VOL XXXIX

There are 42 products.
VOL XXXIX

Subcategories

 • 234

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 234, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2015, Vol XXXIX, No 234, DECEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Zdrojewicz Z, Pypno D, Bugaj B, Cabała K. 347
  Alkohol – kiedy z korzyścią dla zdrowia?
  Alcohol – when it's beneficial to your health?

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Krzesiński P, Gielerak G, Stańczyk A, Uziębło-Życzkowska B, Smurzyński P, Piotrowicz K. 352
  What does impedance cardiography add more to the assessment of left ventricular diastolic function in essential hypertension?
  Co nowego wnosi kardiografia impedancyjna w ocenie funkcji rozkurczowej lewej komory w nadciśnieniu tętniczym?
  Rubinsztajn R, Przybyłowski T, Karwat K, Maskey-Warzęchowska M, Chazan R. 359
  Chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) – podobieństwa i różnice grup badanych biorących udział w projekcie NCBiR pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba ogólnoustrojowa – największe zagrożenie XXI wieku”
  Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – similarities and differences of the study group participating in the project of National Center for Research and Development project "Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – systemic disease, the biggest threat of XXI century"
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Szatko F, Gaszyńska E, Tokarski S, Kowalski J. 364
  Ocena stężenia 25(OH)D w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego
  Estimation of plasma 25(OH)D vitamin level in patients with metabolic syndrome
  Motylewski S, Zientala A, Pawlicka-Lisowska A, Poziomska-Piątkowska E. 368
  Assessment of body posture in 12- and 13-year-olds attending primary schools in Pabianice
  Ocena postawy ciała 12 i 13 latków ze szkół podstawowych w Pabianicach
  Łukasik P, Karakuła-Juchnowicz H, Morylowska-Topolska J, Flis M, Krukow P. 372
  Odległe somatyczne skutki przemocy ze strony partnera u pacjentek podstawowej opieki zdrowotnej
  Long-term somatic consequences of intimate partner violence in primary care female patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Greberski K, Kilanowska M, Bugajski P, Rzymski S, Jarząbek R, Kalawski R. 377
  Wstrząs septyczny u 23-letniej pacjentki po operacji korekcji przegrody nosa leczony skutecznie w oddziale intensywnej terapii
  Septic shock in 23 year old female patient after surgical correction of the nasal septum effectively treated in the intensive care unit
  Nawrocka I, Kowalczys MH, Abramczyk P. 379
  Acute clenbuterol overdose manifestations in a suicide attempt – a case report
  Objawy nadużycia klenbuterolu w próbie samobójczej – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Zamaro-Michalska A, Adamczyk A, Mikaszewska-Sokolewicz M, Siewiera J, Łazowski T. 382
  Czy nowa definicja zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną spełniła swoje zadanie? Wnioski z pierwszych doniesień po dwóch latach zastosowania w klinice
  New definition of ventilator associated pneumonia might not necessarily have been a step in the right direction. Key takeaways from published studies after two years in clinical use
  Iwańczak B, Iwańczak F. 389
  Wskaźniki stanu zapalnego badane w stolcu w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit
  Indicators of inflammatory process in stool in diagnostics and monitoring of inflammatory bowel diseases
  Rozpędek W, Markiewicz Ł, Diehl JA, Pytel D, Majsterek I. 393
  Rola mechanizmu adaptacyjnej odpowiedzi na stres w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz cukrzycy typu 2
  The role of the adaptive stress response in the pathogenesis of neurodegenerative diseases, cancer and diabetes mellitus type 2
  Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Skrobowska E, Pawlik R, Brodacki B, Stępień A. 398
  Patogeneza i objawy kliniczne sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych
  Pathogenesis and clinical manifestations of sporadic cerebral small vessel disease
  Surtel A, Klepacz R, Wysokińska-Miszczuk J. 405
  Wpływ toru oddechowego na jamę ustną
  The influence of breathing mode on the oral cavity

 • 233

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 233, LISTOPAD
  CONTENTS 2015, VOL XXXIX, No 233, November

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Dobrek Ł, Thor PJ. 263
  Benign prostatic hyperplasia – progress in pathophysiology and management
  Łagodny przerost prostaty – postępy w patofizjologii i leczeniu

