Newsletter

VOL XLVI

There are 58 products.
VOL XLVI

Subcategories

 • 276

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 276, CZERWIEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 276, June

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Skowron B, Baranowska A, Ciesielczyk K, Więcek G, Malska-Woźniak A, Strus M, Dobrek Ł. 233
  Analysis of proteinuria in experimental model of ascending acute kidney injury
  Analiza proteinurii w eksperymentalnym modelu wstępującego ostrego uszkodzenia nerek
  Konrad P, Błońska A, Chojnacki J, Mikulska P, Mędrek-Socha M, Chojnacki C. 239
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u osób z przerostem bakteryjnym jelita cienkiego
  Functional disorders of gastrointestinal tract in subjects with small intestinal bacterial overgrowth
  Jaworek A, Szafraniec K, Pastuszczak M, Zalewski A, Wojas-Pelc A. 243
  The knowledge of issues associated with topical corticosteroids using in patients with atopic dermatitis
  Znajomość zagadnień związanych ze stosowaniem miejscowych glikokortykosteroidów u chorych na atopowe zapalenie skóry

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Wydra T, Matuszewski P, Baranowski P, Pielaszkiewicz-Wydra M, Dąbrowski P. 248
  Zakrzepica tętnicy pośrodkowej imitująca objawy zespołu cieśni nadgarstka – opis przypadku
  Thrombosis of the medial artery imitating the symptoms of carpal tunnel syndrome – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Płusa T. 251
  Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae
  Pathogenetic conditions of treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains Klebsiella pneumoniae
  Jannasz I, Sondej T, Targowski T, Dobrowolski A, Olszewski R. 257
  Pomiar prędkości fali tętna – użyteczne narzędzie w ocenie sztywności tętnic
  Pulse wave velocity – a useful tool in assessing the stiffness of the arteries
  Janda K, Kałduńska J, Jamniuk A, Jakubczyk K. 263
  Charakterystyka oraz właściwości prozdrowotne ziołomiodów
  Characteristics and pro-health benefits of herbhoneys

 • 275

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 275, MAJ
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 275, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Budny A, Starosławska E, Budny B, Wójcik R, Hys M, Kozłowski P, Budny W, Brodzik A, Burdan F. 195
  Epidemiologia oraz diagnostyka raka piersi
  Epidemiology and diagnosis of breast cancer

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Pondel J, Gaszyński T. 205
  Porównanie intubacji za pomocą laryngoskopu z dwoma łyżkami – duoscope i laryngoskopu z łopatką Macintosh na modelu manekinowym
  Comparison of intubation using duoscope double blade laryngoscope and standard Macintosh blade laryngoscope in manikin model
  Mikuła T, Suchacz MM, Stańczak W, Jabłońska J, Kozłowska J, Cybula A, Cianciara J, Wiercińska-Drapało A. 209
  Mild hyperbilirubinemia as a marker of oesophageal varices in HCV-related compensated cirrhotic patients
  Łagodna hiperbilirubinemia jako marker obecności żylaków prze-łyku u chorych na wyrównaną marskość wątroby o etiologii HCV
  Kapusta J, Kowalski J, Irzmański R. 213
  Wpływ zabiegów z zakresu wodolecznictwa i treningu fizycznego na wybrane parametry hemodynamiczne układu krążenia u chorych z miażdżycową chorobą naczyń obwodowych
  The influence of hydrotherapy and physical training procedures on selected haemodynamic parameters of the circulatory system in patients with atherosclerotic peripheral vascular disease
  Kapusta J, Kowalski J, Irzmański R. 217
  Wpływ zabiegów z zakresu wodolecznictwa i treningu fizycznego na temperaturę kończyn dolnych u chorych z miażdżycową chorobą naczyń obwodowych
  The influence of treatments in the field of hydrotherapy and controlled physical training on the temperature of lower limbs in patients with atherosclerotic peripheral vascular disease

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Pasek J, Stanek A, Senejko M, Pasek T, Cieślar G. 220
  Chronologia terapeutyczna w leczeniu czerniaka skóry – opis przypadku
  Therapeutic chronology in the treatment of melanoma malignant – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Poślednik KB, Miśkiewicz P, Jabłońska-Pawlak A, Kantor I, Szczepański MJ. 224
  Endoskopowa dekompresja oczodołu w orbitopatii tarczycowej
  Endoscopic decompression of orbit in Graves’ orbitopathy

 • 274

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 274, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2019, Vol. XLVI, No. 274, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Pawelczyk M, Maruszyński M. 153
  Nowe metody w leczeniu interwencyjnym żylaków kończyn dolnych
  New methods of interventional treatment of varicose veins

