Newsletter

VOL XLIV

There are 24 products.
VOL XLIV

Subcategories

 • 264

  TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 264, CZERWIEC
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 264, JUNE

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Lelakowski J. 267
  Zaburzenia rytmu serca i ich niefarmakologiczne leczenie w wadach zastawkowych serca
  Cardiac arrhythmias and their non-pharmacological treatment in the valvular heart diseases

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Charążka B, Suligowska A, Komorowski J, Siejka A. 272
  Jakość życia chorych z orbitopatią tarczycową
  Quality of life in patients with orbitopathy – single center experience

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Wróblewski D, Fertała N, Zawodna M, Lachowska-Kotowska P, Skommer K. 276
  Apixaban in left ventricular thrombi treatment – a report of seven cases
  Apiksaban w leczeniu skrzeplin w lewej komorze – opis siedmiu przypadków
  Tarasiuk M, Kalicki B, Leoniuk A, Krysztopowicz W, Gałkin P, Wojewódzka-Żelezniakowicz M. 280
  Zatorowość płucna wysokiego ryzyka powikłana nagłym zatrzymaniem krążenia i udarem mózgu – opis przypadku
  High risk pulmonary embolism complicated with sudden cardiac arrest and stroke – a case report
  Birczyńska M, Czepiel J, Pejka K, Biesiada G, Jędrychowski M, Sobczyk-Krupiarz I, Michalak M, Garlicki A. 284
  Clostridium difficile infection in young people – 2 case reports
  Infekcja Clostridium difficile u młodych ludzi – 2 opisy przypadków
  Nowak M, Chaniecki P, Renke P, Szmuksta Ł, Ścisłowicz A, Taranek A, Mierzwińska A, Baćko M. 287
  Ocena ostrości wzroku u chorej bezsoczewkowej po obustronnym usunięciu zaćmy wrodzonej
  Assessment of visual acuity in aphakia patient after bilateral cataract removal
  Nowakowska A, Gruszczyński W. 289
  Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i zespołu trwałej zmiany osobowości po katastrofach u osób represjonowanych w latach 1940-1956
  Concomitance of depressive disorders and enduring personality change after catastrophic experience in repression victims in the years 1940-1956

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Marciniak A, Lejman-Larysz K, Nawrocka-Rutkowska J, Brodowska A, Songin D. 296
  Zespół policystycznych jajników – aktualny stan wiedzy
  Polycystic ovary syndrome – current state of knowledge
  Bazarnik A. 302
  Zaburzenia regulacji emocji i psychopatologia w padaczce
  Emotion dysregulation and psychopathology in epilepsy

 • 263

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 263, MAJ
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 263, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Witkowska-Płusa U. 215
  Zaburzenia otępienne i depresyjne u chorych w starszym wieku
  Dementia and depressive disorders in elderly patients

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Róg B, Okólska M, Sałapa K, Smaś-Suska M, Dłużniewska N, Podolec P, Tomkiewicz-Pająk L. 219
  Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych po leczeniu interwencyjnym koarktacji aorty
  Cardiovascular risk factors in patients after coarctation of aorta repair
  Cierniak M, Maksymowicz M, Borkowska N, Gaszyński T. 223
  Comparison of ventilation effectiveness of the bag valve mask and the LMA Air-Q SP in nurses during simulated CPR
  Porównanie skuteczności wentylacji z wykorzystaniem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i maski LMA Air-Q SP prowadzonej przez pielęgniarki podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  Jodkiewicz Z, Cichocki A, Rybski S, Michalski W, Kozakiewicz B, Trzaska B, Roszkowska K, Sawicki Ł. 227
  Dwadzieścia lat doświadczeń w leczeniu oszczędzającym u kobiet chorych na przedinwazyjnego raka gruczołu piersiowego. Ocena odległych wyników i analiza czynników rokowniczych
  Twenty years long experience in the breast conserving treatment of women with preinvasive breast cancer. Evaluation of long term results and analysis of prognostic factors.
  Samsel R, Cichocki A, Papierska L, Nowak K, Roszkowska-Purska K. 233
  Ganglioneuroma nadnerczy – charakterystyka 10 przypadków w materiale własnym
  Adrenal gangliuoneuroma – features of 10 cases in own material
  Matyash V, Grynevych A, Broun T. 236
  Proteflazid®: treatment of herpesvirus and mixed infections. Meta-analysis of clinical trials results
  Proteflazid®: leczenie zakażeń opryszczkowych i mieszanych. Metaanaliza wyników badań klinicznych