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Senderek T, Bednarek J, Lelakowski J. 271
  Skuteczność ablacji RF ekstrasystolii komorowej wykonanej z użyciem wybranych technik mapowania
  The effectiveness of RF ablation of ventricular ectopic beats made using selected mapping techniques
  Borowik E, Grabowicz W, Grycewicz T, Lubiński A 277
  Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
  Przydatność kliniczna badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w wykrywaniu polineuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
  Skrzycki M, Czeczot H, Chrzanowska A, Otto-Ślusarczyk D. 281
  Poziom ekspresji izoenzymów dysmutazy ponadtlenkowej w pierwotnych i przerzutowych komórkach raka jelita grubego w hipoksji i normoksji tkankowej
  The level of superoxide dismutase expression in primary and metastatic colorectal cancer cells in hypoxia and tissue normoxia
  Strójwąs K, Florkowski A, Jeżowska-Smorąg I, Gądek I, Zboralski K, Macander M, Przybyszewska M, Wierzbiński P. 287
  Emocjonalne i psychosomatyczne zaburzenia u kobiet w okresie procesu diagnostycznego raka piersi
  Emotional and psychosomatic disorder among female patients undergoing breast cancer diagnosis
  Hołyńska A, Kucharska A, Sińska B, Panczyk M. 292
  Poziom wiedzy żywieniowej a sposób żywienia chorych na cukrzycę leczonych insuliną
  The level of nutrition knowledge versus dietary habits of diabetes patients treated with insulin
  Dąbek J, Koczy B, Piotrkowicz J. 297
  Jeździectwo konne formą sportu wyczynowego i rekreacji z uwzględnieniem zakresu ruchomości kręgosłupa osób trenujących – wyniki wstępne
  Horse riding as a form of recreation and professional sport taking into account the spine mobility of riders – a preliminary results
  Kowalczyk M, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Głowacka O. 305
  Analiza skuteczności wybranych metod usprawniających u chorych z przewlekłym zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
  Analysis of effectiveness of selected treatment methods in patients with chronic low back pain
  Zeńczak-Praga K, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Cesar K. 311
  Analiza stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego przez chorych na mózgowe porażenie dziecięce – doniesienie wstępne
  Analysis of using assistive devices by patients suffering from cerebral palsy – preliminary report

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Elikowski W, Wróblewski D, Małek-Elikowska M, Mazurek A, Foremska-Iciek J, Łazowski S. 316
  Nawrotowa skrzeplina w prawym przedsionku u chorego z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca
  Recurrent right atrial thrombus in a patient with atrial fibrillation and heart failure
  Kozakiewicz M, Kaliszewski K, Lubszczyk M, Bieniek A, Łukieńczuk T. 321
  Rozległa ropowica szyi prowadząca do ciężkich powikłań – opis przypadku
  The extensive phlegmon of the neck leading to severe complications – a case report
  Florkowski A, Zboralski K, Macander M, Flinik-Jankowska M, Wierzbiński P. 325
  Pomyłka w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym czy nadużycie psychiatrii dla celów pozamedycznych – opis przypadku
  A mistake in forensic psychiatric evaluation or abuse of psychiatry for non-medical purposes – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Łagodziński A, Wranicz JK. 329
  Profilaktyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  Prophylaxis of sudden cardiac death in patients with chronic kidney disease
  Szabla A, Skorupa W, Milewska M, Weker H. 333
  Stan odżywienia dorosłych chorych na mukowiscydozę – aktualne metody oceny
  Nutritional status of adults with cystic fibrosis – current methods of assessment
  Duda K, Cholewa H, Łabuzek K, Boratyn-Nowicka A, Okopień B. 337
  Nowe strategie leczenia raka jajnika
  Novel strategies of ovarian cancer treatment

 • 232

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 232, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2015, VOL XXXIX, No. 232, OCTOBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Szczypa K, Hryniewicz W. 199
  Epidemiologia, mikrobiologia i diagnostyka zakażeń po pogryzieniach przez psy i koty
  Epidemiology, microbiology and diagnostics of dog and cat bites related infections

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Piotrkowicz J, Federowicz P, Stiler S, Wyszyński Sz, Knapik A, Dąbek J. 205
  Czy jednorazowe zastosowanie terapii manualnej tkanek miękkich grzbietu może wpłynąć na ruchomość tułowia?
  Is a single application soft tissues techniques of spine area may cause increase trunk mobility?
  Wierzbiński P, Kaźmierczak W, Zdanowicz A, Zboralski K. 209
  Uwarunkowania zamachów samobójczych u pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie – doniesienia wstępne
  Causes of suicide attempts in patients undergoing psychiatric hospitalization – a preliminary study
  Stagraczyński M, Kulczyk T, Leszczyński P, Męczekalski B. 214
  Liczba zębów oraz profil hormonalny u kobiet po menopauzie z osteoporozą, osteopenią oraz prawidłową gęstością tkanki kostnej – badania wstępne
  Number of teeth and hormonal profile of postmenopausal women with osteoporosis, osteopenia and normal bone mineral density – a preliminary study

