CONTENTS , Vol. XLIX, No. 294, DECEMBER/ SPIS TREŚCI , Tom XLIX, Nr 294, GRUDZIEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
461-463

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Physical activity and aromatherapy as positive factors influencing the quality of sleep

Całkosiński A1, Chruścicka I1, Burzyńska P1, Malinowski K2.

1Wroclaw Medical University, Poland; 2Medical University of Vienna, Austria

Human sleep is a state of abolished consciousness controlled by circadian rhythms. It is divided into two phases depending on the electrical activity of the brain: NREM and REM, during which dreams may occur. Sleep has a key impact on a person’s emotional, physical, and cognitive well-being. There are specific differences in physiological and biochemical processes during sleep. Adenosine and melatonin are involved in the regulation of circadian rhythms. During sleep, you can observe the secretion of growth hormone, a reduction in cortisol secretion, and a decrease in muscle tone and blood pressure. Longterm lack of sleep increases the risk of obesity, diabetes, cardiovascular diseases, cognitive disorders, and psychiatric diseases. Sleep disorders affect more and more social groups. The analysis of one’s own circadian rhythms associated with the identification and adaptation of behaviors described as factors influencing sleep may have a positive impact on the optimal functioning of the body. It has been proven that physical activity and aromatherapy can have a positive effect on the quality of sleep. The aim of the study is to review of literature aimed at identifying selected factors influencing the quality of sleep together with a discussion of their importance for human health.

Key words: sleep, sleep quality, physical activity, aromatherapy

Pol Med J, 2021; XLIX (294); 461–463

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Aktywność fizyczna i aromaterapia jako pozytywne czynniki wpływające na jakość snu

Całkosiński A1, Chruścicka I1, Burzyńska P1, Malinowski K2.

1Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; 2Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria

Sen u człowieka, to stan zniesionej świadomości, kontrolowany przez rytmy circadialne. Dzielony jest on na dwie fazy w zależności od aktywności elektrycznej mózgu: NREM i REM, podczas których mogą występować marzenia senne. Sen ma kluczowy wpływ na emocjonalne, fizyczne oraz kognitywne samopoczucie człowieka. W trakcie snu występują specyficzne odmienności w procesach fizjologicznych i biochemicznych. Adenozyna oraz melatonina biorą udział w procesie regulacji rytmów dobowych. W trakcie snu można zaobserwować wydzielanie hormonu wzrostu, redukcję wydzielania kortyzolu czy zmniejszenie napięcia mięśniowego i ciśnienia krwi. Długotrwały brak snu zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń poznawczych oraz chorób psychiatrycznych. Zaburzenia snu dotyczą coraz większych grup społecznych. Analiza własnych rytmów dobowych powiązana z identyfikacją i adaptacją zachowań opisywanych jako czynniki wpływające na sen może mieć pozytywny wpływ na optymalne funkcjonowanie organizmu. Udowodniono, iż pozytywny wpływ na jakość snu może mieć aktywność fizyczna oraz aromaterapia. Celem pracy jest przegląd piśmiennictwa w celu zidentyfikowania czynników pozytywnie wpływających na jakość snu oraz omówieniem ich znaczenia dla zdrowia człowieka.

Słowa kluczowe: sen, jakość snu, aktywność fizyczna, aromaterapia

Pol Merkur Lekarski, 2021; XLIX (294); 461–463