CONTENTS 2015, Vol. XXXVIII, No. 226, APRIL/ SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 226, KWIECIEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
196-202

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Etiology and own experience in the primary monosymptomatic nocturnal enuresis in children


Eberdt-Gołąbek B1, Zmysłowska K2, Słowik M1,2, Gładysz D2, Hozyasz KK2.

Institute of Mother and Child in Warsaw, Poland: 1Nephrology Clinic for Children; 2Department of Pediatrics

Primary monosymptomatic nocturnal enuresis (PMNE) is the most frequent (85%) type of enuresis in children. It remains a diagnostic and therapeutic challenge to establish its etiology and implement a proper treatment.
The aim of the study
was to establish the causes of PMNE in children on the basis of own investigations and assess factors having influence over PMNE etiology, which would enable the choice of effective therapy.
Material and methods
. The study concerned 85 children with PMNE aged from 5 to 15 years. The patients were under the care of Nephrology Outpatient Clinic at Institute of Mather and Child in years 2009-2014. The detailed medical history, physical examination as well as laboratory investigations of blood and urine, and radiological investigations of the urinary tract, were carried out. Statistical analysis was performed using R software.
Results
. In all patients, we have successfully detected the etiology of children of PMNE. The basic, equally frequent (62.3%), PMNE etiopathogenetic factors turned to be: too small bladder capacity resulting from the detrusor hyperactivity, and night polyuria mainly caused by vasopressin deficiency or abnormal eating and hygienic habits, occurring separately or in conjunction with each other. Too small bladder capacity occurred mainly (37.6%, group C) as the only etiological factor of PMNE, and in 24.7% (group A) in a conjunction with nocturnal polyuria due to decreased excretion of vasopressin. Night polyuria was caused by the deficiency of vasopressin in most cases (37.6%) and occurred mainly (24.7%, group D) in a conjunction with small bladder capacity, and rarely alone (12.9%, group B). In 24.7% (group A) it appeared due to eating and hygienic abnormal habits. We have proved statistically significant differences in mean voiding frequency and volume (p˂0.0001) between groups A-B and C-D. Mean morning urine specific gravity (p
Conclusions. PMNE in all patients was attributed to specific causes outside the circle of psychological disorders what reduced patient stigmatization. PMNE etiology is very complex and diverse. It still remains a challenge and requires and individual diagnostic and therapeutic approach. Voiding frequency above 8 daily with voiding volumes usually below 100 ml suggest etiology connected with small bladder capacity, while morning urine specific gravities below 1.021 g/ml can be connected with vasopressin deficiency or excessive fluid intake before the bedtime. The developed diagnostic approach along with borderline values are hints that can aid physicians in establishing PMNE causes.

Key words: primary nocturnal enuresis, etiology, small bladder capacity, nocturnal polyuria

Pol Med J, 2015; XXXVIII (226); 196–202

Etiologia i doświadczenia własne w pierwotnym monosymptomatycznym moczeniu nocnym u dzieci

Eberdt-Gołąbek B1, Zmysłowska K2, Słowik M1,2, Gładysz D2, Hozyasz KK2.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie: 1Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci; 2Klinika Pediatrii

Pierwotne monosymptomatyczne moczenie nocne (PMMN) jest najczęstszą (85%) postacią moczenia nocnego u dzieci. Stanowi ono istotne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Celem pracy
było wykrycie czynników warunkujących PMMN u dzieci w oparciu o materiał własny oraz określenie rodzaju i roli poszczególnych czynników w etiologii PMMN, w celu umożliwienia zastosowania leczenia przyczynowego.
Materiał i metody
. Badaniami objęto 85 dzieci z PMMN w wieku 5 do 15 lat, objętych opieką w Poradni Nefrologicznej IMiD w latach 2009-2014. Analizowano wywiad oraz wyniki badania przedmiotowego, badań laboratoryjnych krwi i moczu, jak też badania obrazowe układu moczowego. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą programu R.
Wyniki
. U wszystkich chorych ustalono etiologię PMMN. Podstawowymi, równie częstymi (62.3%), czynnikami etiopatogenentycznymi PMMN okazały się: zbyt mała pojemność pęcherza, wynikająca z nadczynności wypieracza oraz poliuria nocna, spowodowana głównie niedoborem wazopresyny lub nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i czystościowymi, występujące pojedynczo lub w powiązaniu ze sobą. Zbyt mała pojemność pęcherza występowała głównie (37.6%, grupa C) jako jedyny czynnik etiologiczny PMMN, a w 24.7% (grupa D) w powiązaniu z poliurią nocną spowodowaną zmniejszonym wydalaniem wazopresyny. Poliuria nocna w większości przypadków (37.6%) była spowodowana niedoborem wazopresyny i występowała głównie w powiązaniu ze zbyt małą pojemnością pęcherza (24.7%, grupa D), rzadziej pojedynczo (12.9%, grupa B), a w 24.7% (grupa A) wiązała się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i czystościowymi. Wykazano, że zachodzą istotnie statystycznie różnice w średniej częstości i objętości mikcji (p˂
0.0001), który różnił się istotnie pomiędzy grupą C i B (p
Wnioski. U wszystkich chorych ustalono przyczynę PMMN, niezwiązaną z zaburzeniami psychicznymi, co zmniejszało ich stygmatyzację. Etiologia moczenia nocnego jest bardzo złożona i różnorodna. Stanowi nadal wyzwanie badawcze i wymaga indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Częstość mikcji powyżej 8/dobę oraz objętość mikcji zazwyczaj poniżej 100 ml sugerują etiologię związaną z małą pojemnością pęcherza. Natomiast poranne ciężary właściwe moczu mniejsze niż 1.021 g/ml mogą być związane z niedoborem wazopresyny bądź przyjmowaniem nadmiernej ilości płynów przed snem. Opracowany schemat diagnostyczny wraz z granicznymi parametrami mikcji stanowi wskazówkę pomocną w diagnozowaniu przyczyn PMMN.

Słowa kluczowe: pierwotne moczenie nocne, etiologia, mała pojemność pęcherza, nocna poliuria

Pol Merkur Lekarski, 2015; XXXVIII (226); 196–202