Newsletter

VOL XLI

There are 70 products.
VOL XLI

Subcategories

 • 246

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XLI, Nr 246, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2016, VOL XLI, No. 246, DECEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 263
  Patogeneza, rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w świetle nowych badań
  Pathogenesis, diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease in the light of new research

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Obrębska-Stefaniak A, Irzmański R, Grycewicz T, Kapusta J, Kowalski J. 269
  Przydatność badania morfologicznego krwi w przewidywaniu niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po NSTEMI
  The usefulness of complete blood count in predicting cardiac rehabilitation failure in post-NSTEMI patients
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Szatko F, Gaszyńska E, Kowalski J. 275
  Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z objawami zespołu metabolicznego
  Estimation of cardiovascular risk in patients with metabolic syndrome
  Ludwikowski R, Płusa T, Bijoś P. 279
  Ocena kryteriów wyboru inhalatora i instruktarzu jego użycia u chorych na astmę i POChP
  Rating criteria for selection of an inhaler and instructing its use in patients with asthma and COPD

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Różańska P, Fertała N, Zawodna M. 283
  Isolated right ventricular takotsubo cardiomyopathy: a case report and literature review
  Izolowana prawokomorowa kardiomiopatia takotsubo: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Osovska NY, Kuzminova NV. 287
  Ranolazine in treatment of stable angina in woman with atrial fibrillation and intermittent left bundle branch block – a case report
  Ranolazyna w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej u kobiety z migotaniem przedsionków i intermitującym blokiem lewej odnogi
  – opis przypadku
  Misiak A. 293
  Ostre zapalenie wyrostka sutkowego z ropniem zamałżowinowym – opis dwóch przypadków
  Acute mastoiditis with retroauricular abscess – a report of two cases

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Dąbkowski K, Bogacka B, Tarnowski M, Starzyńska T. 296
  Mikrośrodowisko raka trzustki
  Pancreatic cancer microenvironment
  Marciniak A, Szydłowska I, Brodowska A, Wiśniewska B, Nawrocka-Rutkowska J, Starczewski A. 303
  Nowe metody leczenia mięśniaków macicy
  New methods of uterine fibroids treatment
  Zdrojewicz Z, Kowalik M, Jagodziński A. 306
  Tajemnice rudowłosych
  Secrets of the red-headed

 • 245

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XLI, Nr 245, LISTOPAD
  CONTENTS 2016, VOL XLI, No. 245, NOVEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Wilczek MM, Krupienicz A. 213
  Wpływ aktywności fizycznej na długość życia
  Effect of physical activity on longevity

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gonciarz M, Mularczyk A, Szkudłapski D, Piątek I, Kopała M. 216
  Adalimumab w indukcji remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna – studium jednoośrodkowe
  Adalimumab as induction therapy for Crohn’s disease – one center study
  Ziętalewicz U, Jędrzejczyk J, Mojkowski W, Michałkiewicz D. 221
  Poznawcza regulacja emocji u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu wszczepienia urządzenia sterującego rytmem serca
  Cognitive emotion regulation of patients qualified for implantation of heart rhythm control device
  Dudka S, Winczewski P, Janczewska K, Kubsik A, Woldańska-Okońska M. 225
  Wpływ edukacji zdrowotnej na wyniki rehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu
  The education influence on effects of rehabilitation in patients after stroke

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Osovska NY, Kuzminova NV, Knyazkova II. 231
  Loeffler endocarditis in young woman – a case report
  Zapalenie wsierdzia typu Loefflera u młodej kobiety – opis przypadku
  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Słomczyński M, Ganowicz-Kaatz T, Bolewski A, Skrzywanek P. 238
  Oporna na rywaroksaban skrzeplina w prawej komorze, skutecznie leczona antagonistą witaminy K u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową
  Rivaroxaban-resistant right ventricular thrombus, successfully treated with vitamin K antagonist in a patient with dilated cardiomyopathy