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT

  Figlus M, Kaczorowska B, Jaskólski DJ, Kępczyński Ł. 248
  Zespół von Hippel-Lindau – opis przypadku
  Von Hippel-Lindau syndrome – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Sarosiek T, Morawski P. 253
  Trastuzumab i leki biopodobne
  Trastuzumab and its biosimilars
  Sipowicz K, Żuraw H, Witusik A, Mokros Ł, Najbert E, Pietras T. 258
  Nieadekwatność paradygmatów pedagogiki specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim – potrzeba pragmatycznego realizmu w psychiatrii i pedagogice specjalnej.
  Inadequacy of the paradigms of special education to subjects with severe and profound grade intellectual disability – the need for pragmatic realism in psychiatry and special pedagogy

 • 262

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 262, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 262, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Staciwa M, Broncel M. 161
  Biologiczna funkcja IL-35 i znaczenie w patogenezie miażdżycy
  The biological function and significance of IL-35 in the pathogenesis of atherosclerosis

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Skrzypczyk P, Okarska-Napierała M, Górska E, Stelmaszczyk-Emmel A, Pańczyk-Tomaszewska M. 165
  Kopeptyna u dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek
  Copeptin in children with chronic kidney disease
  Drożdż T, Kwinta P, Kordon Z, Sztefko K, Rudziński A, Zachwieja K, Miklaszewska M, Czarnecka D, Drożdż D. 171
  Peptyd natriuretyczny typu B jako marker uszkodzenia serca u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
  B-type natriuretic peptide as a marker of cardiac dysfunction in children with chronic kidney disease
  Cichoń-Kawa K, Mizerska-Wasiak M, Małdyk J, Turczyn A, Rybi-Szumińska A, Wasilewska A, Firszt-Adamczyk A, Stankiewicz R,
  Bieniaś B, Sikora P, Gadomska-Prokop K, Grenda R, Pańczyk-Tomaszewska M. 177
  Wpływ nasilenia, lokalizacji i rodzaju złogów w biopsji nerki na objawy kliniczne i rokowanie u dzieci z nefropatią IgA
  Influence of intensity, localization and type of deposits in renal biopsy for disease symptoms and follow up in children with IgA nephropathy
  Ochocińska A, Jarmużek W, Janas R. 183
  The clinical pattern of nephrotic syndrome in children has no effect on the concentration of soluble urokinase receptor (suPAR) in serum and urine
  Odmiana kliniczna zespołu nerczycowego u dzieci nie ma wpływu na stężenie rozpuszczalnego receptora urokinazy (suPAR) w surowicy i moczu
  Musiał K, Sałamacha M, Gralec S, Pers A, Jacheć Ł, Zwolińska D. 189
  Przewlekła choroba nerek u dzieci do 2. roku życia – analiza danych z jednego ośrodka
  Chronic kidney disease in children up to 2 years of age – a single center data analysis
  Ogarek I, Szczęsny-Choruz E, Wierzchowska-Słowiaczek E, Kwinta-Rybicka J, Stec Z, Moczulska A, Wilkosz K, Drożdż D. 192
  Mykofenolan mofetilu (MMF) jako lek immunosupresyjny pierwszego wyboru w leczeniu steroidozależnego zespołu nerczycowego (SZZN) u dzieci
  Mycophenolate mofetil (MMF) as the first choice immunosuppressive drug in treatment of steroid-dependent nephrotic syndrome in children

