych i 17% mieszkańców Europy będzie zakażonych Borrelia spp. i będzie wymagało leczenia, w tym głównie z powodu przewlekłej postaci choroby. Dane te stanowią oczywiste wyzwanie dla służb medycznych, niosąc za sobą rosnące koszty.

Powyższą kwestię najlepiej skomentował dr Burgdorfer mówiąc: „Kontrowersje w badaniach nad boreliozą to haniebna sprawa, ponieważ jest skażona politycznie. Pieniądze trafiają do tych samych osób, które przez ostatnie trzydzieści lat produkowały to samo. Nic.” (“The controversy in the Lyme disease research is a shameful affair and I say this because the whole thing is politically tainted. Money goes to the same people who have for the last thirty years produced the same thing. Nothing.”).

 

Wiele nieporozumień powstałych wokół rozpoznawania i leczenia chorych zakażonych borelią z pewnością zostanie wyjaśnionych w ciągu najbliższych lat. Aktualnie jednak choroba z Lyme stanowi wsty- dliwy medyczny problem, który poza merytorycznym ma także aspekt komercyjny.

 

Pragnę podkreślić, że wiele badań i opisów klinicznych dotyczących boreliozy pochodzi z polskich ośrodków akademickich, co stanowi oryginalny i cenny wkład w poznanie patomechanizmów zakażenia. Dodam także, że jako pierwszy w Polsce, przy współpracy z firmą 3M, wprowadzałem test potwierdzenia Western blot. W celu zapoznania lekarzy z problemem zakażenia Borrelia spp. zorganizowałem dwie konferencje w pałacu w Rydzynie. Dalszy rozwój badań nad rozpoznawaniem i leczeniem chorych na boreliozę potoczył się pod nadzorem specjalistów z zakresu chorób zakaźnych.

 

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że to skromne opracowanie postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych na boreliozę, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych opracowań, ułatwi obiek- tywną ocenę merytoryczną podejmowanych decyzji.

 

Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE PATOGENAMI BIOLOGICZNYMI 10 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2015)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępo- wania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.

 

Z powyższych powodów monografia jest adresowana do ratowników, lekarzy, funkcjonariuszy służb ratunkowych i porządkowych, a także do sztabów kryzysowych i organizatorów działań ratunkowych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dostępnych opracowań i publikacji zespołów zajmujących się problemami bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju i za granicą.

 

Szczególnie wartościowe wydają się być zawarte w monografii zalecenia i procedury postępowania w sytuacjach krytycznych. Ich poznanie i wdrożenie w ramach działań profilaktycznych może poprawić istniejącą sytuację zagrożenia dla zdrowia i życia. Dostępność patogenów biologicznych uznanych za broń biologiczną stanowi realną możliwość ich użycia przez bioterrorystów. Z tego powodu podejmowane przeciwdziałania powinny być oparte na posiadanej wiedzy o mechanizmach działania wirusów i bakterii, możliwościach zwalczania zakażenia i działaniach profilaktycznych. Opracowane procedury postępo- wania w przypadku ataku bioterrorystycznego powinny więc uwzględniać charakterystykę patogenów i realne możliwości udzielania pomocy ratunkowej.

 

MONOGRAFIA ZOSTAŁA WYDANA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NIŻEJ WYMIENIONYMI FIRMAMI:

Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

WSPÓŁCZESNE LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC 10 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2012)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi bardzo istotny problem zdrowotny. Obserwuje się co prawda zróżnicowanie geograficzne w zakresie chorobowości na to schorzenie, jednakże na całym świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, trendy są wyraźnie i dynamicznie wzrostowe. Związane to jest nie tylko z konsumpcją tytoniu, ale przede wszystkim wydłużaniem ludzkiego życia. Świadczą o tym dane epidemiologiczne pochodzące z krajów, w których zmniejsza się rozpowszechnienie palenia papierosów i następowo zapadalność na raka płuca, a zwiększa się chorobowość na przewlekłą obtura- cyjną chorobę płuc. W 1990 roku POChP była na 12 miejscu wśród 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za utratę lat życia skorygowanych niesprawnością. Według sprawdzającej się jak dotąd prognozy Alana Lopeza I Christophera Murraya, w 2020 roku POChP znajdzie się na piątym miejscu w tym rankingu (Alan D. Lopez & Christopher C.J.L. Murray: Change in the rank order of disease burden for 15 leading causes worldwide 1990 – 2020 as measured by DALYS. Nature Medicine, 1998).