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Bałczewska D, Kaczmarek K, Ptaszyński P, Wranicz JK, Cygankiewicz I. 243
  Rokowanie odległe u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi po implantacji kardiostymulatora
  Long-term prognosis in patients with vasovagal syncope after pacemaker implantation
  Gonciarz M, Mularczyk A, Kowalik T, Kopała M. 248
  Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – częsta przyczyna przewlekłej biegunki
  Microscopic colitis – a frequent cause of chronic diarrhea
  Marciniak K, Kiedrowski M, Gajewska D, Deptała A, Włodarek D. 251
  Wpływ spożycia błonnika oraz mleka na rozwój raka jelita grubego
  The impact of the consumption of fiber and milk on the development of colorectal carcinoma
  Samborska-Sablik A, Sablik Z. 255
  Relacja pacjent – lekarz z perspektywy trójkąta dramatycznego Karpmana
  Patient – doctor relationship from perspective of the Karpman drama triangle

 • 244

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XLI, Nr 244, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2016, VOL XLI, No. 244, OCTOBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Bałczewska D, Kaczmarek K, Ptaszyński P, Wranicz JK, Cygankiewicz I, 177
  Techniczne możliwości elektroterapii u osób z omdleniami wazowagalnymi
  Technical options of electrotherapy in patients with vasovagal syncope

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rubinsztajn R, Przybyłowski T, Maskey-Warzęchowska M, Karwat K, Chazan R. 180
  Analiza składu ciała mierzonego metodą bioimpendancji u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  Body composition analysis performed by bioimpedance in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  Pietrzak J, Kwarta P, Karbownik M, Mokros Ł, Zdanowicz P, Miśkowiec D, Witusik A, Antczak A, Pietras T. 184
  Anxiety and depression levels in rheumatoid arthritis patients before and after joint replacement procedure
  Poziom lęku i depresji u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przed i po operacji wszczepienia endoprotezy
  Staniewska A. 188
  Bezpieczeństwo stosowania zmikronizowanej diosminy w dawkach dobowych do 2000 mg
  Safety of use of micronized diosmin at daily doses up to 2000 mg per day

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Antonowicz A, Skrzypczyk P, Kępa B, Pańczyk-Tomaszewska M. 192
  Toksokaroza oczna u chłopca z idiopatycznym zespołem nerczycowym – opis przypadku
  Ocular toxocariasis in a boy with idiopathic nephrotic syndrome – a case report
  Misiak A. 196
  Ziarniniak błony bębenkowej – opis przypadku
  Granuloma on tympanic membrane – a case report
  Piszczatowski B, Różańska M, Sieśkiewicz A, Reszeć J, Rogowski M. 198
  Haemangiopericytoma-like tumor of the nasal cavity treated by endoscopy – a case report
  Haemangiopericytoma-like tumor jamy nosowej leczony metodą endoskopową – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Gonciarz M, Szkudłapski D, Eszyk J, Smagacz J, Kopała M. 202
  Leczenie mikroskopowego zapalenia jelita grubego – co nowego?
  Treatment of microscopic colitis – what’s new?
  Marciniak K, Kiedrowski M, Gajewska D, Deptała A, Włodarek D. 205
  Wpływ spożycia warzyw, owoców, herbaty oraz kawy na rozwój raka jelita grubego
  The impact of the consumption of vegetables, fruits, coffee and tea on the development of colorectal carcinoma

 • 243

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XLI, Nr 243, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2016, VOL XLI, No. 243, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Knap JP, Targowski MA. 123
  Gorączka pappataci (sandfly fever) – mało znana w Polsce choroba wirusowa przywlekana do kraju
  Pappataci (sandfly fever) – a little known brought in Poland viral disease

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Obrębska-Stefaniak A, Irzmański R, Kapusta J, Grycewicz T, Kowalski J. 127
  Leukocytoza i obniżona wartość filtracji kłębuszkowej zwiększają ryzyko niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI
  Leukocytosis and decreased glomerular filtration rate increase the risk of cardiac rehabilitation failure in post-STEMI patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Adamczyk K, Średniawa B, Mitręga K, Morawski S, Musialik-Łydka A, Kalarus Z. 133
  Rejestrator koszulkowy w diagnostyce sporadycznie występującego częstoskurczu okołozatokowego – opis przypadku
  Vest recorder used in diagnostics of occasionally occurring supraventricular tachycardia nearby sinus node – a case report
  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Kudliński B, Skrzywanek P, Smól S, Rzymski S. 136
  ECG pattern in reverse takotsubo cardiomyopathy demonstrated in 5 cases with intracranial hemorrhage
  Obraz EKG w odwróconej kardiomiopatii takotsubo na przykładzie 5 chorych z krwawieniem śródczaszkowym
  Kępczyńska-Nyk A , Muszel M, Radziszewski M, Wocial K. 141
  Chora lat 19 z hirsutyzmem, otyłością i zmianami skórnymi o typie rogowacenia ciemnego
  Woman 19-old with hirsutism, obesity and acanthosis nigricans