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Dudek-Warchoł T, Warchoł S, Bombiński P, Toth K, Szmigielska A, Krzemień G. 196
  Pyonephrosis as the first symptom of congenital hydronephrosis in a 6-year old girl
  Roponercze jako pierwszy objaw wrodzonego wodonercza u 6-letniej dziewczynki
  Krzemień G, Sołtyski J, Szmigielska A, Warchoł S, Dudek-Warchoł T, Jakimów-Kostrzewa A. 201
  Dodatkowa tętnica nerkowa przyczyną skrajnego wodonercza u 5-letniego chłopca
  Accessory renal artery as a cause of extreme hydronephrosis in 5-year old boy
  Szmigielska A, Krzemień G, Zacharzewska A, Dudek-Warchoł T, Warchoł S. 205
  Wrodzone kielichonercze u dziewczynki z jednostronną agenezją nerki
  Congenital megacalycosis in a girl with unilateral renal agenesis
  Wojciechowska M, Bieniaś B, Sobieszczańska-Droździel A, Wieczorkiewicz-Płaza A, Beń-Skowronek I, Sikora P. 208
  Nawracająca kamica układu moczowego jako objaw pierwotnej nadczynności przytarczyc u 16-letniego chłopca
  Recurrent urolithiasis as a symptom of primary hyperparathyroidism in a 16-year-old boy

 • 261

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 261, MARZEC
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 261, MARCH

  ARTYKUŁY REDAKCYJNE / EDITORIALS
  Dubaniewicz A. 91
  „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników genetycznych
  “Danger theory” as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non-infectious factors – a role of genetics factors
  Dubaniewicz A. 97
  „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników środowiskowych i autoimmunizacji
  “Danger theory”as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non- infectious factors – a role of environmental factors and autoimmunity

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Dubaniewicz A. 101
  Diagnostyczny algorytm postępowania w sarkoidozie płucnej i pozapłucnej
  The diagnostic algorithm of practice in pulmonary and extrapulmonary sarcoidosis
  Płusa T. 110
  Różnicowanie duszności u chorych na astmę i sarkoidozę płuc
  Differentiation of dyspnea in patients with asthma and lung sarcoidosis
  Filarecka A, Gnass M, Obrochta A, Szlubowska S, Kocoń P, Czyżewski D, Pankowski J, Szlubowski A. 113
  Postępy w endoskopowej diagnostyce sarkoidozy
  Advances in endoscopic diagnosis of sarcoidosis
  Piotrowski WJ. 118
  Badania radiologiczne w diagnostyce i monitorowaniu sarkoidozy układu oddechowego
  Radiological examinations in the diagnosis and monitoring of pulmonary sarcoidosis
  Dudziak M, Jankowska H, Dorniak K. 124
  Sarkoidoza serca: diagnostyka, leczenie i monitorowanie
  Cardiac sarcoidosis: diagnostics, treatment and follow-up
  Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A. 130
  Neurosarkoidoza – diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie
  Neurosarcoidosis – diagnosis, clinical picture and therapy
  Płusa T. 135
  Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę
  Advances in differential diagnosis and treatment of patients with sarcoidosis
  Lewandowska K.139
  Nintedanib w leczeniu śródmiąższowych chorób płuc ze zwłóknieniem
  Nintedanib in the treatment of fibrosing interstital lung diseases
  Szczerkowska-Dobosz A, Stawczyk-Macieja M, Purzycka-Bohdan D, Dubaniewicz A, Nowicki R. 142
  Sarkoidoza skóry – wielki naśladowca
  Cutaneous sarcoidosis – a great imitator
  Kempisty A, Lewandowska A, Kuś J. 147
  Zaburzenia gospodarki wapniowej a suplementacja witaminy D u chorych na sarkoidozę – dwie strony medalu
  Disturbances of calcium metabolism and vitamin D supplementation in sarcoidosis – two-way street
  Niedoszytko P. 150
  Rehabilitacja chorych na sarkoidozę
  Rehabilitation of patients with sarcoidosis