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Dobosz P, Martyna D, Stefaniuk E, Szczypa K, Hryniewicz W. 219
  Ciężka sepsa wywołana przez Capnocytophaga canimorsus po pogryzieniu przez psa
  Severe sepsis after dog bite caused by Capnocytophaga canimorsus
  Karakuła-Juchnowicz HJ, Próchnicki M, Kiciński P, Olajossy M, Pelczarska-Jamroga A, Dzikowski M, Jaroszyński A. 223
  Bezpieczeństwo kardiologiczne zabiegów elektrycznych w podeszłym wieku – opis przypadku
  Cardiac safety of electroconvulsive therapy in an elderly patient – a case report
  Elikowski W, Małek M, Skowroński M, Wróblewski D, Skrzywanek P, Zawilska K. 227
  Krwioplucie w trakcie jednoczesnego leczenia rywaroksabanem i amiodaronem u chorego z obciążonym wywiadem płucnym
  Hemoptysis during concomitant treatment with rivaroxaban and amiodarone in a patient with a history of pulmonary disease
  Pawłowski W, Dorobisz T, Ziomek A, Leśniak M, Chabowski M, Janczak D. 231
  Katastrofa terapeutyczna jako następstwo trudności diagnostycznych u 52-letniego pacjenta leczonego z powodu ropnia trzustki
  Treatment failure as a consequence of the diagnostic difficulties in a 52-year-old patient treated for the pancreatic abscess
  Kosiński R, Olędzki S, Modrzejewski A. 234
  Perforacja jelita krętego przez przemieszczoną endoprotezę dróg żółciowych – opis przypadku
  Biliary endoprosthesis causing ileal perforation – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Krotkiewski M. 237
  Czy sól fizjologiczna jest fizjologiczna? Leczenie hiponatremii – małe odstępstwa od reguł prawidłowego leczenia powodują poważne powikłania i objawy uboczne
  Is physiological saline really physiological? Hyponatreamia treatment – small deviations from the rules of appropriate therapy create serious complications and side effects
  Maciejewski A, Stellmach A, Łącka K. 241
  Pułapki diagnostyczne w hiperkortyzolemii
  Pitfalls in the diagnosis of hypercortisolemia
  Grzywa-Celińska A, Dyczko M, Rękas-Wójcik A, Szmygin-Milanowska K, Witczak A, Ostrowski S, Barud W, Mosiewicz J. 248
  Zaburzenia czynności wentylacyjnej płuc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
  Ventilatory disorders in patients with chronic heart failure
  Marciniak A, Nawrocka-Rutkowska J, Wiśniewska B, Szydłowska I, Brodowska A, Starczewski A. 251
  Rola minihisteroskopii w diagnostyce i leczeniu patologii jamy macicy
  Role of office hysteroscopy in the diagnosis and treatment of uterine pathology
  Rosiak J, Kubić-Filiks B, Szymańska J. 254
  Stan jamy ustnej u chorych na nadciśnienie tętnicze
  The oral cavity condition in patients with high blood pressure

 • 231

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 231, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2015, VOL XXXIX, No. 231, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 131
  Toksyny jako broń biologiczna
  Toxins as a biological weapon

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Stacewicz T, Targowski T, Bielecki Z, Buszewski B, Ligor T, Wojtas J, Garlińska M. 134
  Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi
  Detection of disease markers in the breath using optoelectronic methods
  Kułak C, Cierniak M, Gaszyński T. 142
  Usage of soft bougie for intubation via supraglottic airway devices
  Wykorzystanie miękkiej prowadnicy do intubacji przez urządzenia nadkrtaniowe

