Newsletter

VOL XLV

There are 56 products.
VOL XLV

Subcategories

 • 270

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 270, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 270, DECEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 213
  Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń
  New antibiotics in infection treatment

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Kowalik I, Ciszewski J, Dąbrowski R, Maciąg A, Syska P, Gepner K, Jankowska A, Pytkowski M, Szwed H, Sterliński M. 220
  Clinical factors affecting long term survival in patients with systolic heart failure and cardiac resynchronization therapy in advanced age
  Czynniki kliniczne wpływające na długoterminowe przeżycie chorych ze skurczową niewydolnością serca leczonych terapią resynchronizującą w zaawansowanym wieku
  Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 226
  Ocena częstości występowania udaru mózgu w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
  Evaluation of the incidence of stroke in the course of hypertension in elderly patients
  Kapusta J, Kidawa M, Rynkowska-Kidawa M, Irzmański R, Kowalski J. 232
  Ocena wybranych wyników badań laboratoryjnych krwi w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
  Evaluation of selected results of laboratory blood tests in the course of hypertension in elderly patients
  Mędrek-Socha M, Błońska A, Konrad P, Pawłowicz M, Chojnacki J, Zieliński K, Chojnacki C. 237
  Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancją pokarmową
  The number of intraepithelial lymphocytes in digestive tract in patients with IgG-dependent intolerance of cereal products
  Zdrodowska B, Leszczyńska K, Leszczyński R. 242
  Wpływ ćwiczeń na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na gospodarkę węglowodanową u chorych na cukrzycę typu II
  The influence of exercises on rehabilitation and reconditioning tables on carbohydrate management in type 2 diabetic patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Mazur R, Buksińska-Lisik M, Mamcarz A 248
  ST-segment elevation myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries in a patient with severe diabetic acidosis
  Zawał serca z uniesieniem odcinka ST bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u chorej z ciężką kwasicą w przebiegu cukrzycy

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Pruchniewski Ł, Kwiatek M, Gil L. 251
  Powikłania infekcyjne w przebiegu szpiczaka plazmocytowego
  Infectious complications in a course of multiple myeloma

 • 269

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 269, LISTOPAD
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 269, NOVEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Komorniak N, Stachowska E. 179
  Chirurgiczne leczenie otyłości z punktu żywieniowca – szanse i zagrożenia
  Surgical treatment of obesity from the nutritional point – opportunities and dangers

  |PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Łukasik M, Talarowska M, Szynkiewicz P, Dominiak I, Gromniak-Haniecka E, Rawska J, Staroń E, Gałecki P. 185
  Poziom odczuwanego stresu a cechy osobowości u pracowników służby zdrowia – badania polskie
  The level of experienced stress and personality traits in health professionals – the Polish study

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Samsel R, Cichocki A, Roszkowska-Purska K, Falkowski S. 189
  Mięśniakomięsak gładkokomórkowy nadnercza – opis dwóch przypadków
  Leiomyosarcoma of the adrenal gland – two cases report
  Karwowska K, Wernik J, Abdulgater A. 192
  Nowe możliwości ochrony noworodka przed wertykalnym zakażeniem HBV – opis przypadku
  New possibilities for the newborn’s protection against vertical HBV trasmission – a case report
  Nowak M, Ścisłowicz A, Renke P, Chaniecki P, Baćko M, Rucka A. 195
  Zaburzenie widzenia po kontakcie wzrokowym z laserem geodezyjnym
  Visual disorder after visual contact with a geodetic laser
  Ścisłowicz A, Piejko P, Nowak M, Renke P, Chaniecki P, Rucka A. 198
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorej z zaburzeniami widzenia
  Infective endocarditis in a patient with vision disorders

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Kozłowski P, Kalinowski P, Jankiewicz M, Kozłowska M, Bilski M, Budny A, Słabczyński P, Łukowski M, Szczypiór G, Burdan F. 201
  Torbiele okołokorzeniowe
  Perineural cysts
  Paprocka-Lipińska A. 205
  Wkład lekarzy w powstanie i rozwój bioetyki w Polsce
  Physicians’ contribution in the creation and development of bioethics in Poland

