Newsletter

VOL XLIII

There are 5 products.
VOL XLIII

Subcategories

 • 258

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 258, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 258, DECEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 247
  Współczesne zasady leczenia boreliozy
  Actual guidelines of borreliosis treatment

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 250
  Ocena echokardiograficzna w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Echocardiographic evaluation in the course of hypertension in the elderly
  Mastalerz-Migas A, Doniec Z, Płusa T. 255
  Bronchipret TE® w leczeniu ostrych zakażeń układu oddechowego
  Bronchipret TE® in therapy of acute infections of the respiratory tract
  Makles H, Wilczyński JR. 258
  Wartość prognostyczna przepływów dopplerowskich po 41 tygodniu ciąży w przewidywaniu zakończenia indukcji porodu cięciem cesarskim
  Assessment of relationship between Doppler flows in pregnancies after 41 week and the incidence of cesarean sections with induced labour
  Witusik A. 264
  Stigmatization of psychiatrists by pedagogues
  Stygmatyzacja lekarzy psychiatrów przez pedagogów

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Tomczyk K, Rzymski P, Woźniak J, Wilczak M. 268
  Pregnancy in a woman with acromegaly after transsphenoidal partial resection of pituitary macroadenoma – a case report
  Ciąża u kobiety chorej na akromegalię po transsferoidalnej częściowej resekcji gruczolaka przysadki mózgowej – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Plewka M, Rysz J, Kujawski K. 272
  Powikłania endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej
  Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography
  Bzikowska A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Wesołowska A, Weker H. 276
  Nutrition during breastfeeding – impact on human milk composition
  Odżywianie podczas karmienia piersią – wpływ na skład mleka
  Jeznach-Steinhagen A, Ostrowska J, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Boniecka I, Gronostajska W. 281
  Zalecenia żywieniowe dla chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby
  Dietetary recommendation for non-alcoholic fatty liver disease
  Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P. 287
  Objawy oczne w chorobie Recklinghausena
  Ocular symptoms in von Recklinghausen disease

 • 257

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 257, LISTOPAD
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 257, NOVEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 195
  Obrazy kliniczne boreliozy
  Clinical pictures of borreliosis

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Koper OM, Kamińska J, Pańkowska K, Matosek A, Suchodoła E, Sprawka K, Tenderenda A, Brania P, Statkiewicz A, Kemona H. 199
  Trudności w klasyfikacji płynów z jam ciała na przesięk/wysięk na podstawie różnych kryteriów diagnostycznych
  Difficulties in classifying body cavity fluids into transudate/exudate depending on the various diagnostic criteria
  Makles H, Wilczyński JR. 203
  Wskaźnik mózgowo-pępowinowy i indeks płynu owodniowego jako czynniki prognostyczne zakończenia indukcji porodu cięciem cesarskim w ciążach po skończonym 41 tygodniu
  Cerebroplacental ratio (CPR) and amniotic fluid index (AFI) as prognostic factors of terminating pregnancy with cesarean section after induction of labour
  Cierniak M, Pikala M, Jaskółkowska J, Nowakowski M, Balcerzak B, Gaszyński T. 207
  Porównanie urządzeń Cmac vs Vivasight pod kątem czasu i skuteczności intubacji wśród studentów medycyny
  Comparison of Cmac vs Vivasight devices in terms of time and effectiveness of intubation among medical students
  Horwath U, Szczerbińska K. 213
  Determinants of late-life depression in residents of long-term care facility
  Czynniki ryzyka późnej depresji u chorych zakładu opieki długoterminowej

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Bodora A, Wiśniewska K, Oko-Sarnowska Z. 220
  Lactobacillus gasseri endocarditis on the aortic valve bioprosthesis – a case report
  Lactobacillus gasseri jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia na bioprotezie zastawki aortalnej
  Pietrzyńska T, Pietrzyński Ł. 224
  Zastosowanie fentanylu w postaci przezskórnej w leczeniu chorych na przewlekły ból nienowotworowy – opis przypadków
  The use of transdermal fentanyl in the treatment of patients suffering from chronic non-cancer pain – case reports

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Dąbrowski R, Dobrowolski M. 228
  Stable coronary artery disease – medical treatment
  Stabilna choroba wieńcowa – leczenie farmakologiczne
  Sarosiek T. 232
  Leczenie systemowe wczesnego raka gruczołu sutkowego – stan aktualnej wiedzy po konferencji St Gallen 2017
  Systemic treatment of early breast cancer – current state of knowledge after the conference St Gallen 2017
  Jeznach-Steinhagen A, Ostrowska J, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Boniecka I. 237
  Stłuszczeniowa niealkoholowa choroba wątroby – diagnostyka i leczenie
  Non-alcoholic liver disease – diagnosis and treatment

 • 256

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 256, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2017, Vol. XLIII, No. 256, OCTOBER


