Newsletter

VOL XL

There are 86 products.
VOL XL

Subcategories

 • 240

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 240, CZERWIEC
  CONTENTS 2016, VOL XL, No. 240, JUNE


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Krysiak R, Rudzki H, Handzlik-Orlik G, Gdula-Dymek A, Okopień B. 341
  Fibraty – aktualny stan wiedzy
  Fibrates – the present state of art

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Kapusta J, Kapusta A, Kowalski J, Irzmański R. 345
  Ocena zmian w centralnym i obwodowym układzie krążenia pod wpływem kontrolowanego treningu fizycznego prowadzonego w ramach standardowej procedury usprawniania chorych po ostrym zespole wieńcowym
  Evaluation of changes in the central and peripheral circulatory system under the influence of physical training carried out under the standard procedure of improving patients after acute coronary syndrome
  Kapusta J, Kapusta A, Pawlicki L, Irzmański R. 351
  Zastosowanie kontrolowanego treningu fizycznego u chorych po ostrym zespole wieńcowym leczonych interwencyjnie – ocena wpływu na parametry biochemiczne i czynnościowe mięśnia serca
  The use of controlled physical training in patients with acute coronary syndrome treated with intervention – assessment of effects on biochemical parameters and functional myocardial
  Michałowska M, Fiszer U, Szatanowski T. 357
  Zaburzenia ruchowe po lewodopie u osób z chorobą Parkinsona
  Motor levodopa-induced complications in Parkinson’s disease
  Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K. 362
  Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością
  Effect of treatment with diet on reducing levels of sex hormones in perimenopausal women with overweight and obesity
  Gorąca A, Skibska B. 369
  Wpływ ET-1 i blokera recetora ETA (BQ123) na zawartość TNF-alfa w mózgu szczura
  Influence of ET-1 and ETA receptor blocker (BQ123) on the level of TNF-a in the brain rat

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Kudliński B, Małek-Elikowska M, Foremska-Iciek J, Baszko A, Skrzywanek P. 372
  Kardiomiopatia takotsubo u młodej kobiety po wypadku komunikacyjnym z tępym urazem klatki piersiowej
  Takotsubo cardiomyopathy in a young woman after a traffic accident with blunt chest trauma
  Mizerska-Wasiak M, Skrzypczyk P, Kisiel A, Pańczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M. 377
  Objawy brzuszne wymagające interwencji chirurgicznej inicjujące zespół Schönleina-Henocha u dzieci – opis przypadków
  Abdominal symptoms necessitating surgical intervention as the initial presentation of Henoch-Schönlein purpura in children – case reports

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Frączek MM, Gackowski A, Przybylik-Mazurek E, Nessler J. 380
  Wpływ zespołu niskiej trijodotyroniny na przebieg kliniczny zawału serca oraz rozwój niewydolności serca
  The relation between the low T3 syndrome in the clinical course of myocardial infarction and heart failure
  Gonciarz M, Szkudłapski D, Mularczyk A, Smagacz J. 384
  Koncepcja hipotezy higienicznej w immunopatogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit
  Hygienic hypothesis in immunopathogenesis of inflammatory bowel disease
  Pastuszak Ż, Stępień A, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Tomczykiewicz K. 388
  Ocena skuteczności powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu chorób psychiatrycznych i neuro-logicznych
  Evaluation of repetitive transcranial magnetic stimulation effectiveness in treatment of psychiatric and neurologic diseases
  Okarska-Napierała M, Skrzypczyk P, Pańczyk-Tomaszewska M. 393
  Czynnik wzrostu fibroblastów 23 w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
  Fibroblast growth factor 23 in chronic kidney disease in children

 • 239

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 239, MAJ
  CONTENTS 2016, VOL XL, No 239, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Piłat J, Ługowski M, Saczko J, Choromańska A, Chwiłkowska A, Banaś T, Kulbacka J. 277
  Mechanizmy przekazywania sygnału powiązane z reaktywnymi formami azotu i tlenu w apoptozie
  Mechanisms of signaling associated with reactive nitrogen and oxygen in apoptosis

