Newsletter

VOL XLII

There are 57 products.
VOL XLII

Subcategories

 • 252

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 252, CZERWIEC
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No. 252, JUNE


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Zdrojewicz Z, Szyca M, Popowicz E, Michalik T, Śmieszniak B. 227
  Kurkuma – nie tylko przyprawa
  Turmeric – not only spice

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Frączek-Jucha M, Rostoff P, Łach J, Nessler J, Gackowski A. 231
  Ocena zaburzeń oddychania w czasie snu na podstawie 24-godzinnego monitorowaniu EKG metodą Holtera u chorych ze stabilną chorobą wieńcową oraz u chorych z niewydolnością serca – korelacje z danymi klinicznymi
  Evaluation of sleep apnea, detected by 24-hour ECG Holter monitoring analysis in patients with stable coronary artery disease and ischemic heart failure – correlations with clinical data
  Mejer-Barczewska A, Kapusta J, Godala M, Kowalczyk E, Irzmański R, Kowalski J. 236
  Ocena wykładników procesów oksydacyjno-redukcyjnych krwi u chorych po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Evaluation of oxidative-reduction markers of blood in patients with acute coronary syndromes (ACS) subjected to cardiac rehabilitation
  Jończyk-Skórka K, Kowalski J. 241
  Ocena czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej
  The assessment of risk factors for glucose metabolism disorders
  Klupiński K, Krochmalski J, Woldańska-Okońska M. 247
  Wpływ ćwiczeń na platformie dynamometrycznej na siłę mięśni stawów kolanowych po leczeniu pacjentów z gonartrozą metodą mikrozłamań
  The impact of dynamic platform exercises on knee joint muscle strength in patients with gonarthrosis treated with microfracture method
  Koszela K, Krukowska S, Woldańska-Okońska M. 252
  Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym
  The assessment of the impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with herniated nucleus pulposus of the intervertebral disc

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Mozer-Lisewska I. 256
  Fatal course of takotsubo cardiomyopathy in a female with recurrent Clostridium difficile infection
  Niepomyślny przebieg kardiomiopatii takotsubo sprowokowanej przez nawrotowe zakażenie Clostridium difficile
  Sawicka-Kamińska A, Szymanik-Grzelak H, Pańczyk-Tomaszewska M. 260
  Odległe wyniki leczenia hiperkalciurii nerkowej – prezentacja dwóch przypadków
  The long-term results of the treatment of renal hypercalciuria – a report of two cases

 • 251

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 251, MAJ
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No 251, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Lach D, Cichoń N, Dziedzic A, Bijak M, Saluk J. 183
  Udział procesów zapalnych w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych
  Inflammatory processes in the pathogenesis of acute coronary syndromes

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Boczar K, Dębski M, Ząbek A, Haberka K, Sławuta A, Lelakowski J, Małecka B. 187
  Sex differences in venous stenosis and occlusion in patients with endocardial leads
  Płeć a zwężenia i niedrożności naczyń żylnych u chorych z elektrodami endokawitarnymi
  Komendarek-Kowalska M. 193
  The assessment of renal function in patients with newly diagnosed hypertension – the role of hyperuricemia as a risk factor for chronic kidney disease – preliminary study
  Ocena funkcji nerek u pacjentów ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym – rola hiperurykemii jak czynnik ryzyka wystąpienia CKD – doniesienie wstępne
  Mejer-Barczewska A, Kapusta J, Godala M, Kowalczyk E, Irzmański R, Kowalski J. 197
  Przydatność skali przedwysiłkowej i wysiłkowej do rozpoznawania choroby wieńcowej przez fizjoterapeutów
  The usefulness of the scale before exercise and exercise to identify coronary artery disease by physiotherapists
  Koszela K, Krukowska S, Woldańska-Okońska M. 201
  Ocena wpływu rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z przepukliną jądra miażdżystego krążka międzykręgowego
  The assessment of the impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with herniated nucleus pulposus of the intervertebral disc
  Zeńczak-Praga K, Pluto-Prondzinska J, Zgorzalewicz-Stachowiak M. 205
  Medicine and Physiotherapy students: are they physically active? Comparative research on Spanish and German population
  Czy studenci medycyny i fizjoterapii są aktywni fizyczni? Badania porównawcze na przykładzie Hiszpanów i Niemców
  Łężak W, Mokros Ł, Karbownik MS, Witusik A, Kosmalski M, Kowalczyk E, Pietras T. 210
  Bezpieczeństwo metaboliczne leków przeciwdepresyjnych
  Metabolic safety of antidepressant medicines

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Maśliński P, Woldańska-Okońska M. 214
  Zastosowanie modelu zniekształcania powięziowego (FDM – fascial distorsion model) u pacjentki z ograniczeniem ruchomości w stawie barkowym – opis przypadku
  The use of fascial distorsion model (FDM) in patient with limited mobility in the shoulder joint – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Nitsch-Osuch A. 219
  Podróże a szerzenie się bakterii wieloopornych
  Travels and spreading of multi-resistant bacteria