W Polsce na POChP choruje ok. 2 mln osób i podobnie jak w innych krajach rozwiniętych choroba ta jest czwartą pod względem częstości przyczyną umieralności. Epidemiologiczny rozmiar zapadalności i chorobowości na to schorzenie sprawia, że nie mogą być one rozpoznawane i leczone wyłącznie przez ograniczoną liczbę specjalistów (w Polsce praktykuje 2400 lekarzy-specjalistów w dziedzinie chorób płuc), ale zasady postępowania w tych przypadkach powinny być znane wszystkim lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego książkę Pana prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy: „Współczesne leczenie prze- wlekłej obturacyjnej choroby płuc” stanowiącą kompleksowe omówienie złożonej problematyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dedykowaną szeroko rozumianemu środowisku medycznemu, uważam za niezwykle wartościową. Opracowanie to przedstawia najbardziej współczesną wiedzę na temat epidemiologii patogenezy, postępowania w POChP oraz – co rzadko spotyka się a co zasługuje na szczególne podkreślenie – kosztów leczenia. Współczesność poglądów i wysoki naukowy poziom opracowania, skłaniają mnie do rekomendacji tego podręcznika nie tylko dla lekarzy POZ, ale również dla specjalistów w dziedzinie chorób płuc i innych dziedzin pokrewnych, jako cennego źródła uaktualnienia posiadanej wiedzy.

 

Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book 

 

Alergologia Współczesna 5 zł 

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa i prof. dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2006)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Wydanie albumowe:
240 stron w formacie A4, twarda oprawa, papier kredowy, 105 kolorowych rycin i 85 zestawień tabelarycznych

 

Spis treści:

 • Przedmowa………….7
 • Tadeusz Płusa: Kalendarium alergologii ……………9
 • Tadeusz Płusa: Reakcje immunologiczne ………….14
 • Maciej Tarkowski: Tolerancja immunologiczna ……..24
 • Tadeusz Płusa: Zapalenie alergiczne ……………………29
 • Tadeusz Płusa: Następstwa zapalenia w drogach oddechowych ………..37
 • Renata Różyńska: Źródła alergenów ………….48
 • Tadeusz Płusa: Reakcje krzyżowe …………….61
 • Marzena Justyna Mierzejewska: Rozpoznawanie chorób alergicznych ……..69
 • Wojciech Lubiński: Spirometria w chorobach alergicznych układu oddechowego …….80
 • Andrzej Chciałowski: Endoskopia w chorobach alergicznych ………….93
 • Wojciech Lubiński: Epidemiologia chorób alergicznych ……………101
 • Romuald Carewicz, Andrzej Chciałowski: Zakażenia a choroby alergiczne …..109
 • Kalina Jahnz- Różyk: Pyłkowica – Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa ………115
 • Kalina Jahnz- Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa: Astma oskrzelowa ……..123
 • Andrzej Chciałowski: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych ……….146
 • Andrzej Chciałowski: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna ………….151
 • Kalina Jahnz- Różyk: Anafilaksja ………………………………………..156
 • Kalina Jahnz- Różyk, Tadeusz Płusa: Alergia na jady owadów …………………161
 • Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na lateks ……………………166
 • Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na leki ……………………….171
 • Małgorzata Faber, Beata Mamełka: Alergia pokarmowa …………….180
 • Andrzej Stankiewicz, Marcin Rękas: Alergiczne choroby oczu ……………..189
 • Stanisław Zabielski, Elwira Paluchowska: Alergiczne choroby skóry …………198
 • Beata Mamełka, Tadeusz Płusa: Immunoterapia alergenowo swoista ……….. 215
 • Patrycja Grabowska: Funkcjonowanie psychiczne i jakość życia w chorobach alergicznych …………224
 • Tomasz Targowski, Sławomir From, Kalina Jahnz- Różyk: Farmakoekonomika chorób alergicznych …….232

Współczesne Leczenie Astmy

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2008)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Wydanie albumowe: 184 strony w formacie A4,  twarda oprawa, papier kredowy

 

Autorzy:

dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk  
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej   Uniwersytet Medyczny w Lublinie

doc. dr hab. med. Andrzej Chciałowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr hab. med. Andrzej Emeryk 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr med. Aleksandra Kucharczyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

prof. dr hab. med. Marek Kulus

Klinika Pediatrii i Alergologii Warszawski Uniwesytet Medyczny

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii  i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

doc. dr hab. med. Tornasz Targowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

 

W monografii opisano współczesne możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego w astmie. Przedstawione zasady stosowania i leczenia leków oparto o współczesne piśmiennictwo. W poszczególnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania, skuteczność kliniczną oraz możliwość wywoływania efektów niepo-żądanych. Miejsce ß2 mimetyków i glikokortykosteroidów w terapii chorych na astmę potwierdzono dostępnymi obserwacjami klinicznymi. Leki przeciwleukotrienowe i pochodne fosfodiesterazy obok najnowszych preparatów anty-IgE wskazują nowe możliwości leczenia astmy.