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Benyuk V, Kuznetsova L, Grynevych O, Broun T, Momotiuk L, Motuzka O, Yashchenko L. 157
  Proteflazid®: outcome analysis of clinical trials studying the impact of human herpesvirus infection on some cellular immunity indicators and gestation course in women
  Proteflazid®: analiza wyników badań klinicznych wpływu na niektóre wskaźniki odporności komórkowej i przebieg ciąży u kobiet z zakażeniem wirusem opryszczkowym
  Gras-Ozimek J, Ozimek W, Kozińska U, Gras-Graupera M, Kozińska E, Bar A. 165
  Ascariasis and its relationship with selected psycho-neurological symptoms among children and adults in Poland
  Glistnica i jej związek z wybranymi objawami psychiatrycznymi i neurologicznymi u dzieci i dorosłych w Polsce
  Stryjewska K, Pytko-Polończyk J. 172
  An assessment of oral prophylaxis in patients with myocardial infarction diagnosed by means of coronary angiography
  Stan higieny i opieki stomatologicznej w grupie pacjentów z koronarograficznie potwierdzonym zawałem mięśnia sercowego

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Wróblewski D, Baszko A, Krawczyk M. 175
  Daily longitudinal strain evaluation for left ventricular function monitoring in a 65-year-old female with reverse syndrome takotsubo and multiple triggering factors
  Codzienna ocena odkształcania podłużnego w monitorowaniu funkcji lewej komory u 65-letniej chorej z odwróconym zespołem takotsubo i licznymi czynnikami prowokującymi
  Kałowski M, Janicki M, Berner R, Zatorska-Berner M, Cygankiewicz I, Kaczmarek K. 179
  Repolarization abnormalities in carbon monoxide poisoning – a case report
  Zaburzenia repolaryzacji w zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku
  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberska W, Słomczyński M, Marchlewska J, Korol L. 182
  Takotsubo syndrome in a patient with adrenal insufficiency, severe hyponatremia and coexistent coronary artery disease
  Zespół takotsubo u chorej z niedoczynnością kory nadnerczy, ciężką hiponatremią oraz współistniejącą chorobą wieńcową

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Stanek A, Lelakowski J, Matusik PT. 187
  Przebudowa i funkcja serca po implantacji wszczepialnych sercowo-naczyniowych urządzeń elektronicznych
  Cardiac remodelling and function after cardiovascular implantable electronic devices implantation

 • 273

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 273, MARZEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 273, MARCH

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Dobrek Ł. 103
  The outline of stress pathophysiology and pharmacodynamic action of plant-based eustressors – adaptogens
  Zarys patofizjologii stresu i farmakodynamiki roślinnych eustresorów – adaptogenów

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Lelakowska M, Olszowska M, Matusik PT, Przewłocki T, Nessler J, Podolec N, Podolec P, Komar M. 109
  Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej: wpływ na prawy przedsionek, dyspersję załamka P i zaburzenia rytmu serca w obserwacji średnioterminowej
  Transcatheter closure of atrial septal defect: impact on right atrium, P-wave dispersion and arrhythmias in mid-term follow-up Leszczyńska A, Skrzypczyk P, Leszczyńska B, Kuźma-Mroczkowska E, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 115
  Zwiększenie częstości zachorowania na ostre popaciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek w pierwszej połowie roku 2018 – doświadczenie jednego ośrodka
  Increased frequency of acute poststreptococcal glomerulonephritis in the first half of 2018 – single-center experience Burczy M, Burczy J, Choiński A, Szymczak Z, Baranowski P, Michalski P, Dudek J. 122
  Radiological evaluation of the Stoffella metatarsal I osteotomy in the treatment of hallux valgus
  Ocena radiologiczna osteotomii I kości śródstopia metodą Stoffella w leczeniu palucha koślawego
  Englert K, Kłosowicz A, Pelc P, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 125
  The impact of therapeutic modalities on patients with atopic dermatitis, psoriasis and vitiligo treated with phototherapy in the Jagiellonian University Outpatient Clinic
  Wpływ procedur terapeutycznych u chorych na atopowe zapalenie skóry, łuszczycę i bielactwo leczonych za pomocą fototerapii w Poradni Dermatologicznej Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Pełka K, Kłosowicz A, Wojas-Pelc A, Pastuszczak M. 130
  Influence of long-term steroid use on lymphocytes subsets in patients with lupus erythematosus
  Ocena wpływu długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów na subpopulacje limfocytów u chorych na tocznia rumieniowatego
  Flinik-Jankowska M. 134
  Próby samobójcze chorych w materiale Kliniki Psychiatrycznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 2015-2017
  Suicide attempts of patients in the material of the Department of Psychiatry of the 10th Military Clinical Hospital in Bydgoszcz in the years 2015-2017

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Gębala-Minta K, Orzechowska M, Danielecki C, Buszkiewicz K, Rodzki M, Greberski K, Bugajski P. 139
  Kardiochirurgiczne leczenie odmy śródpiersiowej po urazie wielonarządowym
  Cardiosurgical treatment of pneumomediastinum caused by polytrauma
  Baranowska A, Baranowski P, Rybarczyk M, Białowąs W, Baranowska J, Burczy M. 142
  Spinal cord infarction after tumor removal surgery of the thoracic region – a case report
  Udar rdzenia kręgowego po operacji wycięcia guza odcinka piersiowego kręgosłupa – opis przypadku
  Turczyn A, Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 146
  Przypadkowo rozpoznana kwasica kanalikowa dystalna z nefrokalcynozą – opis przypadku
  Accidentally diagnosed distal renal tubular acidosis with nephrocalcinosis – a case report