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 149
  Zmienność morfologiczna i immunologiczna Borrelia burgdorferi a metody diagnostyczne
  Morphological and immunological variation of Borrelia burgdorferi and diagnostic methods

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Żygadło A, Kaźnica-Wiatr M, Błaut-Jurkowska J, Knap K, Lenart-Migdalska A, Smaś-Suska M, Skubera M, Urbańczyk-Zawadzka M,
  Podolec P, Olszowska M. 154
  Ocena przydatności klinicznej automatycznego pomiaru frakcji i objętości lewej komory w echokardiografii przezklatkowej 3D w porównaniu do wartości uzyskanych w rezonansie magnetycznym (badanie pilotażowe)
  Evaluation of the clinical suitability of automated left ventricle’s fraction and volume measurements in 3-dimensional echocardiography compared to values obtained in magnetic resonance imaging (pilot study)
  Płusa T. i Grupa Lekarzy z 32 ośrodków medycznych w Polsce 158
  Ocena wpływu leczenia indakaterolem (Onbrez) i/lub glikopironium (Seebri) na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w praktyce medycznej w Polsce – badanie obserwacyjne (OSQO)
  Evaluation of effect of indacaterol (Onbrez) and/or glycopyrronium (Seebri) treatment on Quality of Life of COPD patients in medical practice in Poland – observational study (OSQO)
  Smaś-Suska M, Iwaszczuk P, Róg B, Weryński P, Olszowska M, Podolec P, Tomkiewicz-Pająk L. 163
  Powikłania narządowe u dorosłych chorych po operacji Fontana
  Multiorgan malfunction after Fontan operation in adult patients
  Kiedrowski M, Mróz A, Gajewska D, Nurzyński P, Deptała A. 168
  Celiac disease on YouTube – a study of the Polish content available on the popular video-sharing website
  Celiakia na YouTubie – analiza polskojęzycznych materiałów dostępnych w popularnym serwisie udostępniającym pliki wideo
  Witusik A, Pietras T. 172
  Therapy of a couple with a bipolar spouse
  Terapia pary z osobą chorą na chorobę afektywną dwubiegunową

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Słomczyński M, Horbacka K, Bartkowski J, Kalawski B. 177
  Transient left ventricular dysfunction due to coronary spasm after spinal anesthesia with bupivacaine – a case report
  Przemijająca dysfunkcja lewej komory spowodowana przez kurcz tętnicy wieńcowej po znieczuleniu podpajęczynówkowym z bupiwakainą – opis przypadku
  Kosztyła-Hojna B, Łobaczuk-Sitnik A, Biszewska J, Moskal D, Zdrojkowski M, Sitnik P. 181
  Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej w analizie zmian głosu w zespole napięcia przedmiesiączkowego
  High-speed digital imaging in the clinical analysis of voice change as a parameter of premenstrual syndrome

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Ozdarska K, Osucha K, Savitskyi S, Malejczyk J, Galus R. 186
  Rola diety w patogenezie trądzika pospolitego
  Diet in pathogenesis of acne vulgaris

 • 255

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 255, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 255, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Płusa T. 99
  Historia badań, epidemiologia zachorowań oraz charakterystyka zakażenia Borrelia burgdorferi
  History of the study, epidemiology of the disease and characterization of Borrelia burgdorferi infection

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Zięcina P, Staszewski J, Brzozowski K, Piasecki P, Narloch J, Sadowska M, Wołoszyńska I, Stępień A. 104
  Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii mechanicznej
  Treatment of ischemic stroke with mechanical trombectomy systems
  Hombek K, Jarema M, Smoleń E. 110
  Otyłość i nadwaga czynnikami ryzyka chorób nowotworowych w populacji mieszkańców powiatu sanockiego
  Obesity, overweight as main risk factors of cancer in Sanok’s county population
  Smoleń E, Hombek K, Jarema M. 114
  Niska aktywność fizyczna czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych w populacji mieszkańców powiatu sanockiego
  Low level of physical activity as main risk factor of cancer in Sanok’s county population
  Rutkowska J, Łobaczuk-Sitnik A, Kosztyła-Hojna B. 120
  Zastosowanie Brain-Boy Universal Professional we wstępnej ocenie zaburzeń przetwarzania słuchowego
  Application of Brain-Boy Universal Professional in preliminary assessment of auditory processing disorder