Broń biologiczna

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa i prof. dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Zagrożenie użycia broni biologicznej w obecnej rzeczywistości staje się coraz bardziej realne. Z tego powodu poznanie współczesnego stanu wiedzy w zakresie wczesnego rozpoznawania czynników biologicznych, a następnie możliwości stosowania skutecznego leczenia staje się konieczne dla studentów i lekarzy wszystkich specjalności. W monografii w sposób syntetyczny,w oparciu o współczesne dostępne piśmiennictwo i informacje niepublikowane, autorzy przedstawiają, kliniczny obraz zakażeń spowodowanych przez patogeny sklasyfikowane jako broń biologiczna. Szczególnie ważną częścią, opracowania są, rozdziały poświęcone możliwościom leczenia i zapobiegania skutkom omawianych zakażeń. Przedstawione kierunki działania w przypadku zagrożenia zaproponowane zostały na podstawie danych współczesnego piśmiennictwa.

 

SPIS TREŚCI:

 • Zagrożenie bronią biologiczną
 • Podział czynników biologicznych
 • Historia i akty prawne
 • Postacie ataku biologicznego
 • Objawy chorobowe wywołane przez patogeny
 • Rozpoznanie zakażenia patogenami biologicznymi
 • Czynniki bakteryjne jako broń biologiczna
 • Zakażenie wirusowe i riketsjowe
 • Zakażenia oportunistyczne
 • Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną
 • Antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego
 • Powikłania zakażeń układu oddechowego
 • Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bioterroryzmem.

Poniższe książki stanowią pozycje archiwalne 1994 – 2005 wydawnictwa Medpress i nie są dostępne w sprzedaży.

 

BEZPIECZNA I RACJONALNA GLIKOKORTYKOSTEROIDOTERAPIA WZIEWNA U DZIECI I MŁODZIEŻY

pod redakcją prof. dr hab. med. RYSZARDA KURZAWY (Warszawa, 2005)

Autorzy:

Dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk (Lublin),
Dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań),
Dr med. Zbigniew Doniec (Rabka Zdrój),
Dr hab. med. Marek Kulus (Warszawa),
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój),
Dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój),
Dr med. Marek Niedziela (Poznań),
Prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała – Koziec (Kraków)

 

Przedmowa

Astma oskrzelowa, której częstość w sposób widoczny zwiększała się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, stała się nie tylko problemem zdrowotnym, ale także społecznym, a w wielu przypad­kach również socjalnym. Holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z tą chorobą, rozpa­trywanie ich zarówno w wymiarze jednostkowym (upośledzenie jakości życia chorych), jak i szerszym (wpływ na kształtowanie się wskaźników chorobowości i umieralności) pozwala skoncentrować uwagę na najbardziej efektywnych sposobach leczenia.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonał się istotny postęp w zrozumieniu patogenezy ast­my, co zaowocowało większą skutecznością jej leczenia. U podstaw patogenezy tej choroby leży przewlekły proces zapalny, w którym istotną rolę pełnią zarówno miejscowe komórki układu oddechowego, jak i liczne komórki napływające do miejsca reakcji pod wpływem czynników chemotaktycznych, takie jak limfocyty, eozynofile, bazofile, monocyty, neutrofile i płytki krwi. Występowanie w astmie procesu zapalnego zostało potwierdzone w badaniach histopatologicz­nych u dorosłych i dzieci oraz w badaniach szerokiego spektrum mediatorów i czynników działających prozapalnie, uzyskanych z materiału z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (bron­choalveolar lavage, BAL).

Niekontrolowany proces zapalny może prowadzić do zmian strukturalnych w drogach oddecho­wych, często nieodwracalnych. Jak wykazano już przed dziesięciu laty zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych, wczesna interwencja i skuteczne leczenie przeciwzapalne z zastosowa­niem glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) może temu procesowi zapobiec.

Złożony patomechanizm astmy oskrzelowej wymaga szerokiego kompleksowego postępowania leczniczego. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, największe znaczenie ma stosowa­nie leków o działaniu przeciwzapalnym, wśród których GKSw są uważane za najskuteczniej­sze w terapii przewlekłej astmy oskrzelowej.

Zasada stopniowanego leczenia farmakologicznego astmy zakłada, ze zakres interwencji farmakologicznej zwiększa się wraz ze stopniem ciężkości przebiegu klinicznego choroby Tak więc w zależności od potrzeb stosuje się małe, średnie lub duże dawki GKSw, a także dodaje się inne leki: długodziałające (ß2-mimetyki, leki przeciwleukotrienowe i metyloksantyny o przedłużonym działaniu.

Cechy farmakokinetyczne różnych GKSw powodują, iż krzywa obrazująca zależność reakcji organizmu od dawki po osiągnięciu określonej dla danego preparatu wartości maksymalnej ma przebieg stosunkowo plaski, co oznacza, ze dalsze zwiększanie dawki nie zwiększa istotnie efektu klinicznego, a jedynie może nasilać działania niepożądane.

Coraz powszechniejsze stosowanie GKSw w leczeniu astmy zwróciło uwagę na możliwe ogól­noustrojowe działania uboczne tych leków, miedzy innymi na ich wpływ na czynność kory nadnerczy, metabolizm kostny i gęstość mineralną kości oraz wzrost dzieci, a także na ich możliwy wpływ na neuropeptydy i hormony utrzymującą homeostazą organizmu.

