VOL XLVII

There are 54 products.
VOL XLVII

Subcategories

 • 282

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 282, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 282, DECEMBER


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Różycka-Kosmalska M, Kosmalski M, Wranicz JK. 207
  Impact of admission glycaemia on the annual risk of major cardiovascular events and development of type 2 diabetes mellitus in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention
  Wpływ glikemii mierzonej w chwili przyjęcia do szpitala na roczne ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu 2 u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST poddanych koronaroplastyce
  Just MJ. 212
  Prevalence of thyroid diseases in the population of the town of Piekary Śląskie in the years 2006-2011 on the basis of the implemented prevention program
  Występowanie chorób tarczycy w populacji Piekar Śląskich w latach 2006-2011 na podstawie wdrożonego programu profilaktyki
  Jaworek AK, Szafraniec K, Jaworek M, Hałubiec P, Wojas-Pelc A. 217
  The level of total immunoglobulin E as an indicator of disease grade in adults with severe atopic dermatitis
  Stężenie całkowite immunoglobuliny E jako wskaźnika nasilenia choroby u dorosłych chorych na ciężkie atopowe zapalenie skóry
  Sałacińska D, Pogoda A, Żółkiewicz J, Stępień A. 221
  Effectiveness of dimethyl fumarate as first line therapy in MS patients – one center real life observation study
  Skuteczność fumaranu dimetylu jako terapii pierwszego rzutu u chorych na stwardnienie rozsiane – jednoośrodkowe badanie obserwacyjne

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Pachowska K, Perlik M, Kałuża B, Sobiecka A, Walecki J, Franek E. 226
  Pneumomediastinum as a complication of colon perforation – a case report
  Odma śródpiersia jako powikłanie perforacji jelita grubego – opis przypadku
  Matuszewski P, Konieczny R, Wydra T, Jarzyński T, Dąbrowski P, Baranowski P, Płusa T. 229
  Post-traumatic bilateral scapular and thoracic vertebral body fractures – a case report
  Pourazowe złamanie obu łopatek i kręgu w odcinku piersiowym kręgosłupa – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Korzeniewski K, Pokorna-Kałwak D. 232
  Immunoprophylaxis for travellers
  Immunoprofilaktyka dla podróżujących
  Witusik A, Pietras T. 240
  Music therapy as a complementary form of therapy for mental disorders
  Muzykoterapia jako uzupełniająca forma terapii zaburzeń psychicznych
  Tradecki M, Ziółkowska J. 244
  Orzecznictwo o niezdolności do samodzielnej egzystencji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  Certification of the inability to an independent existence in Social Insurance Institution

 • 281

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 281, LISTOPAD
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 281, NOVEMBER

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Bojakowski K, Religa R, Andziak P, Gaciong Z. 167
  Red-cell distribution width is associated with higher risk of vascular complications after carotid thromboendartherectomy
  Współczynnik zmienności rozkładu erytrocytów jest wskaźnikiem ryzyka powikłań naczyniowych u chorych poddanych tromboendarterektomii tętnicy szyjnej
  Pyvovar SM, Rudyk IS, Kopytsya MP, Lozyk TV, Galchinskaya VY, Bondar TM. 170
  The association of polymorphisms of β-adrenergic receptors genes with the low triiodothyronine syndrome in patients with a heart failure
  Związek polimorfizmów genów receptorów β-adrenergicznych z zespołem niskiego stężenia trójjodotyroniny u chorych z niewydolnością serca
  Marushchak M, Maksiv K, Krynytska I, Stechyshyn I. 177
  Glutathione antioxidant system of lymphocytes in the blood of patients in a setting of concomitant chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension
  System antyoksydacyjny glutationu w limfocytach krwi u chorych ze współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i nadciśnieniem tętniczym
  Świątnicki W, Komuński P. 183
  Intraoperative fluorescein videoangiography in cerebral aneurysm surgery – a preliminary study
  Zastosowanie śródoperacyjnej wideoangiografii z wykorzystaniem fluoresceiny sodowej w leczeniu operacyjnym tętniaków wewnątrzczaszkowych – doniesienie wstępne

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Ślusarczyk A, Piechocki K, Symonides B. 187
  Dyspnoe, cough and fever in 80-year old patient with chronic heart failure
  Duszność, kaszel i gorączka u 80-letniego chorego na przewlekłą niewydolność serca
  Bielawska-Niekludow J, Rybi-Szumińska A, Wasilewska A. 190
  Zespół Liddle’a jako rzadka przyczyna nadciśnienia tętniczego – opis przypadku
  Liddle syndrome as a rare cause of hypertension – a case report
  Cichoń-Kawa K, Mizerska-Wasiak M, Cieślik M, Zaniew M, Pańczyk-Tomaszewska M. 193
  Czy zespół Gordona zawsze przebiega w postaci nadciśnienia tętniczego? – opis przypadku jednej rodziny
  Does Gordon’s syndrome always manifest as hypertension? – a case report of one family