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 145
  Progenitor cells in sarcoidosis
  Komórki progenitorowe w sarkoidozie
  Tomczyńska M, Salata I, Saluk J. 150
  Znaczenie płci w patogenezie i rozwoju chorób autoimmunizacyjnych
  The role of gender in the pathogenesis and development of autoimmune diseases
  Kruszec A, Kotyla P. 156
  Zajęcie serca w twardzinie układowej
  Heart involvement in systemic sclerosis
  Flis M, Szymona K, Morylowska-Topolska J, Urbańska A, Krukow P, Kandefer-Szerszeń M, Zdzisińska B, Urbańska EM,
  Karakuła-Juchnowicz H. 160
  Koncepcja kynureninowa – nowe spojrzenie na etiopatogenezę i leczenie schizofrenii
  The kynurenic acid hypothesis – a new look at etiopathogenesis and treatment of schizophrenia
  Zdrojewicz Z, Stebnicki M, Stebnicki MR. 165
  Barszcz Sosnowskiego – toksykologia a zagrożenie dla zdrowia
  Sosnowsky’s hogweed – toxicology and threat to health
  Paprocka-Lipińska A. 169
  Wokół wprowadzenia kryteriów śmierci mózgowej w Polsce w 1984 roku
  About the introduction the criteria of brain death in Poland in 1984

 • 242

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 242, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2016, Vol XLI, No. 242, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Jaworski K, Możeńska O, Kosior DK. 65
  Nowe strategie oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego w przebiegu kardiomiopatii przerostowej
  New strategies for assessing the risk of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Mularczyk A, Gonciarz M. 70
  Teleradioterapia neoadjuwantowa zmniejsza stężenie prostaglandyny E2 w tkance nowotworowej i surowicy oraz ekspresję cyklooksygenazy-2 u chorych na raka odbytnicy
  Neoadiuvant teleradiotherapy decreases cancer tissue and serum concentration of prostaglandin E2 and cyclooxygenase-2 expression in patients with rectal cancer
  Kosztyła-Hojna B, Moskal D, Falkowski D, Łobaczuk-Sitnik A, Kraszewska A, Skorupa M. 74
  Rehabilitacja pacjentów leczonych fonochirurgicznie z powodu zmian obrzękowo-przerostowych krtani
  Rehabilitation of phonosurgically treated patients with edematous-hypertrophic changes of larynx
  Stagraczyński M, Kulczyk T, Podfigurna A, Męczekalski B. 79
  Ocena stanu kości żuchwy i gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u kobiet po menopauzie
  Estimation of mandibular bone status and lumbar bone mineral density in postmenopausal women
  Kijowska V, Wilga M, Szczerbińska K. 84
  Występowanie chorób przewlekłych i problemów geriatrycznych – porównanie pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych z mieszkańcami domów pomocy społecznej
  The prevalence of chronic diseases and geriatric problems – a comparison of nursing home residents in the skilled and non-skilled long-term care facilities in Poland

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Olędzki S, Modrzejewski A, Spławski R. 90
  Rozległy rak podstawnokomórkowy skóry głowy – opis przypadków
  Extensive basal cell cancer of the scalp – case reports
  Szmygin-Milanowska K, Grzywa-Celińska A, Krusiński A, Cielma M, Wawrzecka A, Emeryk-Maksymiuk J, Milanowski J.  93
  Odma śródpiersiowa – opis przypadku
  Pneumomediastinum – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kowalski Z, Kowalski P, Grzegorek D. 97
  Standardy doustnego leczenia przeciwkrzepliwego chorych z idiopatyczną zatorowością płucną
  Treatment standards of the oral anticoagulant in patients with idiopathic pulmonary embolism
  Błaut-Jurkowska J, Podolec P, Olszowska M. 101
  Sarkoidoza serca – obraz kliniczny i rozpoznanie
  Cardiac sarcoidosis – clinical manifestation and diagnosis
  Tomczykiewicz K. 107
  Toksyna botulinowa w leczeniu kręczu karku
  Cervical dystonia treatment with botulin toxin
  Zdrojewicz Z, Kasperska K, Lewandowska M. 111
  Antykoncepcja męska – aktualny stan wiedzy
  Male contraception – the current state of knowledge
  Zdrojewicz Z, Popowicz E, Winiarski J. 115
  Nikiel – rola w organizmie człowieka i działanie toksyczne
  Nickel – role in human organism and toxic effects

