Newsletter

VOL XXXVII

There are 76 products.
VOL XXXVII

Subcategories

 • 222

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 222, GRUDZIEŃ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVII, No. 222, DECEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Betkier-Lipińska K, Ryczek R, Cwetsch A: 321
  Nowe kierunki w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego
  New directions in the therapy of pulmonary arterial hypertension

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Dobrek Ł, Baranowska A, Skowron B, Żurowski D, Furgała A, Thor PJ: 324
  Wpływ analogów prostaglandyn PGE1i PGF2α na aktywność autonomicznego układu nerwowego, ocenianą analizą zmienności rytmu serca, w pocyklofosfamidowym krwotocznym zapaleniu pęcherza u szczurów
  The influence of prostaglandin PGE1 and PGF2α analogues on autonomic nervous system activity, estimated with heart rate variability, in cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis in rats
  Jankowska A, Krekora K, Klimkiewicz R, Kubsik A, Klimkiewicz P, Woldańska-Okońska M: 331
  Porównanie efektów rehabilitacji u chorych po udarze mózgu usprawnianych w warunkach stacjonarnych i warunkach domowych
  Comparison of the effects of rehabilitation in stroke patients rehabilitated in stationary conditions and the home
  Leśniewicz J, Pieszyński I, Zboralski K, Florkowski A: 335
  Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na sprawność ruchową kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  The effect of selected physical procedures on mobility in women with rheumatoid arthritis
  Durka-Kęsy MA, Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Maciągowska-Terela M, Stępień A: 338
  Czas trwania objawów zespołu cieśni kanału nadgarstka do postawienia rozpoznania
  The duration of the symptoms of carpal tunnel syndrome to the diagnosis

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Niepolski L, Grzegorzewska AE: 341
  Dodatni wynik testu QuantiFERON-TB Gold In-Tube u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową
  A positive test QuantiFERON-TB Gold In-Tube in a patient treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis
  Pielaciński K, Lech-Marańda E, Warzocha K, Dedecjus M, Prochorec-Sobieszek M, Szczepanik MB: 344
  Martwica żołądka u chorej w ciężkiej neutropenii
  Necrotizing gastritis in a patient in severe neutropenia

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Gudowska M, Chrostek L: 348
  Galektyna-3 w diagnostyce laboratoryjnej
  Diagnostic role of galectin-3
  Oleksiuk J, Grzeszczuk A: 353
  Translokacja bakteryjna w zakażeniu HIV
  Microbial translocation in HIV infection
  Mocarska A, Czarnocki K, Starosławska E, Janczarek M, Żelazowska-Cieślińska I, Łosicki M, Burdan F: 356
  Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego
  Evaluation of prostate cancer progression
  Paprocka-Lipińska A: 365
  Wokół utworzenia pierwszej polskiej komisji bioetycznej
  About the genesis of the first Polish local research ethics committee
  Jurewicz M: 369
  Wykorzystanie nanotechnologii w produktach leczniczych w świetle prawa Unii Europejskiej
  The use of nanotechnology in medicinal products in the light of European Union law

 • 221

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 221, LISTOPAD

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T: 257
  Współczesne zagrożenie wirusem Ebola
  Modern threat of Ebola virus

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gorzelak-Pabiś P, Duraj I, Szlagowska L, Ciastkowska A, Broncel M.: 261
  Porównanie bezpieczeństwa terapii rywaroksabanem i dabigatranem u pacjentów chorych na przetrwałe migotanie przedsionków
  Comparison of the safety of rivaroxaban versus dabigatran therapy in patients with persistent atrial fibrillation
  Porębska I, Kosacka M, Choła J, Gładka A, Wnęk P, Brzecka A, Jankowska R: 265
  Palenie tytoniu u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego – doniesienie wstępne
  Smoking among patients with obstructive sleep apnea syndrome – preliminary report
  Płaczkowska S, Pawlik-Sobecka L, Kokot I, Piwowar A: 269
  Częstość występowania złożonych zaburzeń metabolicznych wśród osób młodych – badanie wstępne
  Incidence of complex metabolic disorders among young people – preliminary report
  Tomasiewicz B, Hurkacz M, Jarzębowski J, Wiela-Hojeńska A: 274
  Dobrostan jako cel działania farmakoterapii przeciwbólowej towarzyszącej leczeniu biologicznemu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  Welfare as the goal of the analgesic pharmacotherapy accompanying biological treatment in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis
  Mazurek T, Nowosielski R: 280
  Wpływ służby wojskowej w Afganistanie na zdrowie psychiczne żołnierzy
  Impact of military service in Afghanistan on mental health of Polish soldiers