 • 250

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 250, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No 250, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Dąbkowski K, Łabędź-Masłowska A, Zuba-Surma E, Starzyńska T 137
  Rola szpikowych komórek macierzystych w chorobach zapalnych trzustki
  Role of the bone marrow derived stem cells in pancreatic inflammatory disorders

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Moczulska B, Kubiak M, Bryczkowska A, Malinowska E. 142
  Prędkość fali tętna jako wczesny marker rozkurczowej niewydolności serca u chorych na nadciśnienie tętnicze
  Pulse wave velocity as an early marker of diastolic heart failure in patients with hypertension
  Pondel J, Krajewski P, Królikowska N, Tobiasz A, Augustyniak-Bartosik H, Hurkacz M. 145
  Pomiary stężeń wankomycyny we krwi – metoda personalizacji antybiotykoterapii u chorych na przewlekłą chorobę nerek
  Measurements of vancomycin concentrations in the blood – a method of personalization the antibiotic therapy in patients
  with chronic kidney disease
  Grabowska I, Ścisło L, Pietruszka S, Walewska E, Paszko A, Siarkiewicz B, Richter P, Budzyński A, Szczepanik AM. 151
  Model oceny ryzyka okołooperacyjnego u chorych w wieku podeszłym – analiza okresowa
  The model of perioperative risk assessment in elderly patients – interim analysis
  Ługowska I, Pieńkowski A, Szumera-Ciećkiewicz A, Koseła Paterczyk H, Teterycz P, Głogowski M, Kozak K, Klimczak A, Falkowski S, Rutkowski P. 158
  Odległe wyniki leczenia dorosłych chorych na mięsaka kościopochodnego
  The long-term treatment outcomes of adult osteosarcoma

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Karoń J, Mrozińska M, Baszko A, Horbacka K. 165
  Takotsubo cardiomyopathy after intravenous epinephrine administration following cardiac arrest provoked by pneumoperitoneum – a case report
  Kardiomiopatia takotsubo po dożylnym podaniu adrenaliny z powodu zatrzymania akcji serca sprowokowanego przez odmę otrzewnową – opis przypadku
  Krzemiński S. 170
  Zespół Chilaiditi – opis przypadku
  Chilaiditi syndrome – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kosztyła-Hojna B, Berger G, Zdrojkowski M. 173
  Fonochirurgiczne metody leczenia jednostronnych porażeń fałdów głosowych
  Phonosurgical methods of treatment in unilateral vocal folds paralysis

 • 249

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 249, MARZEC
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No. 249, MARCH

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 97
  Komórki macierzyste/progenitorowe w chorobach układu oddechowego
  Stem/progenitor cells in diseases of the respiratory tract

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Dubczak I, Niemczyk L, Bartoszewicz Z, Szamotulska K, Saracyn M, Niemczyk S. 101
  Wpływ niedoczynności tarczycy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek na współczynniki konwersji i wiązania hormonów tarczycy
  The influence of hypothyroidism on the conversion and binding of thyroid hormones in patients with end-stage renal disease
  Jędrzejczyk-Spaho J, Pietrucha A.Z, Borowiec A, Bzukała I, Wnuk M, Konduracka E, Nessler J. 106
  Influence of the recurrent syncope episodes on neurocognitive functions in patients with vasovagal syncope
  Wpływ nawracających utrat przytomności na funkcje neuropoznawcze u pacjentów z zespołem omdleń wazo-wagalnych
  Kaminsky V, Chernyshov V, Grynevych O, Benyuk V, Kornatskaya A, Shalko M, Usevich I, Revenko O, Shepetko M, Solomakha L. 110
  Proteflazid® and local immunity in diseases caused by human papillomavirus, herpesvirus and mixed urogenital infections
  Proteflazid® i lokalna odporność na choroby wywołane przez wirusa brodawczaka ludzkiego, opryszczki i mieszanych zakażeń układu moczowo-płciowego
  Błońska A, Konrad P, Chojnacki J, Chojnacki C. 116
  Ocena czasu pasażu ustno-kątniczego u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego i nietolerancjią produktów zbożowych
  Evaluation of oro-cecal transit time in patients with irritable bowel syndrome with cereal products intolerance

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Krzemiński S. 121
  Endometrioza jelit jako problem diagnostyczny – opis przypadku
  Intestinal endometriosis – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Cichoń N, Lach D, Dziedzic A, Bijak M, Saluk J. 125
  Procesy zapalne w aterogenezie
  The inflammatory processes in atherogenesis
  Kosztyła-Hojna B, Berger G, Gryniewicz V, Tarasów E. 129
  Fonochirurgiczne metody leczenia głosu u pacjentów transseksualnych
  Phonosurgery treatment options in male to female and female to male transsexuals