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 197
  Znaczenie biofilmu w kontekście narastania oporności bakterii na antybiotyki
  The importance of biofilm in the context of increasing bacterial resistance to antibiotics

 • 280

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 280, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 280, OCTOBER

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Stryjewska K, Pytko-Polonczyk J, Sagbraaten MS, Sagbraaten SVM, Stryjewski PJ. 123
  Prevalence of bacterial and fungal infections the oral cavity in patients with acute myocardial infarction treated with primary coronary intervention
  Częstość występowania zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w jamie ustnej u chorych z objawami ostrego zawału mięśnia sercowego leczonych pierwotną interwencją wieńcową
  Marushchak M, Krynytska I, Fedechko M, Sukhovolets I, Sydorenko O. 128
  Effects of the therapy combining calcium and vitamin D3 supplement with calcitonin on bone tissue density in patients with coronary heart disease complicated with chronic heart failure
  Wpływ terapii łączącej suplementami wapnia i witaminy D3 z kalcytoniną na gęstość tkanki kostnej u chorych z chorobą wieńcową powikłaną przewlekłą niewydolnością serca
  Muravskiy A, Polischuk M, Udekwu D. 134
  Magnetic resonance imaging in boxers with repeated traumatic brain injury
  Zmiany rezonansu magnetycznego u bokserów z powtarzającym się urazowym uszkodzeniem mózgu
  Pliszkiewicz M, Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Siekierski BP. 139
  Endometrioza pęcherza moczowego – długoterminowa ocena efektów radykalnego leczenia laparoskopowego
  Bladder endometriosis – long-term efficacy of radical laparoscopic surgery

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Fertała N, Zawodna M, Baszko A, Słomczyński M. 144
  Transient left ventricular hypertrophy in a 30-year-old female with chronic emotional stress and depression treated with venlafaxine
  Przemijający przerost mięśnia lewej komory u 30-letniej kobiety z przewlekłym stresem psychicznym i depresją leczoną wenlafaksyną
  Kisiel MA, Chmielewski R, Bartoszewicz R. 150
  A rare case of benign teratoma of the facial fronto-temporal region in adult male
  Rzadki przypadek łagodnego potworniaka okolicy czołowo-skroniowej twarzy u dorosłego mężczyzny

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Majewski J, Varma M, Davis G, Lelakowski J. 153
  Disease-specific aspects of management of cardiac arrhythmias in patients with muscular dystrophies
  Zależne od rodzaju choroby postępowanie w zaburzeniach rytmu serca u chorych z dystrofiami mięśniowymi
  Wolska A, Sznabel D, Stachowska E. 157
  Praca zmianowa jako czynnik zwiększający ryzyko chorób cywilizacyjnych – co nowego w starej kwestii?
  Shift work as a factor increasing the risk of civilization diseases – what’s new in the old issue?

 • 279

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 279, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 279, SEPTEMBER

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Cipora E, Konieczny M, Czerw A, Mikos M, Budzik MP, Deptała A, Badowska-Kozakiewicz AM. 85
  Causes of delays in breast cancer diagnosis in Poland
  Przyczyny opóźnień w diagnostyce raka piersi w Polsce
  Rymuza J, Popow M, Bednarczuk T, Miśkiewicz P. 91
  High dose intravenous methylprednisolone pulse therapy causes transient increase of serum calcium and phosphate levels
  Leczenie dużymi dawkami metyloprednizolonu w postaci dożylnych pulsów wywołuje przejściowe zwiększenie stężenia wapniai fosforanów w surowicy
  Marushchak M, Maksiv K, Krynytska I. 95
  The specific features of free radical oxidation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension
  Swoiste cechy utleniania wolnych rodników u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i nadciśnienie tętnicze

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Szymczak Z,Michalski P, Dudek J, Płusa T, Baranowski P, Burczy M, Burczy J. 99
  Finegoldia magna the cause of hip revision surgery – a two case report
  Finegoldia magna przyczyną realloplastyki stawu biodrowego – opis dwóch przypadków
  Liput M, Kajdaniuk D, Rokicka D, Marek B . 103
  Hypercalcaemia in a patient with paranoid schizophrenia – a case report
  Hiperkalcemia u chorej na schizofrenię paranoidalną – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T, Konieczny R, Baranowska A,Szymczak Z. 106
  Narastająca oporność szczepów bakteryjnych na działanie antybiotyków
  The growing resistance of bacterial strains to antibiotics
  Jamka M, Ruchała M, Walkowiak J. 111
  Witamina D a choroba Hashimoto
  Vitamin D and Hashimoto’s disease
  Mieszczański P, Błaszczyk B, Śmietanowska-Więtczak M, Trzebicki J. 114
  Kopeptyna – nowy biomarker zaburzeń homeostazy w okresie okołooperacyjnym
  Copeptin – a novel biomarker for perioperative homeostasis disorders