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Bienias P, Ciurzyński M, Paczyńska M, Pruszczyk P: 285
  Burza elektryczna z zatrzymaniem czynności serca w przebiegu nawracającego częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes w wyniku równoczasowego stosowania klarytromycyny, kotrimoksazolu i amiodaronu
  Cardiac arrest and electrical storm due to recurrent torsades de pointes caused by concomitant clarithromycin, co-trimoxazole and amiodarone treatment
  Dyczko M, Dybała A, Barud W, Chrapko B, Myśliński W, Mosiewicz J: 289
  Trudności diagnostyczne pierwotnego hiperaldosteronizmu, jako przyczyny opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego i hipokaliemii – opis przypadku
  Difficulty in diagnosis of primary hyperaldosteronism as the cause of resistant hypertension and severe hypokalemia – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Komorowska A, Ptaszyński P, Rosiak M, Wranicz JK, Cygankiewicz I: 292
  Migotanie przedsionków u sportowców
  Atrial fibrillation in athlets
  Obrębska A, Kowalski J: 297
  Możliwość kontrolowania farmakologicznego niedokrwistości i małopłytkowości u chorych w ostrych zespołach wieńcowych
  The ability to pharmacological control of anemia and thrombocytopenia in patients with acute coronary syndromes
  Petit V, Makara-Studzińska M, Pietrzak A, Chodorowska G: 301
  Stygmatyzacja osób chorych na łuszczycę
  Sigma feeling in psoriasis patients
  Płusa T: 305
  Współczesne immunologiczne i kliniczne uwarunkowania zakażenia wirusem dengi
  Modern immunological and clinical determinants of virus dengue infection
  Woroń J, Kocić I: 311
  Leki biopodobne – szansa czy zagrożenie?
  The story of biosimilars – chance or threat?

 • 220

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 220, PAŹDZIERNIK
  CONTENTS 2014, VOL XXXVII, No. 220, OCTOBER


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kopiński P, Giżycka A, Chorostowska-Wynimko J: 201
  Zaprogramowana śmierć komórkowa: czy tylko apoptoza?
  Programmed cell death: is it only apoptosis?

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Irzmański R, Kapusta J, Kapusta A, Kowalski J: 206
  Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wybrane parametry hemodynamiczne i ryzyko u chorych z niewydolnością serca
  The impact of cardiac rehabilitation on selected hemodynamic parameters and risk in patients with heart failure
  Roszkowska-Blaim M, Skrzypczyk P: 212
  Znaczenie kliniczne transportu otrzewnowego u dzieci w pierwszym roku leczenia dializą otrzewnową
  The clinical significance of peritoneal transport in children during first year of peritoneal dialysis
  Spaleniak S, Korzeniewska-Dyl I, Moczulski D: 217
  Stężenie kwasu moczowego związane jest z wczesnymi zmianami w filtracji kłębuszkowej, w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 nie prezentujących zwiększonego wydalania albumin z moczem
  Serum uric acid concentration is associated with early changes of glomerular filtration rate in patients with diabetes type 1 without increased albumin excretion
  Szczepek E, Czerwosz L, Szary C, Czernicki Z: 221
  Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) w diagnostyce różnicowej wodogłowia normotensyjnego i zaniku mózgu
  Diffusion tensor imaging (DTI) in the differential diagnosis of normal pressure hydrocephalus and brain atrophy
  Smorąg L, Florkowski A, Zboralski K, Macander M, Nowacka A, Flinik-Jankowska M, Strójwąs K, Krajewska K, Przybyszewska M, Wierzbiński P: 227
  Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy
  Quality of life and depressive symptoms in patients diagnosed with uterus cancer
  Smorąg L, Florkowski A, Nowacka A, Zboralski K, Przybyszewska M, Macander M, Sławińska A, Wierzbiński P: 231
  Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych operacyjnie oraz po przebytej terapii uzupełniającej
  Quality of life and depressiveness of women patients diagnosed with ovarian cancer treated with surgery and after previous adjuvant therapy