 • 248

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 248, LUTY
  CONTENTS 2017, Vol XLII, No. 248, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Dworacka M, Nowocień T. 61
  Niepożądane farmakokinetyczne interakcje wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zakażeń
  Undesirable pharmacokinetic drug-to-drug interactions affecting the effectiveness and safety of anti-infectious pharmacotherapy

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Lelakowski J, Rydlewska A, Lelakowska M, Pudło J, Piekarz J. 65
  Parametry predykcyjne występowania adekwatnych interwencji u pacjentów z implantowanymi kardiowerterterami-defibrylatorami z lub bez funkcji resynchronizacji w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii rozstrzeniowej
  Predictive parameters of occurrence of adequate interventions in patients with implanted cardioverter-defibrillators with or without resynchronisation therapy in primary prevention of sudden cardiac death in dilated cardiomyopathy
  Kiciński P, Kęsiak M, Nowiczewski M, Gulczyńska E. 71
  Bronchopulmonary dysplasia in very and extremely low birth weight infants – analysis of selected risk factors
  Dysplazja oskrzelowo-płucna u noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała – analiza wybranych czynników ryzyka
  Turek G, Lewszuk A, Kochanowicz J, Zielińska-Turek J, Wilk P, Mariak Z. 76
  Ocena skuteczności embolizacji wewnątrznaczyniowej w leczeniu pękniętych tętniaków mózgu
  Evaluation of the effectiveness of endovascular embolization for the treatment of ruptured cerebral aneurysms

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Wróblewski D, Fertała N. 81
  Eikenella corrodens endocarditis of the tricuspid valve in an intravenous drug user
  Eikenella corrodens jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia na zastawce trójdzielnej u chorego stosującego dożylne
  środki odurzające
  Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Stępień A, Piusińska-Macoch R, Klimczuk J, Rolewska A, Galbarczyk D. 84
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba – opis przypadku
  Patient with Creutzfeld-Jakob disease – a case report
  Muszalska J, Zatoński T. 87
  Brodawczak odwrócony jamy nosowej – opis przypadku
  Inverted papilloma of the nasal cavity – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kosztyła-Hojna B, Berger G, Zdrojkowski M. 90
  Analiza wybranych metod fonochirurgicznych w terapii dysfonii spastycznej
  Analysis of phonosurgical methods of treatment in spasmodic dysphonia

 • 247

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 247, STYCZEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No. 247, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 5
  Nowe możliwości leczenia bronchodilatacyjnego chorych na POChP
  New bronchodilation treatment options for patients with COPD

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lelakowski J, Rydlewska A, Piekarz J, Lelakowska-Pieła M, Pudło J. 13
  Ocena wystąpienia arytmii komorowych i interwencji wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową w zapobieganiu pierwotnej nagłego zgonu sercowego w obserwacji ambulatoryjnej i w kontroli metodą telemonitoringu
  The evaluation of the ventricular arrhythmias and interventions of cardiac implantable electronic devices in patients with dilated cardiomyopathy for primary prevention of sudden cardiac death in ambulatory and telemetric follow-up
  Kaziród-Wolski K, Sielski J, Ciuraszkiewicz K. 21
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej – różnice kliniczne i biochemiczne w grupie z ujemnym posiewem krwi
  Infective endocarditis in intensive cardiac care unit – clinical and biochemical differences of blood-culture negative infective endocarditis
  Witusik A, Mokros Ł, Pietras T. 26
  Knowledge on bronchial asthma among teachers and educators – preliminary results of a pilot study
  Wiedza na temat astmy oskrzelowej wśród nauczycieli i pedagogów – wstępne wyniki badania pilotażowego

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Cholewka-Stafińska M, Polaniak R, Kardas M, Grajek M, Grochowska-Niedworok E. 30
  Interakcje leków przeciwnowotworowych podawanych doustnie z sokiem grejpfrutowym
  Interaction of oral form anticancer drugs with grapefruit juice
  Bijak M. 34
  Flawonolignany – związki nie tylko leczące wątrobę
  Flavonolignans – compounds not only for liver treatment
  Cendrowska-Pinkosz M, Dworzański W, Krauze M, Burdan F. 38
  Zmiany gospodarki węglowodanowej i lipidowej u kobiet w okresie ciąży przyjmujących kofeinę
  Changes of carbohydrate and lipid metabolism in women during pregnancy taking caffeine
  Cendrowska-Pinkosz M, Dworzański W, Krauze M, Burdan F. 42
  Kofeina a zmiany adaptacyjne układu krążenia u kobiet w okresie ciąży
  Caffeine and adaptive changes in the circulatory system during pregnancy
  Brzostek K, Ukleja A. 46
  Rola diety w stwardnieniu rozsianym
  The role of diet in multiple sclerosis
  Dybciak K, Ukleja A. 51
  Znaczenie odpowiedniego żywienia w kompleksowym leczeniu mukowiscydozy
  The importance of a well-balanced diet in the comprehensive treatment of cystic fobrosis


Products by page

Products by page