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Kowalski J, Jędrzejczyk JT, Barylski M, Ciećwierz J, Sienkiewicz M, Kowalczyk E. 283
  Value of D-dimer and HDL cholesterol concentrations in predicting the occurrence of acute pulmonary embolism
  Wartości stężeń D-dimerów i cholesterolu HDL w przewidywaniu wystąpienia ostrej zatorowości płucnej
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Szatko F, Gaszyńska E, Tokarski S, Kowalski J. 288
  Ocena częstości niedoborów witaminy 25(OH)D w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego
  Estimation of plasma 25(OH)D vitamin deficiency in patients with metabolic syndrome
  Kępa W, Krzyżanowski G, Sahni S, Zieliński A. 292
  Korelacja stężenia testosteronu i białka C-reaktywnego w ostrym zapaleniu jądra i najądrza
  The correlation between testosterone levels and C-reactive protein in acute bacterial epididymo-orchitis
  Pasek J, Cieślar G, Szajkowski S, Jagodziński L, Sieroń A. 295
  Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych u młodych zdrowych osób pod wpływem zabiegu sauny fińskiej
  Changes of chosen physiological parameters in young healthy persons after sauna bathing procedures
  Kiełczewska M, Szymczyk J, Leszczyński R, Błaszczyk J. 298
  Wpływ prądu wielkiej częstotliwości i fali ultradźwiękowej na wybrane parametry gospodarki tłuszczowej
  The effect of high-frequency current and ultrasonic wave on selected parameters of fat tissue
  Kwarta P, Pietrzak J, Miśkowiec D, Stelmach I, Górski P, Kuna P, Antczak A, Pietras T. 301
  Personality traits and styles of coping with stress in physicians
  Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy
  Strużycka I, Rusyan E, Bogusławska-Kapała A. 308
  Badania nad występowaniem erozji zębów i czynników ryzyka w populacji młodych dorosłych w Polsce
  Epidemiological study of prevalence and risk factors for dental erosions among Polish young adults

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Kaczmarek J, Kozera-Kępniak A, Majos A, Kaczorowska B. 314
  Trudności diagnostyczne zakrzepicy zatok mózgowych u młodej kobiety – opis przypadku
  The difficulties with the diagnosis of cerebral sinus thrombosis of a young woman – a case report
  Mielniczek P, Zieliński G, Koziarski A. 318
  Sposoby leczenia nietypowych obrażeń postrzałowych głowy – opisy przypadków
  Treatment methods of atypical gunshot wounds to the head – cease reports

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Dyrla P, Nowak T, Gil J, Adamiec C, Bobula M, Saracyn M. 325
  Autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako składowa autoimmunologicznego zespołu wielogruczołowego
  Autoimmune pancreatitis as an element of autoimmune polyglandular syndrome
  Kaczorowska B, Pawełczyk M, Przybyła M. 329
  Nowe doustne antykoagulanty a udar mózgu
  New orally anticoagulants and brain stroke
  Lewandowska E, Zieliński A. 333
  Dysfunkcja tkanki tłuszczowej żółtej obserwowana w otyłości
  White adipose tissue dysfunction observed in obesity

 • 238

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 238, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2016, Vol XL, No. 238, APRIL


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Kozłowski P, Starosławska E, Szumiło J, Jankiewicz M, Kozłowska M, Burdan F. 211
  Epidemiologia i czynniki ryzyka rozwoju nowotworów jądra
  Epidemiology and risk factors of testicular tumours

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lelakowski J, Pudło J, Lelakowska-Pieła M, Rydlewska A, Piekarz J, Domaracki D. 216
  Analiza arytmii, interwencji urządzenia oraz umieralności w populacji chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem i/lub z funkcją resynchronizacji z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego
  Arrhythmia, device interventions and mortality analysis in patients with implanted cardioverter-defibrillator with/without resynchronisati on therapy in dilative cardiomyopathy in primary prevention of sudden cardiac death
  Zielińska M, Żółkowska J, Przybylska-Kruszewska A, Gładysz D, Korycińska-Chaaban A, Nowacka M, Hozyasz KK. 223
  Hiperfolacynemia u chorych na fenyloketonurię
  High plasma folate in patients with phenylketonuria
  Kubsik A, Klimkiewicz R, Klimkiewicz P, Janczewska K, Jankowska A, Łukasiak A, Woldańska-Okońska M. 230
  Ocena dolegliwości bólowych u chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych
  Assessment of the pain patients with the multiple sclerosis after applying the physiotherapy treatment
  Klimkiewicz R, Kubsik A, Janczewska K, Jankowska A, Woldańska-Okońska M. 235
  Ocena stopnia sprawności funkcjonalnej pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych po zastosowanej fizjoterapii
  Assessment of degree of functional efficiency patients with the gonarthrosis after applying physiotherapy
  Juszczak D, Korzeniewski K. 240
  The characteristics of perpetrators of sexual offences with organic lesions in the central nervous system
  Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych ze zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym
  Wachowska-Kelly P, Stępień A, Romanowski M, Chojnacki C. 244
  Wydzielanie i metabolizm dopaminy u osób z dyspepsją czynnościową
  Excretion and metabolism of dopamine in patients with functional dyspepsia
  Berger M, Szkutnik J, Szalewski L, Wójcik D, Bakalczuk M, Ginszt M. 248
  Związek między występowaniem uogólnionej wiotkości stawowej oraz zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
  Correlation between generalized joint laxity and symptoms of temporomandibular disorders