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Gajda M, Kohut M, Wydmanski J, Kaminska-Winciorek G: 235
  Krwawienie z przerzutów czerniaka skóry do żołądka
  Bleeding gastric metastases from cutaneous melanoma
  Janas M, Niemczyk S, Mazur S: 237
  Antygen rakowo-płodowy jako marker chorób rozrostowych układu chłonnego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek – opis przypadku
  Carcinoembryonic antigen as a marker of proliferative diseases of the lymphatic system in patients with chronic renal failure – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Obrębska A, Kowalski J: 240
  Wartość rokownicza hiperglikemii, leukocytozy i obniżonego przesączania kłębuszkowego w ostrych zespołach wieńcowych – możliwości ochrony farmakologicznej
  The prognostic value of hyperglycemia, leukocytosis and decreased glomerular filtration rate in acute coronary syndromes – pharmacological protection capabilities
  Kiedrowski M, Tarasiuk K, Gajewska D, Włodarek D: 244
  Zanieczyszczenie rtęcią wybranych produktów spożywczych w Polsce w kontekście ich bezpieczeństwa zdrowotnego
  Mercury pollution in selected food products in Poland in the context of their health safety
  Zdrojewicz Z, Pypno D, Cabała K, Bugaj B, Waracki M: 248
  Potencjalne wykorzystanie marihuany i kannabinoidów w medycynie
  Potential applications of marijuana and cannabinoids in medicine

 • 219

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 219, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVII, No. 219, SEPTEMBER


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Szafraniec Z., Wranicz J.K.: 139
  Droga odpływu kontra wierzchołek prawej komory, czyli dlaczego kilka centymetrów ma tak duże znaczenie w stymulacji serca
  Right ventricular outflow tract versus right ventricular apex – why few centimetres is so important in cardiac pacing
   

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Obrębska A., Mejer A., Koziróg M., Kowalski J.: 144
  Ocena efektów rehabilitacji kardiologicznej u chorych po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego przy użyciu testu 6-minutowego marszu
  Evaluation of effects of cardiac rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting by six minute walk test
  Matysiak R., Błaszczyk J., Obrębska A., Mejer A. ,Koziróg M., Kowalski J.: 148
  Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych po ostrych zespołach wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Oxidative-reductive balance in patients after acute coronary syndrome that undergo cardiac rehabilitation
  Podkowa N., Komasińska P., Roszak M., Gryczka R., Grodecka-Gazdecka S., Łącka K.: 153
  Zachowania zdrowotne u kobiet z rozpoznaniem raka piersi
  Health behaviours among women diagnosed with breast tumours
  Stetkiewicz-Lewandowicz A., Borkowska A., Sobów T.: 159
  Cechy temperamentu i charakteru mierzone Kwestionariuszem TCI Cloningera u chorych na chorobę niedokrwienną serca
  Temperament and character traits measured by Temperament and Character Inventory (TCI) by Cloninger in patients with ischemic heart disease
   

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Iwańczak B., Kosmowska-Miśków A., Musiał D.: 163
  Późno rozpoznana choroba trzewna u matki i jej trzech córek
  Late diagnosed celiac disease in a mother and thre doughters
  Dyrla P., Adamiec C., Gil J., Wojtuń S., Florek M.: 166
  Zapalenie trzustki okolicy „bruzdy” – opis przypadku
  Groove pancreatitis – case report
   

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Frączek M.M., Łącka K.: 170
  Wpływ hormonów tarczycy na układ sercowo naczyniowy
  Thyroid hormone and the cardiovascular system
  Krotkiewski M., Billing-Marczak K.: 175
  Różne rodzaje otyłości. Czy istnieje otyłość działająca ochronnie na stan zdrowia?
  Different types of obesity. Can some types of obesity be protective?
  Sierant K., Rebizak E., Łabuzek K., Okopień B.: 181
  Zaburzenia wchłaniania leków u chorych po operacjach bariatrycznych
  Drugs malabsorption after bariatric surgery
  Szczepanik A.M., Brzuszkiewicz K., Walewska E., Ścisło L., Pietruszka S., Szura M., Kulig J.: 186
  Ocena ryzyka okołooperacyjnego u chorych w podeszłym wieku
  Perioperative risk assessment tailored to elderly patients
  Florkowski A., Zboralski K., Nowacka A., Strójwąs K., Flinik-Jankowska M., Konopa A., Łacisz J., Wierzbiński P.: 192
  Wybrane problemy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym osób stwarzających prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu przestępczego
  Selected problems in the forensic-psychiatric evaluation of persons posing a likelihood