Niniejsza książka jest pierwszym polskim, w miarę możliwości kompleksowym, opracowa­niem poświeconym problemowi bezpiecznej i racjonalnej glikokortykosteroidoterapii wziewnej u dzieci i młodzieży Do jej napisania pod moją redakcją zaprosiłem grono wybitnych specjali­stów w dziedzinie alergologii i pneumonologii dziecięcej, doskonałych znawców tematu.

Oddając te monografię w ręce lekarzy, zwłaszcza rodzinnych, a także lekarzy specjalistów i specjalizujących się w zakresie alergologii, pneumonologii i pediatrii, mam nadzieję, że spotka się ona z żywym zainteresowaniem, a przede wszystkim okaże się pomocna w prawidłowym leczeniu astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, Rabka Zdrój, grudzień 2004

 

ASTMA OSKRZELOWA I PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

312 stron

 

Choroby obturacyjne dróg oddechowych – astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, są obecnie postrzegane w coraz szerszym wymiarze, dotyczą bowiem 1/3 społeczeństwa w różnym wieku. Niepokojąca jest wzrastająca tendencja zachorowań stwierdzana w ciągu ostatnich dekad. Dotychczas neutralne środowisko naturalne staje się agresywnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie współczesnej patologii układu oddechowego. Czy jest to bezpośredni wpływ postępu technicznego i dokonujących się przemian społecznych? Czy zmiany, które zachodzą w naszym życiu, zawsze są korzystne? – Tego typu wątpliwości stają się inspiracją do prowadzenia badań i obserwacji wieloośrodkowych, których celem jest pogłębienie naszej wiedzy o istotnych problemach patologii układu oddechowego, a także określenie możliwości ich kontrolowania.

 

NADREAKTYWNOŚĆ OSKRZELI – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

 

Nadreaktywność oskrzeli jest głównym objawem chorób układu oddechowego przebiegających z obturacją dróg oddechowych. Niniejsza monografia ukazuje patomechanizm tego zjawiska, możliwości jego rozpoznawania i leczenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono mechanizmy immunobiochemiczne prowadzące do nadreaktywności oskrzeli i odpowiedzialne za stopień jej nasilenia w astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a także w innych stanach patologicznych, którym towarzyszy zwykle nadreaktywność oskrzeli. Autorzy adresują tę książkę do lekarzy wszystkich specjalności z nadzieją, że opisane w niej współczesne możliwości kontrolowania nadreaktywności oskrzeli okażą się przydatne w ich codziennej praktyce lekarskiej.

 

IMMUNOTERAPIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 2000)

 

Wzajemne zależności między światem zewnętrznym a wnętrzem organizmu ludzkiego wynikają ze sprawności mechanizmów obronnych. Możliwość kontrolowania przebiegu tych zjawisk staje się coraz bardziej realna przy zastosowaniu najnowszych technik i metod.

W patologii układu oddechowego zapalenie stanowi główny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wzajemne powiązanie złożonych reakcji obronnych z naturalnymi odruchami kształtuje wiele objawów chorobowych. Gdy do tego dodać wiedzę z zakresu genetyki, oczywista się staje skala trudności i złożoność omawianego problemu.

Współczesna farmakologia wciąż dostarcza coraz to nowsze preparaty, które dają możliwość kontrolowania przebiegu zapalenia, jego modulowania i hamowania na poszczególnych etapach przemian. Z jednej strony są to antybiotyki, z drugiej zaś inne preparaty, o odmiennym w zasadzie kierunku działania. Ich łączny efekt kliniczny prowadzi do eliminacji objawów chorobowych, u podstawy czego leży zahamowanie reakcji zapalnej.

Współczesne spojrzenie na zachodzące przemiany w zakresie farmakologii i immunologii wskazuje na zasadność wykorzystania immunoterapii w jej różnych postaciach. W wielu elementach jest to dziedzina nadal dyskusyjna. Jednakże istnieją dane wskazujące niezbicie na możliwość uzyskiwania korzystnych wyników przy dobrze dobranej i właściwie prowadzonej immunoterapii.

Mamy nadzieję, że w niniejszej monografii, przygotowanej przez najznakomitszych ekspertów z zakresu immunologii, alergologii i pneumonologii, znajdziecie Państwo wyjaśnienie i uporządkowanie współczesnego stanu wiedzy z zakresu zapalenia i reakcji immunologicznych w patologii układu oddechowego.

 

POSTĘPY W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Józefa Hałasy (Warszawa, 1999)

118 stron

 

Zapalenia dróg oddechowych infekcyjne i alergiczne należą do najczęstszych chorób. Postęp w ich rozpoznawaniu i leczeniu dokonuje się ciągle, jednak nie nadąża za oczekiwaniami, jakie rodzi rozwój medycyny w innych dziedzinach. Sytuacja ta wymusza nieustanne prowadzenie badań i obserwacji, wymianę myśli i doświadczeń oraz przekazywanie udoskonalonej wiedzy o złożonej problematyce zapalenia dróg oddechowych lekarzom praktykom. Temu celowi służy zbiór prac zamieszczonych w tej książce.