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Nesteruk M, Kurdyła A, Nesteruk T, Dorobek M. 252
  Posterior reversible encephalopathy syndrome with neurological sequelae – a case report
  Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej z następstwami neurologicznymi – opis przypadku
  Przybylska-Kruszewska A, Kutkowska-Kaźmierczak A, Krzywdzińska A, Smyk M, Nowakowska B, Gryglicka H,
  Obersztyn E, Hozyasz KK. 255
  Duplikacja 17p13.3 jako przyczyna opóźnionego rozwoju psychoruchowego u niemowlęcia – opis kolejnego przypadku nowego zespołu
  17p13.3 duplication as a cause of psychomotor developmental delay in an infant – a further case of a new syndrome

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Krasnodębska P, Szkiełkowska A. 260
  Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru fali śluzówkowej fałdów głosowych
  Direct and indirect mucosal wave imaging techniques
  Brzezińska M, Kucharska A, Sińska B. 264
  Diety wegetariańskie w żywieniu kobiet ciężarnych i karmiących
  Vegetarian diets in the nutrition of pregnant and breastfeeding women
  Szostakiewicz-Grabek B, Juszkiewicz-Borowiec M, Krasowska D. 269
  Wpływ leków stosowanych w chorobach skóry na narząd wzroku
  The effect of drugs used in treatment of skin disorders on visual system

 • 237

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 237, MARZEC
  CONTENTS 2016, VOL XL, No. 237, MARCH

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 149
  Wirus Zika jako nowe zagrożenie dla zdrowia i życia
  Zika virus as a new threat to the health and life

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lelakowski J, Rydlewska A, Piekarz J, Lelakowska-Pieła M, Pudło J. 153
  Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności tradycyjnej kontroli ambulatoryjnej z kontrolą metodą telemonitoringu wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących serca
  Safety and efficacy of classic ambulatory implantable cardioverter-defibrillator and resynchronisation systems follow-up compared to telemetric follow-up
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Szatko F, Gaszyńska E, Tokarski S, Kowalski J. 160
  Ocena stężenia witaminy 25(OH)D w osoczu mieszkańców Łodzi
  Estimation of plasma 25(OH)D vitamin level in residents of Lodz
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Szatko F, Gaszyńska E, Tokarski S, Kowalski J. 164
  Ocena częstości występowania niedoborów witaminy 25(OH)D w osoczu mieszkańców Łodzi
  Evaluation of prevalece of plasma 25(OH)D vitamin deficiency in residents of Lodz
  Jurczak I, Chrzęszczyk M. 168
  Ocena wpływu ćwiczeń mięśni dna miednicy na redukcję objawów i jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
  The impact assessment of pelvic floor exercises to reduce symptoms and quality of life of women with stress urinary incontinence
  Motylewski S, Zientala A, Michalak K, Pawlicka-Lisowska A, Poziomska-Piątkowska E. 173
  Physical fitness evaluation in 12-13-year-old children attending primary schools in Pabianice
  Ocena sprawności fizycznej 12 i 13-latków szkół podstawowych w Pabianicach