 • 218

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 218, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVII, No. 218, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Korszun K., Dyrla P., Wojtuń S., Gil J.: 73
  Znaczenie diagnostyczne i ograniczenia 24 godzinnej pH-metrii przełyku z impedancją
  The diagnostic impact and limitations of 24 hour pH monitoring with multichannel intraluminal impedance

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Irzmański R., Kapusta J., Kowalski J.: 77
  Rola kontrolowanego wysiłku fizycznego jako metody terapii u chorych z niewydolnością serca po inwazyjnym leczeniu dławicy piersiowej
  Role of controlled physical activity as a method of therapy in patients with heart failure after invasive treatment of angina pectoris
  Barański M., Kwiatkowski K., Chwedczuk B., Sadowski J.: 82
  Etiologia zakażeń miejsca operowanego narządu ruchu w mnogich obrażeniach ciała
  Etiology of surgical site infections in orthopedic surgery after multiple injuries
  Ambroszkiewicz J., Rychłowska-Pruszyńska M., Chełchowska M., Rogowska E., Rowicka G., Klepacka T., Gajewska J.: 86
  Ocena parametrów antropometrycznych oraz stężeń leptyny i fetuiny-A u dzieci i młodzieży po zakończeniu leczenia mięsaka kościopochodnego
  Assessment of anthropometric parameters and serum leptin and fetuin-A levels in children and adolescents with osteosarcoma after anticancer treatment
  Kuśmierek M., Błaszczyk J., Talarowska M., Orzechowska A., Bobińska K., Gałecki P.: 91
  Porównanie nasilenia zaburzeń depresyjnych w zależności od wartości wskaźnika BMI
  Comparison of increase in depressive disorders in dependence of BMI value
  Nowacka A.: 96
  Ocena współwystępowania czynników ryzyka zachowań samobójczych z cechami dwubiegunowości u chorych z zaburzeniami depresyjnymi
  Evaluation of risk factors coexistence for suicidal behavior with features of bipolarity in patients with depressive disorders
  Okruszek Ł., Talarowska M., Schudy A., Skrodzka M.: 99
  Zdolność rozpoznawania emocji u chorych z zaburzeniami depresyjnymi i u chorych na schizofrenię
  Facial emotion recognition in patients with recurrent depressive disorder and patients with schizophrenia

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Pabisiak K., Serdyńska M., Kaliszczak R., Dutkiewicz G.: 104
  Tętniak aorty wstępującej jako przyczyna zespołu żyły głównej górnej
  Ascending aorta aneurysm as a cause of superior vena cava syndrome
  Kozielewicz D., Junik R., Halota W.: 108
  Tyreotoksykoza indukowana interferonoterapią przewlekłego zapalenia wątroby typu C u kobiety z chorobą Hashimoto
  Thyrotoxicosis induced by interferonotherapy of chronic hepatitis C in a woman with Hashimoto’s thyroiditis

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Wierzejski W., Treszczanowicz J., Targowski T.: 111
  Przydatność point-of-care USG w diagnostyce chorób płuc
  Utility of point-of-care ultrasound in lung disease diagnosis
  Kiedrowski M., Gajewska D., Włodarek D.: 115
   Zasady dietoterapii dny moczanowej i hiperurykemii
  The principles of nutrition therapy of gout and hyperuricemia
  Cholewa H., Duda K., Łabuzek K., Okopień B.: 119
  Najnowsze perspektywy w leczeniu glejaka wielopostaciowego
  The newest perspectives on the treatment of glioblastoma multiforme
  Tupikowska M., Zdrojowy-Wełna A., Maj J.: 124
  Łuszczyca jako czynnik ryzyka schorzeń metabolicznych i sercowo-naczyniowych
  Psoriasis as metabolic and cardiovascular risk factor
  Orzechowska A., Denys K., Gałecki P.: 128
  Aleksytymia – definicja, przyczyny i udział w etiologii chorób
  Alexithymia – definition, causes and participation in the etiology of diseases

