Newsletter

2015 - Vol. 21

There are 29 products.
2015 - Vol. 21

Subcategories

 • No 4

  Contents, 2015; Vol. 21, No. 4

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  B. Mazińska, W. Hryniewicz 145
  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach – ważna inicjatywa edukacyjna w zakresie zdrowia publicznego
  European Antibiotic Awareness Day – important initiative in public health education

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  SO Zubchenko, SD Yuriev. 153
  Assessment diagnostic criteria in patients with different clinical and laboratory manifestations of sensitization to house dust mites efficiency and forecasting allergen specific immunotherapy based on allergies component diagnostic
  Ocena kryteriów diagnostycznych u pacjentów o różnych klinicznych i laboratoryjnych objawach uczulenia na roztocza kurzu domowego i prognozowanie skuteczności immunoterapii alergenowej w oparciu o diagnostykę komponentową alergii

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW
  T. Płusa, A. Kłodzińska, A. Komaszyńska, W. Wyszkowski, P. Raszczepkin. 161
  Zakażenia Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadków
  Infection of Klebsiella pneumoniae NDM – a case report
  R. Sokołowski, I. Toczyska, T. Targowski. 166
  Ropowica ściany klatki piersiowej oraz powłok brzusznych, powikłana sepsą, zatorem tętnicy płucnej i nagłym zatrzymaniem krążenia u chorej z cukrzycą typu 2 – opis przypadku
  Phlegmona the chest wall and abdominal wall complications, sepsis, pulmonary embolism and sudden cardiac arrest in a patient with diabetes type 2 – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  R. Chazan. 170
  Astma ciężka steroidooporna
  Severe glucocorticosteroid-resistant asthma
  O. Sipak-Szmigiel, A. Daszkiewicz, D. Ćwiek, E. Zdunek, M. Laszczyńska, W. Malinowski. 178
  Receptory steroidowe w ciąży
  Steroid receptors in pregnancy
  T. Płusa. 185
  Klebsiella pneumoniae wytwarzająca karbapenemazy jako globalne zagrożenie
  Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing as a global threat
  M. Tokarska-Rodak, D. Plewik 191
  Patogeny bytujące w wodzie zagrażające zdrowiu człowieka
  The pathogens that live in the water dangerous to human health

 • No. 3

  Contents 2015; Vol. 21, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  S. Chełstowska, T. Płusa.
  105
  Znaczenie czynników zewnątrzpochodnych w etiopatogenezie sarkoidozy
  The importance of exogenous factors in the etiology of sarcoidosis

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  A. Nitsch-Osuch, A. Tymoczko, K. Jaroszewska, B. Lipka, P. Kubik. 109
  Patogeny alarmowe izolowane u pacjentów wybranego oddziału pediatrycznego – implikacje kliniczne i epidemiologiczne
  Alarm pathogens isolated from patients of pediatric ward – clinical and epidemiological implications
  A. Krześniak, J. Płomiński, R. Anielski. 115
  Wpływ osocza bogatopłytkowego na wczesne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych
  The influence of platelet-rich plasma on the initial symptoms of knee osteoarthritis

  CASE REPORT / OPIS PRZYPADKU
  K. Gomułka, A. Radlińska, A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala. 122
  Anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem – opis przypadku
  Food-dependent exercise induced anaphylaxis – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  A. Grochowalska, M. Kozioł-Montewka, E. Czerwińska. 127
  Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych wywołanych przez Acinetobacter baumannii oraz przyczyny niepowodzeń w antybiotykoterapii
  Clinical forms of hospital-acquired infections caused by Acinetobacter baumannii and the reasons for failures in antibiotic therapy
  K. Cieślik, P. Dziemieszonek, K. Gomułka, A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala. 134
  Pokrzywka z zimna
  Cold urticaria

 • No. 2

  Contents 2015; Vol. 21, No. 2

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Nowakowski S, Typiak M, Dubaniewicz A.: 55
  Receptory dla Fc części stałej immunoglobuliny G w etiopatogenezie chorób z autoagresji
  Receptors for Fc region of immunoglobulin G in the etiopathogenesis of autoimmunological diseases

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Kurek B, Kućma M, Szorek J, Glück J.: 62
  Clinical characteristics of patients with natural killer cell partial deficiency
  Kliniczna charakterystyka chorych z częściowym niedoborem liczby komórek NK
  Kuźma-Mroczkowska E, Pańczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M.: 68
  Niekorzystny wpływ alergii na przebieg idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci – doniesienie wstępne
  The negative influence of allergy on idiopathic nephrotic syndrome in children – preliminary report
  Dawgiałło M, Lech M, Nitsch-Osuch A.: 73
  Wiedza, postrzeganie i wykonawstwo szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u pacjentów z chorobą nowotworową – wyniki badania pilotażowego
  Knowledge, perception and coverage rates regarding hepatitis b vaccination among patients with a neoplastic disease – results of the pilot study

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Chudzicka A, Płusa T.: 77
  Implikacje kliniczne i terapeutyczne zespołu nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Clinical and therapeutic implications of asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome
  Radzik-Zając J, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W.: 86
  Astma wysiłkowa – problem wciąż aktualny
  Exercise-induced asthma – the problem still valid
  Brodowska-Kania D, Rymarz A, Niemczyk S.: 92
  Rituksimab – nowe możliwości leczenia w nefrologii
  Rituximab – a new treatment option in nephrology

 • No. 1

  Contents 2015; Vol. 21, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY

  Pulkowska-Nowocień A., Jaroszewska K., Nitsch-Osuch A.: 7
  Szczepienia ochronne u kobiet w ciąży – aktualne rekomendacje
  Vaccinations in pregnant women – current recommendations

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Rubinsztajn R., Gąsior G., Przybyłowski T., Karwat K., Maskey-Warzęchowska M., Pierzchała W., Mazurek U., Chazan R.: 12
  Wpływ polimorfizmu genetycznego 781 C/T w genie kodującym IL-8 na ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  The impact of genetic polymorphism of 781C/T in the gene encoding IL-8 on the general risk for chronic obstructive pulmonary disease
  Chełstowska S., Płusa T.: 17
  Test IGRA i skórny test tuberkulinowy u chorych na sarkoidozę
  IGRA and tuberculin skin test in patients with sarcoidosis
  Płusa T., Bijoś P.: 21
  Cechy idealnego inhalatora w badaniach nad nowym urządzeniem
  Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device
  Strumiło J., Chlabicz S., Pytel-Krolczuk B., Rogowska-Szadkowska D., Marcinowicz L., Litwiejko A., Milewska AJ.: 25
  Wybór antybiotyków w zakażeniach dróg oddechowych przez lekarzy rodzinnych z Polski północno-wschodniej
  The choice of antibiotics in respiratory tract infections by family physicians in north-eastern Poland Cichosz G., Czeczot H., Ambroziak A., Treszczyńska B.: 32
  Ocena stabilności oksydacyjnej lipidów w mieszankach dla niemowląt
  Evaluation of lipid oxidative stability in infant formulas

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Stelmach I., Malecka M., Lesniak K., Juralowicz D., Toporowska-Kowalska E.: 38
  Nawracające bóle brzucha u pięcioletniego chłopca z sero pozytywną postacią celiakii – opis przypadku
  Recurrent abdominal pains in a five-year-old boy with serology positive for celiac disease – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Gomułka K., Siwak E., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.: 42
  Objawy uboczne działania inhibitorów ACE w praktyce alergologicznej
  Side effects of ACE-inhibitors in the allergological practice


Products by page

Products by page