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Szczygieł J, Mazurek J, Świątkowski A, Broniec-Siekaniec K, Czapnik M, Średniawa B, Opara J, Oleszczyk K. 177
  Neuroprotekcyjne działanie łagodnej hipotermii terapeutycznej po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ze skuteczną reanimacją – opis przypadku
  The neuroprotective effect of mild therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with successful reanimation – a case report
  Elikowski W, Jarząbek R, Małek M, Witczak W, Łazowski S, Psuja P. 182
  Niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia na dwupłatkowej zastawce aortalnej u 25-letniego mężczyzny z antykoagulantem toczniowym
  Non-bacterial thrombotic endocarditis on the bicuspid aortic valve in a 25-year-old male with lupus anticoagulant
  Olędzki S, Czechowska M , Chlasta J, Gorący J. 186
  Retrograde dissection of the ascending aorta during diagnostic coronary angiography in a patient who previously had resection of the aortic adventitia tumor and coronary bypass grafting
  Wsteczne rozwarstwienie aorty wstępującej podczas koronarografii u pacjenta po resekcji guza błony zewnętrznej aorty wstępującej i wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych
  Matyjek A, Brodowska-Kania D, Niemczyk S. 190
  Ponadstandardowe postępowanie w zespole nerczycowym – opis przypadku
  Above-standard proceeding in nephrotic syndrome – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Mieszało K, Ławicki S, Szmitkowski M. 193
  Przydatność oznaczania metaloproteinaz (MMPs) i ich inhibitorów (TIMPs) w diagnostyce nowotworów narządu rodnego
  The utility of metalloproteinases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs) in diagnostics of gynecological malignancies
  Rabijewski M. 198
  Leczenie hipogonadyzmu a zachowanie płodności u mężczyzn
  The treatment of hypogonadism and maintenance of fertility in men
  Pawlak-Buś K, Gaca-Wysocka M, Grzybowski A, Leszczyński P. 202
  Współczesne spojrzenie na leczenie pochodnymi chlorochiny z perspektywy reumatologa a możliwe powikłania okulistyczne
  Current view on chloroquine derivative treatment from rheumatologist perspective and possible ocular side effects

 • 236

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 236, LUTY
  CONTENT 2016, VOL XL, No 236, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Strużycka I, Rusyan E, Bogusławska-Kapała A. 79
  Erozje zębów – problem interdyscyplinarny
  Tooth erosion – a multidisciplinary approach

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Obrębska A, Irzmański R, Grycewicz T, Mejer A, Kowalski J. 84
  Wartość prognostyczna podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI
  The prognostic value of basic laboratory blood tests in predicting the results of cardiac rehabilitation in post STEMI patients
  Karczmarek-Borowska B, Tobiasz M, Bukała A.
  89
  Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca
  Acceptance of the disease in patients with lung cancer

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Poliwczak AR, Białkowska-Warzecha JE, Bała A, Broncel M, Jabłkowski MS. 94
  Non-sustained ventricular tachycardia during treatment of genotype 3 chronic hepatitis C – a case report
  Nieutrwalony częstoskurcz komorowy podczas leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby genotyp 3 – opis przypadku
  Elikowski W, Marszałek A, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Mozer-Lisewska I. 97
  Zapalenie mięśnia serca i osierdzia u 23-letniego mężczyzny z półpaścem
  Myopericarditis in a 23-year-old male with herpes zoster
  Shahnazaryan U, Popow M, Rosłon M. 102
  Zagrażająca życiu hipofosfatemia u 74-letniej kobiety z nawracającym zapaleniem płuc i postępującą atrofią mięśni
  Life-threatening hypophosphatemia in 74-year-old woman with recurrent pneumonia and progressive muscular atrophy
  Iwaniec-Karlikowska E, Augustyn M, Grys I. 107
  Guz Klatskina – opis przypadku
  Klatskin tumor – a case report
  Iwańczak B, Reich A, Kofla-Dłubacz A, Kazanowska B, Ruczka M. 110
  Postać neurologiczna choroby Behçeta leczona adalimumabem z dobrym efektem u 14-letniego chłopca
  Neurologic appearence of Behçet disease in 14-year old boy treated with adalimumab with good result

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Dyrla P, Nowak T, Gil J, Adamiec C, Bobula M, Saracyn M. 113
  Dziedziczne zapalenie trzustki
  Hereditary pancreatitis
  Stawicka A, Zbrzeźniak J, Świderska A, Kilisińska N, Świderska M, Jaroszewicz J, Flisiak R. 117
  Znaczenie kliniczne oraz metody diagnostyczne utajonej encefalopatii wątrobowej
  Clinical importance and diagnostic methods of minimal hepatic encephalopathy
  Adamiak P, Łącka K. 122
  Tkanka tłuszczowa i adipokiny a proces starzenia
  Adipose tissue, adipokines and aging
  Błaut-Jurkowska J, Jurkowski M. 129
  Zespół poboreliozowy
  Post-Lyme disease syndrome
  Strzyga-Łach P, Czeczot H. 134
  Rola flawonoidów w modulacji stanu zapalnego
  The role of flavonoids in the modulation of inflammation
  Kamrowska A, Gmitrowicz A. 141
  Terapia zaburzeń lękowych uogólnionych w ujęciu poznawczo-behawioralnym
  Treatment of generalized anxiety disorder in terms of cognitive-behavioral