 • 268

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 268, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2018 VOL XLV, No. 268, OCTOBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sołkiewicz K, Pawlik-Sobecka L, Płaczkowska S, Piwowar A. 141
  Erytropoetyna a utrata krwi w wybranych zabiegach ortopedycznych
  Erythropoietin and blood loss in selected orthopedic procedures

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Szeliga A, Czyżyk A, Niedzielski P, Mleczek M, Maciejewski A, Dorszewska J, Łącka K. 150
  Assessment of serum selenium concentration in patients with autoimmune thyroiditis in Poznan district
  Ocena stężenia selenu w surowicy u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w rejonie Poznania

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Baszko A, Trypuć Z. 154
  Takotsubo syndrome triggered by emotional and physical stress due to coincidental immobilization resembling the experimental model of the disease – a case report
  Zespół takotsubo sprowokowany przez stres emocjonalny i fizyczny związany z przypadkowym unieruchomieniem przypominającym eksperymentalny model choroby – opis przypadku
  Knysak M, Smyk Ł, Stompór T. 158
  Hiperkaliemia zależna od heparyny – opis przypadku
  Heparin-induced hyperkalaemia – a case report
  Drucis K, Brzeziński M, Gniadek K. 161
  Synchroniczne występowanie nowotworu podścieliska przewodu pokarmowego w żołądku oraz raka przewodowego inwazyjnego obu gruczołów piersiowych
  Synchronous gastrointestinal stromal tumor of stomach and invasive ductal carcinoma of both breasts

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Piejko P, Ścisłowicz A, Nowak M, Renke P, Chaniecki P. 164
  Zespół pseudoeksfoliacji (PEX)
  Pseudoexfoliation syndrom
  Wiśniewski OW, Łącka K. 168
  Hiponatremia w świetle najnowszych wytycznych – diagnostyka i różnicowanie
  Hyponatremia in the light of the most recent guidelines – diagnostics and differential diagnosis
  Recenzenci Polskiego Merkuriusza Lekarskiego 173
  Reviewers of the Polish Medical Journal

 • 267

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 267, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 267, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Kade G, Spaleniak S. 99
  Rola błon o wysokim punkcie odcięcia w leczeniu nerkozastępczym ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu sepsy – aktualny stan wiedzy
  The role of high cut off membranes in renal replacement therapy of acute kidney injury in the course of sepsis – the current state of knowledge

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Nadulska A, Opielak G, Szwajgier D, Bogucki J. 102
  Wybrane wskaźniki stanu zapalnego u chorych hospitalizowanych z różnym stopniem otyłości i zespołem metabolicznym
  Selected indicators of inflammation in patients hospitalized with various degrees of obesity and metabolic syndrome
  Bazarnik A, Wilk A, Bosak M, Kasprzyk K, Klimkowicz-Mrowiec A. 107
  Objawy lęku i depresji w padaczce w kontekście mechanizmów obronnych i aktywności elektrodermalnej
  Anxiety and depressive symptoms in epilepsy in the context of defense mechanisms and electrodermal activity

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Ofiara A, Szyszka M, Kułagowska J, Biejat A, Brzewski M, Kucińska B, Werner B,
  Pańczyk-Tomaszewska M. 114
  Zatorowość płucna u dziewczynki z zespołem nerczycowym i czynnikiem V Leiden – opis przypadku
  Pulmonary embolism in a girl with nephrotic syndrome and factor V Leiden – case report
  Ruszkowski J, Heleniak Z, Dębska-Ślizień A. 119
  Atypical hemolytic uremic syndrome: a new drug program and first Polish adult patient treated with eculizumab
  Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy: nowy program lekowy i pierwszy dorosły chory leczony ekulizumabem w Polsce