 • 272

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 272, LUTY
  CONTENTS 2019, Vol. XLVI, No. 272, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 55
  „Nowe” spojrzenie na „starą” boreliozę
  A „new” look at „old” borreliosis

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Okólska M, Róg B, Sałapa K, Tomkiewicz-Pająk L. 60
  Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych z dwupłatkową zastawką aorty
  Cardiovascular risk factors in patients with bicuspid aortic valve
  Spaleniak S, Lubas A, Kade G, Smoszna J, Niemczyk S. 64
  Infective endocarditis in chronic hemodialysis patients is it still a growing clinical challenge?
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia w grupie chorych przewlekle hemodializowanych – nadal rosnące kliniczne wyzwanie?
  Tarkowska A. 68
  Nutritional status assessment in patients indicated to PTCA and after 3-month period of following dietary guidelines
  Ocena stanu odżywienia chorych przed zabiegiem przezskórnej angioplastyki wieńcowej oraz po 3-miesięcznym okresie stosowania
  zaleceń żywieniowych
  Wydra T, Matuszewski P, Baranowska A, Dąbrowski P, Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K. 72
  Analiza obciążeń przedoperacyjnych i ich związku z umieralnością pooperacyjną u chorych ze złamaniem bliższego końca kości udowej
  Analysis of pre-operative loads and their relation to postoperative mortality in patients with proximal femur fracture
  Łukasik A, Kozicka K, Wojas-Pelc A. 77
  The influence of methotrexate on hair loss while using immunomodulatory doses
  Wpływ metotreksatu na wypadanie włosów przy zastosowaniu immunomodulujących dawek leku
  Kozicka K, Łukasik A, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 80
  Methods of treatment patients with androgenetic alopecia based on reference of Department of Dermatology in Cracow
  Metody leczenia chorych na łysienie androgenowe w materiale Kliniki Dermatologii w Krakowie

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT

  Pragnący K. 84
  Trudności w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego z zastosowaniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej – opis przypadku
  Difficulties in treating obsessive-compulsive disorder with cognitive-behavioral therapy – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Krawczuk K, Czupryna P, Pancewicz S, Ołdak E, Moniuszko-Malinowska A. 88
  Wybrane wirusowe neuroinfekcje u dzieci
  Selected viral neuroinfections in children
  Pietras T, Witusik A, Mokros Ł, Sipowcz K. 94
  The paradigms of contemporary psychiatry
  Paradygmaty współczesnej psychiatrii

 • 271

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 271, STYCZEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 271, JANUARY


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 5
  Komórki macierzyste we współczesnej medycynie
  Stem cells in contemporary medicine

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rozpędek W, Pytel D, Diehl J.A, Majsterek I. 9
  Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku adaptacyjnej odpowiedzi na stres zależnego od kinazy PERK jako nowatorska strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Small-molecule inhibitors of the PERK-dependent Unfolded Protein Response signaling pathway as a novel treatment strategy against Alzheimer’s disease
  Białowąs W, Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Konieczny R, Albarazi F. 16
  Leczenie operacyjne złamań zęba obrotnika z dostępu przedniego
  Surgical treatment of the odontoid fractures from anterior approach
  Rybarczyk M, Białowąs W, Baranowski P, Baranowska A. 20
  Chirurgiczne leczenie uszkodzeń połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
  Surgical treatment of damage to the cranio-vertebral junction
  Matuszewski P, Wydra T, Baranowska A, Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K. 25
  Analiza postępowania w złamaniach okołoprotezowych kości udowej po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  Analysis of management of periprosthetic fractures of the femur after hip arthroplasty
  Matyash V, Grynevych O, Broun T. 30
  PROTEFLAZID®: clinical studies as evidence base of its antiviral activity
  PROTEFLAZID®: badania kliniczne jako postawa dowodowa aktywności przeciwwirusowej
  Kłosowicz A, Englert K, Pełka K, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 32
  Autoimmunity in lichen planopilaris patients
  Autoimmunizacja u chorych z liszajem płaskim mieszkowym

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberski K, Rzymski S, Kołowrotkiewicz A, Furmaniuk J, Bugajski P. 36
  Takotsubo syndrome following mitral valve replacement and left anterior descending coronary artery bypass grafting
  Zespół takotsubo po operacji implantacji protezy zastawki mitralnej i pomostowaniu tętnicy zstępującej przedniej
  Kaliszewski K, Nowak Ł, Santorowska H, Kiełb P. 42
  Szpiczak plazmocytowy tarczycy – opis przypadku
  Extramedullary plasmacytoma of the thyroid gland – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Karcz K, Królak-Olejnik B, Paluszyńska D. 45
  Dieta wegetariańska w ciąży i okresie laktacji – bezpieczeństwo i zasady bilansowania jadłospisu w aspekcie optymalnego rozwoju płodu i noworodka
  Vegetarian diet in pregnancy and lactation – safety and rules of balancing meal plan in the aspect of optimal fetal and infant development


Products by page

Products by page