 • 235

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 235, STYCZEŃ
  CONTENT 2016, VOL XL, No 235, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Duraj I, Broncel M. 5
  Otyłość czynnikiem ryzyka migotania przedsionków
  Obesity as a risk factor for atrial fibrillation

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Herman WA, Wójcicka M, Kołodziejczak B, Losy J, Łącka K. 9
  The reciprocal links between synaptophysin serum levels and the prevalence of metabolic syndrome according to selected low-grade inflammation indices and age-related androgen serum level changes in men
  Wzajemne powiązania między stężeniem synaptofizyny a zapadalnością na zespół metaboliczny w stosunku do wybranych parametrów stanu zapalnego o małym natężeniu oraz zależnych od wieku zmian stężeń androgenów u mężczyzn
  Karczmarek-Borowska B, Szarek A, Golon K. 15
  Wpływ aktywności fizycznej na występowanie chorób nowotworowych
  The influence of physical activity on the occurrence of cancer

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Pawłowska-Kamieniak A, Krawiec P, Pac-Kożuchowska E, Mroczkowska-Juchkiewcz A, Kominek K. 21
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u sześcioletniego chłopca z ciężką postacią celiakii klasycznej – opis przypadku
  Ulcerative colitis in a 6-year-old boy with severe coeliac disease – a case report
  Kaczmarska-Turek D, Bartnik P, Kacperczyk J, Orlewski J, Olszewska M, Krasnodebska-Kiljanska M. 25
  Toxic epidermal necrolysis in patient with malignant astrocytoma
  Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta ze złośliwym glejakiem mózgu
  Karwowska K, Skrzypek J, Chabik G, Członkowska A, Zaborowska M, Wawrzyniak S. 28
  Choroba Wilsona – opis przypadku
  Wilson's disease – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Tytman K, Kaczmarek K, Lipińska S, Wranicz JK. 32
  Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie zaburzeń rytmu serca
  The role of reactive oxygen species (ROS) in arrhythmogenesis
  Lelakowska-Pieła M, Słowik A, Kozynacka A, Panek M, Konduracka E, Nessler J. 36
  Metody diagnostyki obrazowej upośledzenia funkcji serca w wyniku kardiotoksycznej terapii onkologicznej
  Diagnostic imaging methods of cardiac dysfunction caused by cardiotoxicity of oncological therapy
  Słowik A, Lelakowska-Pieła M, Konduracka E. 40
  Biochemiczne predyktory kardiotoksyczności indukowanej przez antracykliny i trastuzumab we wczesnej diagnostyce upośledzenia czynności serca
  Biochemical predictors of anthracyclin and trastuzumab induced cardiotoxicity in early diagnostics of cardiomyopathy
  Różycka-Kosmalska M, Michalak R, Kosmalski M, Ptaszyński P, Wranicz JK, Zieleniewski W, Cygankiewicz I. 46
  Postępowanie kliniczne w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego
  Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction
  Krawiec P, Pawłowska-Kamieniak A, Pac-Kożuchowska E, Mroczkowska-Juchkiewcz A, Kominek K. 53
  Współwystępowanie celiakii i nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
  Coexistence of coeliac disease and inflammatory bowel disease in children
  Łyczkowska-Piotrowska J, Radzikowska E, Walecka I, Maciejewski R. 56
  Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w wybranych chorobach reumatycznych
  The use of stem cells in some rheumatic diseases
  Grygiel-Górniak B, Puszczewicz M. 61
  Powikłania twardziny układowej w przebiegu ciąży – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
  The complications of systemic sclerosis in pregnancy – diagnostic and therapeutic difficulties
  Pastuszak Ż, Stępień A, Tomczykiewicz K, Piusińska-Macoch R, Durka-Kęsy M. 66
  Rola mitoksantronu w leczeniu postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego
  Mitoxantrone role in treatment of primary progressive multiple sclerosis
  Szereda K, Szymańska J. 70
  Accidents at work in the health care – legal aspects in Poland
  Wypadki przy pracy w służbie zdrowia – aspekty prawne w Polsce


Products by page

Products by page