 

POSTĘPY W LECZENIU CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1999)

204 strony

 

Zmiany w leczeniu astmy oskrzelowej wynikają z lepszego poznania patomechanizmu tej choroby oraz z nowych możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom „Postępów…”. Zdajemy sobie sprawę, że tylko pełna informacja dostarczona przez specjalistów może stanowić podstawę do wdrażania nowych metod i leków, zapobiegających powikłaniom choroby. Mamy nadzieję, że monografia ta będzie pomocna w pracy zarówno lekarzy praktyków, jak i specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na astmę oskrzelową.

 

ZAPALENIE – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Henryka Tchórzewskiego (Warszawa, 1998)

269 stron

 

Zapalenie jest interdyscyplinarnym problemem medycyny i biologii. Jako proces fizjologiczny jest reakcją ustroju na różne ponadprogramowe bodźce, głównie pochodzenia zakaźnego bądź immunologicznego.
Do zrozumienia jego skomplikowanych zjawisk niezbędna stała się współpraca specjalistów z wielu dziedzin, poczynając od nauk morfologicznych, a na biologii molekularnej kończąc. Celem monografii jest przekazania najnowszej wiedzy teoretycznej na temat zapalenia wraz z omówieniem niektórych najistotniejszych problemów klinicznych.
Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów, którzy posiadają oryginalny dorobek w danej dziedzinie i dzięki temu byli w stanie krytycznie uporządkować wiedzę i dokonać niezbędnych skrótów.
Autorzy starali się przedstawić omówione zagadnienia w taki sposób, aby książka była użyteczna dla lekarzy doskonalących się w głównych specjalnościach.

 

ZAPALENIE PŁUC – AKTUALNE PROBLEMY KLINICZNE

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1998)

241 stron

 

Postęp w zakresie możliwości diagnostycznych zakażeń układu oddechowego oraz coraz szersza wiedza w zakresie epidemiologii i terapii empirycznej skutecznie zmniejszają zagrożenie życia stwarzane przez zapalenia płuc. Jednak fakt, że zapalenie płuc najczęściej dotyczą one ludzi starych, obciążonych innymi przewlekłymi chorobami, a także pojawienie się nowych, możliwych obecnie do rozpoznania, patogenów i narastająca oporność bakterii na nowe generacje antybiotyków powoduje, że jest to nadal aktualny problem kliniczny.
Konsekwencją tego jest opracowanie nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących szybkiego rozpoznawania i leczenia empirycznego chorych. Powstały nowe podziały choroby, uwzględniające ciężkość ich przebiegu i możliwość skutecznego leczenia.
Mamy nadzieję, że oferowane Państwu opracowanie starego, ale ciągle aktualnego problemu klinicznego, ułatwi kontrolowanie poprawności przebiegu choroby w codziennej praktyce lekarskiej. Dlatego książkę tę adresujemy nie tylko do lekarzy praktyków i pneumonologów, ale również do lekarzy innych specjalności, aby każdy chory z podejrzeniem o zapalenie płuc mógł być poddany kompetentnej obserwacji.

 

POSTĘPY W ALERGOLOGII – II

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa,1997)

286 stron

 

Kolejna pozycja z cyklu „Postępy w…” została ponownie poświęcona współczesnym problemom alergologicznym. Dokonujący się postęp w naukach podstawowych umożliwia pełniejsze zrozumienie patomechanizmów przemian prowadzących do objawów klinicznych, a także racjonalnie uzasadnia wybór optymalnej metody leczenia. Zawarte w monografii współczesne informacje z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych mogą być przydatne w pracy lekarza każdej specjalności.

 

POSTĘPY W AEROZOLOTERAPII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1996)

158 stron

 

Zgodnie z raportem naukowym Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powołanego przez ONZ, w skład którego weszło 1500 ekspertów z 60 krajów świata, nie jest możliwe aby ocieplenie rejestrowane w XX wieku było spowodowane wyłącznie przyczynami naturalnymi. Decydującego dowodu dostarczyła poprawka wprowadzona do krytykowanych symulacji komputerowych. Uwzględniła ona problem emisji aerozoli pochodzących z kosmetyków i leków.

Podjęty zakaz wytwarzania leków wziewnych z nośnikiem freonowym od 1997 r. nakazuje, aby zapoznać się ze współczesnymi problemami aerozoloterapii. Miejsce tej grupy leków zostało już w pełni ustalone w klinice chorób układu oddechowego. Przedstawiana Państwu kolejna pozycja z serii „Postępy w…”proponuje tym razem współczesną ocenę znanych w zasadzie problemów, związanych ze stosowaniem, skutecznością i powikłaniami przy podawaniu preparatów farmaceutycznych drogą wziewną.