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT
  Płusa T, Sokołowski R, Targowski T, Żabicka M. 146
  Uszkodzenie płuc po narażeniu na działanie świecy dymnej – opis przypadku
  Damage of the lungs after exposure to obscurant smoke – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Omernik A, Płusa T. 149
  Toksyny Clostridium perfringens jako zagrożenie naturalne i bioterrorystyczne
  Toxins of Clostridium perfringens as a natural and bioterroristic threats
  Chudzicka A. 153
  Zatrucie toksyną botulinową
  Intoxication of botulinum toxin
  Toczyska I, Płusa T. 157
  Toksyna Shiga oraz toksyna tężcowa jako potencjalna broń biologiczna
  Shiga toxin and tetanus toxin as a potential biologic weapon
  From S, Płusa T. 162
  Współczesne zagrożenie toksyną rycynową
  Today's threat of ricin toxin
  Rożyńska R, Płusa T. 165
  Zatrucia gronkowcową enterotoksyną B
  Intoxications caused by Staphylococcal enterotoxin B
  Płusa T, Smędzik K. 167
  Zagrożenie jadami węży i skorpionów
  The threat of snake and scorpion venoms
  Wesołowski A, Płusa T. 173
  Saksytoksyny i tetrodotoksyny jako nowa broń biologiczna
  Saxitoxins and tetrodotokxins as a new biological weapon
  Sokołowski R, Płusa T. 176
  Współczesne zagrożenie użyciem związków fosforoorganicznych
  Today's threat of use of organophosphorus compounds
  Zdrojewicz Z, Kosowski W, Królikowska N, Stebnicki M, Stebnicki MR. 181
  Betel – czwarta najpopularniejsza używka na świecie
  Betel – the fourth most popular substance in the world
  Kluj P, Aleksandrowicz D, Machała W, Gaszyński T. 186
  Zaawansowane metody tamowania krwotoku w warunkach przedszpitalnych w oparciu o doświadczenia i standardy medycyny taktycznej
  Advanced methods of prehospital bleeding management based on the experience and standards of tactical medicine
  Targowski T, Płusa T. 191
  Ogólne zasady postępowania w przypadku zagrożeń toksykologicznych
  Overall principles of treatment in case of toxicological threats

 • 230

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 230, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 230, AUGUST
   
  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Rebizak E, Sierant K, Łabuzek K, Okopień B. 73
  Transplantacja stolca terapią przyszłości?
  Fecal transplantation the future therapy?

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Bryndza M, Wasilewski G, Pfitzner R, Kapelak B. 77
  Atrial septal defect surgery in adults – populational and epidemiological analysis
  Operacje ubytku przegrody międzyprzedsionkowej u dorosłych – analiza populacyjna i epidemiologiczna
  Machejek J, Machejek J, Lelakowska-Pieła M, Engel A, Domaracki D, Lelakowski J. 81
  Niektóre aspekty kardiostymulacji energooszczędnej w świetle badań własnych
  Some aspects of energy-saving pacing in the light of the author’s studies
  Pudło J, Liszniański P, Senderek T, Lelakowska-Pieła M, Lelakowski J, Nowak J. 86
  Czynniki wpływające na przeprogramowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów oraz powody zmian farmakoterapii u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego
  Factors predisposing to the reprogramming of implantable cardioverter-defibrillators and the causes of changes in pharmacotherapy in patients with dilated cardiomyopathy for primary prevention of sudden cardiac death
  Jahnz-Różyk K, Kucharczyk A, Warchoł M, Radziwilska-Muc A, Władysiuk M, Plisko R. 91
  Koszty astmy w Polsce w 2012 roku
  The costs of asthma in Poland in 2012
  Kluj P, Gaszyński T. 96
  Comparison of supraglottic airway laryngopharyngeal tube, oropharyngeal and nasopharyngeal airway use by Polish soldiers on the manikin with difficult airway
  Porównanie wykorzystania przez polskich żołnierzy nadgłośniowej rurki gardłowo-krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej na manekinie z trudnymi drogami oddechowymi
  Blus E, Kowalczyk Z, Wojciechowska-Kulik A, Baj Z, Majewska E. 101
  Wybrane parametry antropometryczne oraz stężenie leptyny i adiponektyny u pacjentów ze skrajną otyłością leczonych
  implantacją balonem żołądkowym
  Chosen anthropometric parameters and concentrations of leptin and adiponectin in extreme obese patients treated with implantation
  of a gastric balloon.