 • 217

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVII, Nr 217, LIPIEC
  CONTENTS 2014, VOL XXXVII, No. 217, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Jahnz-Różyk K., Więsik-Szewczyk E. i Grupa Ekspertów: Filipowicz-Sosnowska A., Gil J., Grieb P., Jędrzejczak W.W., Owczarek W., Płusa T., Rutkowska-Sak L., Rydzewska G., Szaflik J., Wysocki P., Łazicka-Gałecka M.: 5
  Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi
  The Polish Task Force Position Statement on safety of biologic treatment with monoclonal antibodies and soluble receptors

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Krysicki M., Jaworska M., Popowicz B., Jankiewicz-Wika J., Kliencki M., Słowińska-Klencka D.: 10
  Częstość występowania objawów niedoczynności tarczycy oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w subklinicznej niedoczynności tarczycy
  The incidence of hypothyroidism symptoms and risk factors for cardiovascular events in subclinical hypothyroidism
  Krysicki M., Ślusarczyk E., Popowicz B., Jankiewicz-Wika J., Klencki M., Słowińska-Klencka D.: 17
  Wpływ leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy na wybrane parametry układu sercowo-naczyniowego
  Effect of subclinical hypothyroidism treatment on selected cardiovascular parameters
  Kubsik A., Klimkiewicz P., Klimkiewicz R., Jankowska K., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.: 24
  Wpływ terapii energotonowej na stan funkcjonalny chorych na stwardnienie rozsiane
  The influence of high-tone power therapy on the functional status of patients with multiple sclerosis
  Piątkowski K., Płomiński J., Rowicki K., Kwiatkowski K., Patera J.: 30
  Termiczne skrócenie więzadła krzyżowego przedniego – czy to działa?
  Thermal shrinkage of anterior cruciate ligament – if it works?
  Jałocha W., Walecka-Kapica E., Tomaszewska-Warda K., Chojnacki J., Klupińska G.: 35
  Wpływ fluoksetyny i tianeptyny na stan emocjonalny i zaburzenia odżywiania u kobiet po menopauzie
  The effect of fluoxetine and tianeptine on emotional and eating disorders in postmenopausal women
  Wachowska-Kelly P., Walecka-Kapica E., Wojtkiewicz P., Pawłowicz M., Klupińska G., Chojnacki C.: 39
  Ocena skuteczności sulpirydu i itoprydu w leczeniu dyspepsji czynnościowej u kobiet z zaburzeniami emocji i łaknienia
  Efficacy of sulpiride and itopride in the treatment of functional dyspepsia in women with emotional and eating disorders
  Zuziak S., Topór-Mądry R., Pilc A., Bochenek T.: 43
  Znaczenie pracowni leków cytostatycznych w racjonalizacji szpitalnej gospodarki lekami – studium przypadku i analiza użytkowania leków
  The role of the cytostatic drugs unit in rationalization of hospital drugs management – the case study and the analysis of drug utilization

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Karczmarek-Borowska B., Zielińska K., Bukała A.: 49
  Hiponatremia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca – opis przypadku
  Hyponatremia in the course of small cell lung cancer – a case report
  Klimm W., Kade G., Spaleniak S., Dubchak I., Niemczyk S.: 53
  Przypadek niekompletnej nerkowej kwasicy cewkowej typu dystalnego o ciężkim przebiegu powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia u młodej kobiety z chorobą Graves-Basedowa
  Case of young woman with Graves’ disease and incomplete distal renal tubular acidosis with severe progress and cardiac arrest

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Teper S., Nowińska A., Lyssek-Boroń A., Wylęgała E.: 56
  Postać neowaskularna zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – aktualne metody postępowania w Polsce i w Europie
  Neovascular form of age-related macular degeneration – current management in Poland and in Europe
  Pac-Kożuchowska E., Krawiec P., Mroczkowska-Juchkiewicz A.: 61
  Zastosowanie laktoferyny w diagnostyce i monitorowaniu nieswoistych zapaleń jelit
  Fecal lactoferrin in identifying and management of inflammatory bowel disease
  Włodarski K., Galus R., Brodzikowska A., Włodarski P., Wojtowicz A.: 65
  Znaczenie laktoferryny w regeneracji kości
  The importance of lactoferrin in bone regeneration


Products by page

Products by page