Sądzimy, że przedstawiona Państwu wiedza zainteresuje zarówno specjalistów alergologów i pnemonologów, jak też lekarzy praktyków z innych dziedzin medycyny.

 

POSTĘPY W PNEUMONOLOGII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1994)

281 stron

 

Kolejna monografia z serii „Postępy w…” przedstawia współczesne problemy diagnostyczne i terapeutyczne w klinice chorób płuc. Ze względu na częstość patologii układu oddechowego kierowana jest nie tylko do specjalistów pneumonologów i ftyzjatrów, ale również do lekarzy innych specjalności.

 

 

 

Poniższe książki stanowią pozycje archiwalne 1994 – 2005 wydawnictwa Medpress i nie są dostępne w sprzedaży.

 

BEZPIECZNA I RACJONALNA GLIKOKORTYKOSTEROIDOTERAPIA WZIEWNA U DZIECI I MŁODZIEŻY

pod redakcją prof. dr hab. med. RYSZARDA KURZAWY (Warszawa, 2005)

 

Autorzy:

Dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk (Lublin),
Dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań),
Dr med. Zbigniew Doniec (Rabka Zdrój),
Dr hab. med. Marek Kulus (Warszawa),
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój),
Dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój),
Dr med. Marek Niedziela (Poznań),
Prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała – Koziec (Kraków)

 

Przedmowa

Astma oskrzelowa, której częstość w sposób widoczny zwiększała się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, stała się nie tylko problemem zdrowotnym, ale także społecznym, a w wielu przypad­kach również socjalnym. Holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z tą chorobą, rozpa­trywanie ich zarówno w wymiarze jednostkowym (upośledzenie jakości życia chorych), jak i szerszym (wpływ na kształtowanie się wskaźników chorobowości i umieralności) pozwala skoncentrować uwagę na najbardziej efektywnych sposobach leczenia.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonał się istotny postęp w zrozumieniu patogenezy ast­my, co zaowocowało większą skutecznością jej leczenia. U podstaw patogenezy tej choroby leży przewlekły proces zapalny, w którym istotną rolę pełnią zarówno miejscowe komórki układu oddechowego, jak i liczne komórki napływające do miejsca reakcji pod wpływem czynników chemotaktycznych, takie jak limfocyty, eozynofile, bazofile, monocyty, neutrofile i płytki krwi. Występowanie w astmie procesu zapalnego zostało potwierdzone w badaniach histopatologicz­nych u dorosłych i dzieci oraz w badaniach szerokiego spektrum mediatorów i czynników działających prozapalnie, uzyskanych z materiału z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (bron­choalveolar lavage, BAL).

Niekontrolowany proces zapalny może prowadzić do zmian strukturalnych w drogach oddecho­wych, często nieodwracalnych. Jak wykazano już przed dziesięciu laty zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych, wczesna interwencja i skuteczne leczenie przeciwzapalne z zastosowa­niem glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) może temu procesowi zapobiec.

Złożony patomechanizm astmy oskrzelowej wymaga szerokiego kompleksowego postępowania leczniczego. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, największe znaczenie ma stosowa­nie leków o działaniu przeciwzapalnym, wśród których GKSw są uważane za najskuteczniej­sze w terapii przewlekłej astmy oskrzelowej.

Zasada stopniowanego leczenia farmakologicznego astmy zakłada, ze zakres interwencji farmakologicznej zwiększa się wraz ze stopniem ciężkości przebiegu klinicznego choroby Tak więc w zależności od potrzeb stosuje się małe, średnie lub duże dawki GKSw, a także dodaje się inne leki: długodziałające (ß2-mimetyki, leki przeciwleukotrienowe i metyloksantyny o przedłużonym działaniu.

Cechy farmakokinetyczne różnych GKSw powodują, iż krzywa obrazująca zależność reakcji organizmu od dawki po osiągnięciu określonej dla danego preparatu wartości maksymalnej ma przebieg stosunkowo plaski, co oznacza, ze dalsze zwiększanie dawki nie zwiększa istotnie efektu klinicznego, a jedynie może nasilać działania niepożądane.

Coraz powszechniejsze stosowanie GKSw w leczeniu astmy zwróciło uwagę na możliwe ogól­noustrojowe działania uboczne tych leków, miedzy innymi na ich wpływ na czynność kory nadnerczy, metabolizm kostny i gęstość mineralną kości oraz wzrost dzieci, a także na ich możliwy wpływ na neuropeptydy i hormony utrzymującą homeostazą organizmu.

Niniejsza książka jest pierwszym polskim, w miarę możliwości kompleksowym, opracowa­niem poświeconym problemowi bezpiecznej i racjonalnej glikokortykosteroidoterapii wziewnej u dzieci i młodzieży Do jej napisania pod moją redakcją zaprosiłem grono wybitnych specjali­stów w dziedzinie alergologii i pneumonologii dziecięcej, doskonałych znawców tematu.