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Mitkowski P, Małek-Elikowska M, Gizło J, Chmielewska-Michalak L, Łazowski S. 125
  Acalculous cholecystitis in a female with cardiac device-related infective endocarditis
  Niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u chorej z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia związanym z obecnością wszczepialnego urządzenia sercowego
  Milczarek-Banach J, Brodzińska K, Jankowska A, Ambroziak U, Szczepankiewicz B, Nałęcz-Janik J, Miśkiewicz P. 129
  Choroba IgG4-zależna – opis przypadku
  IgG4–related disease – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Budny A, Kozłowski P, Kamińska M, Jankiewicz M, Kolak A, Budny B, Budny W, Niemunis-Sawicka J, Szczypiór G,
  Kurniawka B, Burdan F. 133
  Epidemiologia i czynniki ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego
  Epidemiology and risk factors of hepatocellular carcinoma
  Hołyńska-Iwan I, Wróblewski M, Olszewska-Słonina D, Tyrakowski T. 140
  Zastosowanie N-acetylocysteiny do optymalizacji specyficznych terapii farmakologicznych
  The application of N-acetylcysteine in optimization of specific pharmacological therapies

 • 254

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 254, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 254, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Koniusz J, Dąbkowski K, Buczek K, Gomółka A, Starzyńska T. 53
  Objawy zespołu von Hippel-Lindau związane z przewodem pokarmowym
  Gastroenterological manifestations of von Hippel-Lindau disease

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Kapusta J, Mejer-Barczewska A, Kowalczyk E, Irzmański R, Kowalski J. 56
  Ocena stężenia wybranych czynników naczyniowo aktywnych u chorych po ostrym zespole wieńcowym poddanych
  rehabilitacji kardiologicznej
  Evaluation of selected vascular active factors in patients after myocardial infarction subjected to cardiac rehabilitation
  Błaut-Jurkowska J, Knap K, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 61
  Wydolność fizyczna u chorych na sarkoidozę płuc
  Exercise capacity in patients with pulmonary sarcoidosis

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Koniusz J, Dąbkowski K, Buczek K, Gomółka A, Starzyńska T. 66
  Objawy zespołu von Hippel-Lindau związane z przewodem pokarmowym – opis przypadku
  Gastroenterological manifestations of von Hippel-Lindau disease – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 69
  Miejsce cytrynianu butamiratu w kontrolowaniu kaszlu w zapaleniu dróg oddechowych
  Butamirate citrate in control of cough in respiratory tract inflammation
  Iwańczak B, Iwańczak F. 75
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. IV Kryteria Rzymskie
  Functional gastrointestinal disorders in children and adolescents. The Rome IV criteria
  Żuchowicz P, Jasionowska J, Gałecki P, Talarowska M. 83
  Pamięć autobiograficzna w zaburzeniach depresyjnych
  Autobiographical memory in depressive disorders
  Zaleska M, Trojacka E, Savitskyi S, Terlikowska-Brzósko A, Galus R. 87
  Atopowe zapalenie skóry – czynniki ryzyka i leczenie
  Atopic dermatitis – risk factors and treatment

 • 253

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 253, LIPIEC
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 253, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Tyl M, Domagała-Kulawik J. 5
  Rak płuca i przewlekła obturacyjna choroba płuc – narastający problem kliniczny
  Lung cancer and COPD – growing clinical problem

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lubowicka E, Gacuta E, Zajkowska M, Głażewska EK, Przylipiak A, Chrostek L, Zbucka-Krętowska M, Ławicki S. 10
  Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 i CA 125 w osoczu chorych na raka szyjki macicy
  The plasma levels and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 and CA 125 in cervical cancer patients
  Jończyk-Skórka K, Kowalski J. 15
  Ocena widzenia barw i jej wartość diagnostyczna w przewidywaniu ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej u chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
  The evaluation of color vision and its diagnostic value in predicting the risk of diabetic retinopathy in patients with glucose metabolism disorders
  Witusik A. 22
  Family of a person suffering from schizophrenia in the context of a qualitative approach to understanding the family as a system
  Rodzina z osobą chorą na schizofrenię w kontekście jakościowego spojrzenia na systemowe rozumienie rodziny

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lachowska-Kotowska P. 26
  Severe reversible hypocalcemic cardiomyopathy diagnosed 36 years after subtotal thyroidectomy – a case report
  Ciężka odwracalna kardiomiopatia hipokalcemiczna rozpoznana 36 lat po zabiegu subtotalnej tyreoidektomii – opis przypadku
  Sipowicz K, Pietras T. 32
  Przypadek dorosłego mężczyzny z zespołem sawanta w przebiegu spektrum autyzmu
  The case of an adult man with savant syndrome in the course of autism spectrum disorder

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Iwańczak B, Iwańczak F. 35
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. IV Kryteria Rzymskie
  Functional gastrointestinal disorders in neonate and toddler. The Rome IV criteria
  Krajewska-Włodarczyk M, Stompór T. 41
  Osteoporoza i kalcyfikacja naczyń w reumatoidalnym zapaleniu stawów – rola osteoprotegeryny i sklerostyny
  Osteoporosis and vascular calcification in rheumatoid arthritis – the role of osteoprotegerin and sclerostin