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Dorobisz K, Kubacka M, Zub K, Dorobisz T, Janczak M, Roszkowska A, Zatoński T, Kręcicki T, Frączek M. 106
  Obustronny rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego – opis przypadku
  Bilateral squamous carcinoma of the external auditory canal – a case report
  Iwańczak B, Kosmowska-Miśków A, Jamer T, Patkowski D. 109
  Rzadko występujące współistnienie wrodzonego zarośnięcia przełyku i potencjalnej choroby trzewnej u dziecka
  Co-existence of the congenital esophageal atresia and the potential coeliac disease in a child

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Błaut-Jurkowska J, Olszowska M, Kaźnica-Wiatr M, Piotr Podolec P. 111
  Borelioza serca
  Lyme carditis
  Kukla U, Chronowska J, Łabuzek K, Okopień B. 116
  Wirusy onkolityczne najnowszym sposobem walki z chorobami nowotworowymi
  Oncolytic viruses as a new way of treatment of neoplastic diseases
  Kostrzak A, Męczekalski B. 122
  Wpływ hiperprolaktynemii na gęstość mineralną kości
  Hyperprolactinaemia and bone mineral density

  </>

 • 229

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 229, LIPIEC
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 229, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Bijak M, Rzeźnicka P, Saluk J, Nowak P 5
  Komórkowy model procesu krzepnięcia krwi
  Cellular model of blood coagulation process

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Torres K, Szukała M, Torres A, Pietrzyk Ł, Maciejewski R. 9
  Assessment of the correlation between gender, age, body mass index and the severity of postoperative pain, nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy
  Ocena koleracji między płcią, wiekiem, wskaźnikiem masy ciała oraz ciężkością występowania bólu pooperacyjnego, nudności i wymiotów u pacjentów poddanych laparoskopowej cholecystektomii
  Maciejewski TM, Łęcka R, Chełchowska M, Mikulska B, Laskowska-Klita T. 14
  Serum nitric oxide metabolites as a predictive factor of premature delivery
  Metabolity tlenku azotu w surowicy jako czynnik prognostyczny porodu przedwczesnego
  Ambroszkiewicz J, Klemarczyk W, Rowicka G, Chełchowska M, Ołtarzewski M, Gajewska J. 18
  Adipokiny, parametry składu ciała i gęstość mineralna kości u dzieci z niedoborem masy ciała 
  Adipokines, body composition and bone mineral density in underweight children
  Haładaj R, Pingot J, Pingot M. 23
  Ocena postępów rehabilitacji u pacjentów z zespołami korzeniowymi kręgosłupa szyjnego po zastosowaniu laseroterapii wysokoenergetycznej HILT i wyciągu Saunders´a
  Assessment of rehabilitation progress in patients with cervical radicular pain syndrome after application of high intensity laser therapy – HILT and Saunders traction device
  Średniawa A, Jarczewska DŁ, Żabicka K, Ulman M, Pilarska A, Tomasik T, Windak A. 31
  Stopień uzależnienia od Internetu maturzystów krakowskich liceów ogólnokształcących a wskaźnik masy ciała i inne problemy zdrowotne
  Internet addiction among graduates of general secondary schools in Cracow and its correlation with body mass index and other health problems

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Stępień A. 37
  Zespół post-polio – opis przypadku
  Post-polio syndrome – a case report
  Misiak P, Jabłoński S. 40
  High-grade surface osteosarcoma of the rib – a case report
  Powierzchniowy kostniako-mięsak żebra o wysokim stopniu zróżnicowania – opis przypadku
  Męczekalski B, Czyżyk A. 43
  Vitex Agnus Castus w leczeniu hiperprolaktynemii i zaburzeń cyklu miesiączkowego – opis przypadku
  Vitex Agnus Castus in the treatment of hyperprolactinemia and menstrual disorders – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Filip M, Kuśmierek M, Orzechowska A, Błaszczyk J, Zajączkowska M, Gałecki P. 47
  Stosowanie leków psychotropowych u kobiet karmiących piersią
  The use of psychotropic drugs during breast-feeding
  Jasińska M, Szydłowska I, Brodowska A, Starczewski A. 53
  Profilaktyka prozdrowotna u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z uwzględnieniem leczenia estrogenami
  Pro-health prevention in perimenopausal women with regard to estrogen treatment
  Lis I, Pilarski Ł, Bogdański P. 56
  Omentyna – nowo odkryta adipocytokina w patogenezie insulinooporności
  Omentin – a newly-discovered adipocytokine in insulin resistance pathogenesis
  Zdanowicz A, Kaźmierczak W, Wierzbiński P. 61
  Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie otyłości i depresji
  The endocannabinoid system role in the pathogenesis of obesity and depression


Products by page

Products by page