Oddając te monografię w ręce lekarzy, zwłaszcza rodzinnych, a także lekarzy specjalistów i specjalizujących się w zakresie alergologii, pneumonologii i pediatrii, mam nadzieję, że spotka się ona z żywym zainteresowaniem, a przede wszystkim okaże się pomocna w prawidłowym leczeniu astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, Rabka Zdrój, grudzień 2004

POSTĘPY W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Józefa Hałasy (Warszawa, 1999)

118 stron

 

Zapalenia dróg oddechowych infekcyjne i alergiczne należą do najczęstszych chorób. Postęp w ich rozpoznawaniu i leczeniu dokonuje się ciągle, jednak nie nadąża za oczekiwaniami, jakie rodzi rozwój medycyny w innych dziedzinach. Sytuacja ta wymusza nieustanne prowadzenie badań i obserwacji, wymianę myśli i doświadczeń oraz przekazywanie udoskonalonej wiedzy o złożonej problematyce zapalenia dróg oddechowych lekarzom praktykom. Temu celowi służy zbiór prac zamieszczonych w tej książce.

NADREAKTYWNOŚĆ OSKRZELI – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

 

Nadreaktywność oskrzeli jest głównym objawem chorób układu oddechowego przebiegających z obturacją dróg oddechowych. Niniejsza monografia ukazuje patomechanizm tego zjawiska, możliwości jego rozpoznawania i leczenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono mechanizmy immunobiochemiczne prowadzące do nadreaktywności oskrzeli i odpowiedzialne za stopień jej nasilenia w astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a także w innych stanach patologicznych, którym towarzyszy zwykle nadreaktywność oskrzeli. Autorzy adresują tę książkę do lekarzy wszystkich specjalności z nadzieją, że opisane w niej współczesne możliwości kontrolowania nadreaktywności oskrzeli okażą się przydatne w ich codziennej praktyce lekarskiej.

POSTĘPY W PNEUMONOLOGII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1994)

281 stron

 

Kolejna monografia z serii „Postępy w…” przedstawia współczesne problemy diagnostyczne i terapeutyczne w klinice chorób płuc. Ze względu na częstość patologii układu oddechowego kierowana jest nie tylko do specjalistów pneumonologów i ftyzjatrów, ale również do lekarzy innych specjalności

POSTĘPY W AEROZOLOTERAPII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1996)

158 stron

 

Zgodnie z raportem naukowym Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powołanego przez ONZ, w skład którego weszło 1500 ekspertów z 60 krajów świata, nie jest możliwe aby ocieplenie rejestrowane w XX wieku było spowodowane wyłącznie przyczynami naturalnymi. Decydującego dowodu dostarczyła poprawka wprowadzona do krytykowanych symulacji komputerowych. Uwzględniła ona problem emisji aerozoli pochodzących z kosmetyków i leków.

Podjęty zakaz wytwarzania leków wziewnych z nośnikiem freonowym od 1997 r. nakazuje, aby zapoznać się ze współczesnymi problemami aerozoloterapii. Miejsce tej grupy leków zostało już w pełni ustalone w klinice chorób układu oddechowego. Przedstawiana Państwu kolejna pozycja z serii „Postępy w…”proponuje tym razem współczesną ocenę znanych w zasadzie problemów, związanych ze stosowaniem, skutecznością i powikłaniami przy podawaniu preparatów farmaceutycznych drogą wziewną.

Sądzimy, że przedstawiona Państwu wiedza zainteresuje zarówno specjalistów alergologów i pnemonologów, jak też lekarzy praktyków z innych dziedzin medycyny.

POSTĘPY W ALERGOLOGII – II

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa,1997)

286 stron

 

Kolejna pozycja z cyklu „Postępy w…” została ponownie poświęcona współczesnym problemom alergologicznym. Dokonujący się postęp w naukach podstawowych umożliwia pełniejsze zrozumienie patomechanizmów przemian prowadzących do objawów klinicznych, a także racjonalnie uzasadnia wybór optymalnej metody leczenia. Zawarte w monografii współczesne informacje z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych mogą być przydatne w pracy lekarza każdej specjalności.

ZAPALENIE PŁUC – AKTUALNE PROBLEMY KLINICZNE

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1998)

241 stron

 

Postęp w zakresie możliwości diagnostycznych zakażeń układu oddechowego oraz coraz szersza wiedza w zakresie epidemiologii i terapii empirycznej skutecznie zmniejszają zagrożenie życia stwarzane przez zapalenia płuc. Jednak fakt, że zapalenie płuc najczęściej dotyczą one ludzi starych, obciążonych innymi przewlekłymi chorobami, a także pojawienie się nowych, możliwych obecnie do rozpoznania, patogenów i narastająca oporność bakterii na nowe generacje antybiotyków powoduje, że jest to nadal aktualny problem kliniczny.
Konsekwencją tego jest opracowanie nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących szybkiego rozpoznawania i leczenia empirycznego chorych. Powstały nowe podziały choroby, uwzględniające ciężkość ich przebiegu i możliwość skutecznego leczenia.
Mamy nadzieję, że oferowane Państwu opracowanie starego, ale ciągle aktualnego problemu klinicznego, ułatwi kontrolowanie poprawności przebiegu choroby w codziennej praktyce lekarskiej. Dlatego książkę tę adresujemy nie tylko do lekarzy praktyków i pneumonologów, ale również do lekarzy innych specjalności, aby każdy chory z podejrzeniem o zapalenie płuc mógł być poddany kompetentnej obserwacji.

IMMUNOTERAPIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 2000)

 

Wzajemne zależności między światem zewnętrznym a wnętrzem organizmu ludzkiego wynikają ze sprawności mechanizmów obronnych. Możliwość kontrolowania przebiegu tych zjawisk staje się coraz bardziej realna przy zastosowaniu najnowszych technik i metod.

W patologii układu oddechowego zapalenie stanowi główny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wzajemne powiązanie złożonych reakcji obronnych z naturalnymi odruchami kształtuje wiele objawów chorobowych. Gdy do tego dodać wiedzę z zakresu genetyki, oczywista się staje skala trudności i złożoność omawianego problemu.

Współczesna farmakologia wciąż dostarcza coraz to nowsze preparaty, które dają możliwość kontrolowania przebiegu zapalenia, jego modulowania i hamowania na poszczególnych etapach przemian. Z jednej strony są to antybiotyki, z drugiej zaś inne preparaty, o odmiennym w zasadzie kierunku działania. Ich łączny efekt kliniczny prowadzi do eliminacji objawów chorobowych, u podstawy czego leży zahamowanie reakcji zapalnej.

Współczesne spojrzenie na zachodzące przemiany w zakresie farmakologii i immunologii wskazuje na zasadność wykorzystania immunoterapii w jej różnych postaciach. W wielu elementach jest to dziedzina nadal dyskusyjna. Jednakże istnieją dane wskazujące niezbicie na możliwość uzyskiwania korzystnych wyników przy dobrze dobranej i właściwie prowadzonej immunoterapii.

Mamy nadzieję, że w niniejszej monografii, przygotowanej przez najznakomitszych ekspertów z zakresu immunologii, alergologii i pneumonologii, znajdziecie Państwo wyjaśnienie i uporządkowanie współczesnego stanu wiedzy z zakresu zapalenia i reakcji immunologicznych w patologii układu oddechowego.

ZAPALENIE – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Henryka Tchórzewskiego (Warszawa, 1998)

269 stron

 

Zapalenie jest interdyscyplinarnym problemem medycyny i biologii. Jako proces fizjologiczny jest reakcją ustroju na różne ponadprogramowe bodźce, głównie pochodzenia zakaźnego bądź immunologicznego.
Do zrozumienia jego skomplikowanych zjawisk niezbędna stała się współpraca specjalistów z wielu dziedzin, poczynając od nauk morfologicznych, a na biologii molekularnej kończąc. Celem monografii jest przekazania najnowszej wiedzy teoretycznej na temat zapalenia wraz z omówieniem niektórych najistotniejszych problemów klinicznych.
Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów, którzy posiadają oryginalny dorobek w danej dziedzinie i dzięki temu byli w stanie krytycznie uporządkować wiedzę i dokonać niezbędnych skrótów.
Autorzy starali się przedstawić omówione zagadnienia w taki sposób, aby książka była użyteczna dla lekarzy doskonalących się w głównych specjalnościach.

POSTĘPY W LECZENIU CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1999)

204 strony

 

Zmiany w leczeniu astmy oskrzelowej wynikają z lepszego poznania patomechanizmu tej choroby oraz z nowych możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom „Postępów…”. Zdajemy sobie sprawę, że tylko pełna informacja dostarczona przez specjalistów może stanowić podstawę do wdrażania nowych metod i leków, zapobiegających powikłaniom choroby. Mamy nadzieję, że monografia ta będzie pomocna w pracy zarówno lekarzy praktyków, jak i specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na astmę oskrzelową.

ASTMA OSKRZELOWA I PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

312 stron

 

Choroby obturacyjne dróg oddechowych – astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, są obecnie postrzegane w coraz szerszym wymiarze, dotyczą bowiem 1/3 społeczeństwa w różnym wieku. Niepokojąca jest wzrastająca tendencja zachorowań stwierdzana w ciągu ostatnich dekad. Dotychczas neutralne środowisko naturalne staje się agresywnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie współczesnej patologii układu oddechowego. Czy jest to bezpośredni wpływ postępu technicznego i dokonujących się przemian społecznych? Czy zmiany, które zachodzą w naszym życiu, zawsze są korzystne? – Tego typu wątpliwości stają się inspiracją do prowadzenia badań i obserwacji wieloośrodkowych, których celem jest pogłębienie naszej wiedzy o istotnych problemach patologii układu oddechowego, a także określenie możliwości ich kontrolowania.