 • 241

  SPIS TREŚCI 2016, Tom XLI, Nr 241, LIPIEC
  CONTENTS 2016, VOL XLI, No. 241, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Rozpędek W, Pytel D, Diehl JA, Majsterek I. 5
  Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku zależnego od kinazy PERK jako nowa, molekularna strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Small molecule inhibitors of PERK-dependent signaling pathway as a novel, therapeutic molecular strategy in Alzheimer’s disease treatment

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Andrzejczak-Karbowska M, Irzmański R. 11
  Wpływ dozowanego 12-tygodniowego treningu fizycznego na stężenia NT-proBNP i D-Dimer u chorych z niewydolnością serca i zaburzeniami sprawności funkcjonalnej w VII–X dekadzie życia
  The impact of the dosing, a 12-week physical training on the concentration of NT-proBNP and D-Dimer in patients with heart failure and impaired functional capacity in VII–X decade of life
  Cieślak A, Motylewski S, Pielużek J, Michalak K,Poziomska-Piątkowska E. 16
  Wpływ hydrokinezyterapii na otyłość kobiet w wieku starszym
  Effects of hydrokinezytherapy of obesity in elder women
  Kosztyła-Hojna B, Kraszewska A, Łobaczuk-Sitnik A, Moskal D, Falkowski 19
  Efekty terapii elektrostymulacyjnej w wybranych przypadkach porażeń fałdów głosowych
  Effects of electrostimulation therapy in selected cases of vocal fold paralysis
  Kosztyła-Hojna B, Moskal D, Falkowski D, Łobaczuk-Sitnik A, Kraszewska A, Skorupa M, Kita J, Kuryliszyn-Moskal A. 26
  Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej w diagnostyce patologii narządu głosu
  High-speed digital imaging in the diagnosis of voice pathologies

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Dyczko M, Grzywa-Celińska A, Barud W, Celiński R, Dworzański W, Szmygin-Milanowska K, Mosiewicz J. 32
  Późne rozpoznawanie choroby Gauchera – opisy przypadków
  Late diagnosis of Gaucher’s disease – care reports
  Niedzielski A, Partycka-Pietrzyk K, Brodzisz A, Walczyna B, Mielnik-Niedzielska G. 35
  Śluzak zatoki szczękowej
  Maxillary sinus myxoma

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Starosta M, Redlicka J, Brzeziański M, Niwald M, Miller E. 39
  Udar mózgu – ryzyko niepełnosprawności oraz możliwości poprawy funkcji motorycznych i poznawczych
  Brain stroke – risk of disability and possibilities of improvment in motor and cognitive functioning
  Świat A, Wasilewska A, Bachniak I, Fyderek K. 43
  Choroba metaboliczna kości w przebiegu przewlekłych chorób przewodu pokarmowego u dzieci
  Metabolic bone disease in children with chronic gastrointestinal tract condition
  Skiba-Tatarska M, Kusa-Podkańska M, Surtel A, Wysokińska-Miszczuk J. 47
  The side-effects of head and neck tumors radiotherapy
  Powikłania po radioterapii raków jamy ustnej
  Zdrojewicz Z, Kuszczak B, Olszak N. 50
  Ibogaina – budowa, wpływ na organizm człowieka, znaczenie kliniczne
  Ibogaine – structure, influence on human body, clinical relevance
  Nędza J, Polaniak R, Bułdak RJ, Majchrzak M, Margasińska J, Rojkiewicz M, Celiński R , Grochowska-Niedworok E. 56
  Dopalacze z grupy kannabinoidów i katynonów – działanie oraz wybrane metody analizy
  Cannabinoid and cathinone designer drugs – the workings and selected methods of analysis


Products by page

Products by page