 • 278

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 278, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 278, AUGUST

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Frączek-Jucha M, Szlósarczyk B, Kabat M, Czubek U, Nessler J, Gackowski A. 45
  Low triiodothyronine syndrome and serum selenium status in the course of acute myocardial infarction
  Zespół niskiej trijodotyroniny i stężenie selenu w surowicy w przebiegu ostrego zawału serca
  Skrzypczyk P, Wojciechowska B, Szydło A, Jóźwiak S, Brzewski M, Bombiński P, Jakimów-Kostrzewa A, Dziedzic-Jankowska K,
  Antonowicz-Zawiślak A, Strzelecka J, Bieniaś B, Pukajło-Marczyk A, Pańczyk-Tomaszewska M. 52
  Ocena zmian w nerkach u dzieci chorych na stwardnienie guzowate – podsumowanie pierwszego roku programu opieki
  Evaluation of renal lesions in children with tuberous sclerosis – summary of the first year of follow-up program
  Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Pliszkiewicz M, Siekierski BP. 60
  Ablacja zmian endometrialnych szyjki macicy laserem CO2 – ocena skuteczności leczenia
  CO2 laser ablation of cervical endometrioid lesions – treatment efficacy evaluation

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Boczar K, Sławuta A, Ząbek A, Zyśko D, Dębski M, Gajek J, Lelakowski J, Małecka B. 65
  Transvenous extraction of 3-year-old Seldinger guide wire lost in venous system and causing superior vena cava syndrome – rare complication of implantable cardioverter-defibrillator implantation
  Przezżylne usunięcie 3-letnie prowadnika Seldinger pozostawionego w układzie żylnym i powodującego zespół żyły głównej górnej – rzadkie powikłanie implantacji kardiowertera defibrylatora
  Matuszna A, Meryn J, Bachorski W. 67
  Heart failure as the first manifestation of severe non-cardiac disease
  Niewydolność serca – pierwszy objaw ciężkiej choroby pozasercowej
  Damiański P, Kuna P, Panek M. 70
  Generalized emphysema and chronic obstructive pulmonary disease in a farmer, non-smoker – the more we seek, the more we find
  Uogólniona rozedma płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc u niepalącego rolnika – im więcej szukamy, tym więcej widzimy
  Skrzypczyk P, Tachasiuk K, Szymanik-Grzelak H, Szymańska K, Mizerska-Wasiak M, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 72
  Mózgowy zespół utraty soli jako powikłanie krwawienia podpajęczynówkowego u dziewczynki z zespołem nerczycowym – opis przypadku
  Cerebral salt wasting syndrome as a complication of subarachnoid hemorrhage in a girl with nephrotic syndrome – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Wielgos K, Setkowicz W, Pasternak G, Lewandowicz-Uszyńska A  76
  Postępowanie w ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci
  Management of acute gastroenteritis in children

 • 277

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 277, LIPIEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 277, JULY


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gołębiak I, Nitsch-Osuch A. 5
  Wykonawstwo szczepień przeciw grypie u personelu pielęgniarskiego w Polsce
  Influenza vaccine coverage rates in Polish nurses
  Pliszkiewicz M, Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Siekierski BP. 14
  Wyniki radykalnego zachowawczego leczenia operacyjnego endometriozy u chorych z niepłodnością
  Fertility outcomes following radical conservative laparoscopic endometriosis surgery in infertile patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberska W, Fertała N, Zawodna M, Marchlewska J, Dudziak J. 19
  Severe transient left ventricular dysfunction in a patient with Legionella pneumophila pneumonia
  Ciężka przemijająca dysfunkcja lewej komory u chorej z zapaleniem płuc o etiologii Legionella pneumophila
  Kardas G, Daszyńska-Kardas A, Cieślińska M, Bartoszek A, Kuna P, Panek M. 25
  Diagnostic challenges in interstitial lung diseases using the example of microscopic usual interstitial pneumonia image in a patient with the clinical hypothesis of idiopathic pulmonary fibrosis – a case report
  Trudności diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc na przykładzie wystąpienia mikroskopowego obrazu zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc u chorej z klinicznym podejrzeniem idiopatycznego włóknienia płuc
  Baranowski P, Baranowska A, Baranowska J, Konieczny R. 28
  Intradural disc herniation – report of two cases
  Wewnątrzoponowe przepukliny krążka międzykręgowego – opis dwóch przypadków

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A 31
  Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae
  Pathogenetic conditions of treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains Klebsiella pneumoniae
  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 35
  Wpływ wybranych witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy na związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
  The effect of selected vitamins, minarals and antioxidants on age-related macular degeneration


Products by page

Products by page