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT

  Mackiewicz B, Siwiec J, Czekajska-Chehab E, Milanowski J. 152
  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc – opis przypadku
  Hypersensitivity pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis – case report

 • 260

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 260, LUTY
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 260, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sarosiek T, Stelmaszuk M. 45
  Nowotwory jelita cienkiego
  Small intestine neoplasms

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Ławiński J, Jabłonowski Z. 49
  Analiza powikłań okołooperacyjnych przezskórnej nefrolitotomii w leczeniu kamicy nerkowej z zastosowaniem zmodyfikowanej klasyfikacji powikłań Clavien-Dindo
  The analysis of perioperative complications of percutaneous nephrolithotomy in the treatment of nephrolithiasis with the use of modified Clavien-Dindo classification

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Łazowski S, Zawodna M, Fertała N, Bryl M. 54
  Takotsubo cardiomyopathy in a young male with lung cancer and neoplastic embolization of the coronary microcirculation
  Kardiomiopatia takotsubo u młodego mężczyzny z rakiem płuca i nowotworową zatorowością mikrokrążenia wieńcowego
  Stelmaszuk M, Sarosiek T. 60
  Gruczolakorak dwunastnicy – opis przypadku
  Duodenal adenocarcinoma – a case report
  Baranowska A, Baranowski P, Płusa T. 64
  Ropnie w okolicy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – opis przypadku
  Abscesses in the lumbo-sacral spine area – a case report
  Pasek J, Cieślar G, Pietrzak M, Jagodziński L, Sieroń A. 68
  Wykorzystanie zabiegów medycyny fizykalnej w leczeniu przewlekłych ran palców dłoni – opis przypadku
  Application of physical therapy procedures in the treatment of chronic wounds of palm fingers – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Wilczek MM, Olszewski R, Krupienicz A. 71
  Choroba sercowo-naczyniowa a kwasy tłuszczowe trans: konieczna ustawa
  Cardiovascular disease and trans fatty acids: legal act necessary
  Beketova G, Grynevych O, Solomakha L, Golovnia N. 75
  Proteflazid®: Clinical experience in children of young and preschool age – systematic review of postmarketing surveillance
  Proteflazid®: próby klinicznego zażywania przez niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym – przegląd systematyczny obserwacji po rejestracji w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa
  Baranowski P, Płusa T, Baranowska A. 82
  Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych
  The risk of perioperative infections after orthopedic surgery

 • 259

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 259, STYCZEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 259, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sarosiek T. 5
  Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK) – nowa grupa leków w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu sutkowego
  Inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDK) – a new group of medicines in therapy of advanced breast cancer

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Błaut-Jurkowska J, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Lenart-Migalska A, Knap K, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 10
  Rodzaj i częstość występowania objawów kardiologicznych u chorych na sarkoidozę płuc
  Type and frequency of cardiac symptoms in patients with pulmonary sarcoidosis
  Konrad P, Chojnacki J, Kaczka A, Pawłowicz M, Rudnicki C, Chojnacki C. 15
  Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  Thyroid dysfunction in patients with small intestinal bacterial overgrowth

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Kruzel K. 19
  Fast apixaban-related resolution of left ventricular thrombi in a patient with dilated cardiomyopathy
  Szybkie ustąpienie skrzeplin w lewej komorze podczas leczenia apiksabanem u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową
  Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B. 23
  Implantable cardioverter defibrillator does not cure the heart
  Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Knura M, Dragon J, Łabuzek K, Okopień B. 26
  Wpływ używania papierosów elektronicznych na funkcje śródbłonka naczyniowego oraz rozwój miażdżycy
  The impact of electronic cigarettes usage on the endothelial function and the progression of atherosclerosis
  Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. 31
  Celiakia – choroba dzieci i dorosłych: objawy, powikłania, grupy ryzyka i choroby współistniejące
  Celiac disease – disease of children and adults: symptoms, disease complications, risk groups and comorbidities
  Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P. 36
  Keratoprotezy stałe i czasowe
  Fixed and temporary keratoprosthesis


Products by page

Products by page