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Piasecki R, Michalak A, Cichoż-Lach H. 122
  Rola bioimpedancji elektrycznej w ocenie stanu nawodnienia chorych na marskość wątroby
  The role of electrical bioimpedance in the evaluation of the hydration status of patients with liver cirrhosis
  Rabijewski M. 126
  Stymulacja spermatogenezy u mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym
  Stimulation of spermatogenesis in men with hypogonadotropic hypogonadism
  Żuchowicz P, Skiba A, Gałecki P, Talarowska M. 131
  Inteligencja emocjonalna w zaburzeniach depresyjnych nawracających
  The emotional intelligence in major depressive disorders
  Filip M, Jasionowska J, Gałecki P. 134
  Znaczenie ketaminy w leczeniu zaburzeń depresyjnych
  The importance of the ketamine in depressive disorders

 • 266

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 266, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 266, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Zdrojewicz Z, Winiarski J, Michalik T, Śmieszniak B, Popowicz E, Szyca M. 53
  Czystek – królowa herbat
  Cistus – queen of teas

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Hübner I, Hübner J, Kroczka S. 57
  Comparative assessment of limb function and conduction parameters in peripheral nerves in the course of two forms of amyotrophic lateral sclerosis
  Ocena porównawcza sprawności kończyn oraz parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych w przebiegu dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego
  Flinik-Jankowska M. 63
  Zaburzenia psychiczne, niepsychotyczne u żołnierzy zawodowych hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
  Non-psychotic mental disorders in professional soldiers hospitalized in the Department of Psychiatry of the 10th Military Clinical Hospital in Bydgoszcz

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Trypuć Z, Mozer-Lisewska I. 67
  Takotsubo cardiomyopathy triggered by influenza B
  Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana przez grypę B
  Prech M, Bartela E, Szymak-Pawełczyk B. 71
  Maratończyk amator po zatrzymaniu krążenia. Czy i kiedy może ponownie wziąć udział w zawodach sportowych?
  An amateur marathon runner after sudden cardiac arrest. Whether and when can he return to sport competition?
  Tradecki M, Kobylańska M. 75
  Patient with glossopharyngeal schwannoma of cerebellopontine angle
  Pacjent z nerwiakiem nerwu IX kąta mostowo-móżdżkowego

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kade G, Spaleniak S, Antosiewicz S. 77
  Sepsa – wciąż aktualny problem epidemiologiczny i ekonomiczny
  Sepsis – still valid economic and epidemiological problem
  Kosmalski M, Kurnatowska I. 81
  Racjonalna terapia hipoglikemizująca – spojrzenie nefro-diabetologiczne
  Rational hypoglycemic therapy – nephro-diabetologic view
  Jasionowska J, Filip M, Talarowska M, Gałecki P. 89
  Znaczenie szlaku kynureninowego w zaburzeniach depresyjnych
  The importance of the kynurenine pathway in depressive disorders

 • 265

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 265, LIPIEC
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 265, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K. 5
  Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K
  The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 11
  Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Evaluation of renal function in the course of hypertension in the elderly
  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Matysiak R, Kowalski J. 17
  Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Assessment of the intima and media of carotid arteries in the course of hypertension in the elderly
  Podfigurna A, Czyżyk A, Męczekalski B. 24
  Stężenia kisspeptyny w surowicy u chorych z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym
  Serum kisspeptin levels in patients with anorexia nervosa
  Smoleń E, Hombek K, Słysz M, Jarema M, Kalita K. 28
  Ocena i uwarunkowania bólu u hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej
  Evaluation and determinants of pain in patients hospitalized for cancer
  Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A. 33
  Wpływ utraty masy ciała i niedostatecznego żywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących po 3, 6 i 12 miesiącach od czasu hospitalizacji
  Influence of body mass loss and insufficient nutrition on the quantity and type of complications occurring 3, 6 and 12 months after hospitalization
  Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A. 38
  Analiza najczęstszych przyczyn wizyt chorych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podczas 6-miesięcznej obserwacji
  Analysis of the most common reasons for patient visits to the primary care physician during a 6-month follow-up

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 41
  Takotsubo cardiomyopathy triggered by profound hypoglycemia in a 39-year-old female with anorexia nervosa: strain monitoring of left ventricle function recovery
  Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 46
  Bezpieczeństwo e-papierosów
  Safety of e-cigarettes


Products by page

Products by page