CONTENTS , Vol. XLVIII, No. 284, FEBRUARY/ SPIS TREŚCI , Tom XLVIII, Nr 284, LUTY

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
133-138

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Eating disorders – diagnosis and characteristics

Górski M1, Całyniuk B2, Garbicz J1, Żukowska-Bąk M1, Kapcińska A3, Paciorek K3, Polaniak R2.

Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland: 1Doctoral School; 2Department of Human Nutrition; 3Second Scientific Group of the Department of Toxicology and Health Protection

Eating disorders are characterized by eating and appetite disorders, which develop on a mental basis. Currently, there is a rapid increase in the frequency of these disorders, especially among children and adolescents. Eating disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa and EDNOS, which include a dozen or so disorders, but this group is still expanding. Eating disorders are characterized by the highest mortality rate among all mental illnesses. They mainly affect adolescents and young adults as well as the female sex, however, there are more and more cases among men and people from other age groups. Anorexia nervosa is the conscious reduction of food intake in order to reduce body weight. In this disorder there is abnormal body image, underweight and fear of weight gain. According to the American Psychiatric Association, there are two types of anorexia nervosa – restrictive (limiting) and bulimic (laxative). Bulimia nervosa is characterized by abnormal food intake (overeating) and co-occurrence of compensatory methods aimed at limiting the absorption of consumed food. These methods include: provoking vomiting, excessive physical effort, taking diuretics and laxatives. Among the eating disorders we also distinguish eating disorders not defined otherwise (EDNOS). This is a group of diseases in which pathological eating behaviour occurs, but they do not meet the diagnostic criteria of anorexia or bulimia. The diagnosis of eating disorders is difficult not only because of the lack of specialists dealing with this subject, but also because of the lack of public awareness of these diseases. That is why it is so important to educate both medical staff and the general public about eating disorders.

Key words: Eating disorders, anorexia nervoa, bulimia nervosa, eating disorder not otherwise specified

Pol Med J, 2020; XLVIII (284); 133–138

Zaburzenia odżywiania – rozpoznanie i charakterystyka

Górski M1, Całyniuk B2, Garbicz J1, Żukowska-Bąk M1, Kapcińska A3, Paciorek K3, Polaniak R2.

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 1Szkoła Doktorska; 2Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki; 3Drugie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy

Zaburzenia odżywiania charakteryzują się zaburzeniami łaknienia oraz przyjmowania pokarmów, które rozwijają się na podłożu psychicznym. Obecnie obserwuje się gwałtowne zwiększenie częstości występowania tych schorzeń, szczególnie u dzieci i młodzieży. Wśród zaburzeń odżywiania wyróżnia się jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), żarłoczność psychiczną (bulimia nervosa) oraz zaburzenia odżywiania nieokreślone inaczej (EDNOS), do których należy kilkanaście schorzeń, jednak grupa ta ciągle się poszerza. Zaburzenia odżywiania charakteryzują się największą umieralnością spośród wszystkich chorób psychicznych. Dotyczą one przede wszystkim młodzieży i młodych dorosłych oraz płci żeńskiej, jednakże coraz częściej odnotowuje się przypadki zachorowań u mężczyzn oraz osób należących do innych grup wiekowych. Jadłowstręt psychiczny polega na świadomym ograniczeniu spożywania pokarmów w celu redukcji masy ciała. W zaburzeniu tym występuje nieprawidłowy obraz ciała, niedowaga oraz lęk przed przyrostem masy ciała. Zgodnie z Amerykańskim Towarzystwem Psychiatrycznym wyróżniamy dwa typy jadłowstrętu psychicznego – restrykcyjny (ograniczający) i bulimiczny (przeczyszczający). Żarłoczność psychiczna charakteryzuje się natomiast zaburzonym sposobem przyjmowania pokarmu (napady objadania się) oraz współwystępowaniem metod kompensacyjnych, których celem jest ograniczenie przyswajania spożytego pokarmu. Do metod tych należą: prowokowanie wymiotów, nadmierny wysiłek fizyczny, zażywanie środków moczopędnych i przeczyszczających. Wśród zaburzeń odżywiania wyróżniamy również zaburzenia odżywiania nieokreślone inaczej (EDNOS). Jest to grupa chorób, w których występują patologiczne zachowania żywieniowe, jednak nie spełniają one kryteriów diagnostycznych anoreksji lub bulimii. Rozpoznanie zaburzeń odżywiania jest trudne nie tylko ze względu na brak specjalistów zajmujących się tą tematyką, lecz także brak świadomości społeczeństwa na temat tych chorób. Dlatego tak ważna jest edukacja o zaburzeniach odżywiania zarówno personelu medycznego, jak i całego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: Zaburzenia odżywiania, jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia odżywiania nieokreślone inaczej

Pol Merkur Lekarski, 2020; XLVIII (284); 133–138