Newsletter

VOL XLVIII

There are 96 products.
VOL XLVIII

Subcategories

 • 288

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 288
  CONTENTS 2020, Vol. XLVIII, No. 288


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Kowalczuk K, Krej M. 383
  Development of a new method for assessing the heart rate increase during tests in human carrying centrifuge
  Opracowanie nowej metody oceny zwiększenia częstości czynności serca podczas testów w wirówce przeciążeniowej
  Poddębska I, Kosielski P, Gałczyński Sz, Wranicz K, Cygankiewicz I, Kaczmarek K. 387
  Nieprawidłowości w EKG u sportowców w porównaniu z grupą kontrolną
  ECG abnormalities in athletes as compare to healthy subjects
  Płusa T, Badowska-Kozakiewicz AM.. 391
  Carbon footprint of inhalers in COPD therapy in 2018 and 2019 in Poland in response to the Kigali amendment
  Ślad węglowy z inhalatorów w leczeniu chorych na POChP w 2018 i 2019 roku w Polsce w odniesieniu do zaleceń poprawki z Kigali
  Dzidek S, Jasiak H, Bednarek-Jędrzejek M, Tousty P, Fraszczyk-Tousty M, Kwiatkowska E, Cymbaluk-Płoska A, Torbé A, Kwiatkowski S. 394
  The temporal link between prenatal steroid therapy and labor
  Związek czasowy między prenatalną sterydoterapią a wystąpieniem porodu
  Lyubomirskaya K, Krut Y, Sergeyeva L, Khmil S, Lototska O, Petrenko N, Kamyshnyi A. 399
  Preterm premature rupture of membranes: prediction of risks in women of Zaporizhzhia region of Ukraine
  Przedwczesne, niedojrzałe pęknięcie błon: przewidywanie ryzyka u kobiet w regionie Zaporoża na Ukrainie
  Klyuchko KO, Gargin VV. 406
  Influence of neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer
  Wpływ neoadiuwantowej chemioradioterapii na miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy
  Jarzyński T, Pękala P, Baranowska A.410
  Analysis of neurological symptoms and mechanisms in dislocation, sprains and strains of joints and ligaments at neck level
  Analiza objawów neurologicznych i mechanizmów w zwichnięciach, skręceniach i nadwyrężeniach odcinka szyjnego kręgosłupa
  Slynko I, Nekhlopochyn O, Verbov V.415
  Correlation of fused segmental and total cervical spine alignment in patients with subaxial cervical spine traumatic injury in late postoperative period
  Korelacja zespolenia segmentowego i całkowitego wyrównania kręgosłupa szyjnego u chorych z urazem odcinka szyjnego kręgosłupa podosiowego w późnym okresie pooperacyjnym
  Pavliuk B, Chubka M, Hroshovyi T, Stechyshyn I. 422
  Characteristics of structured medical hemostatic sponges as a medical devices for stop bleeding and for close the wound
  Charakterystyka ustrukturyzowanych gąbek medycznych hemostatycznych jako wyrobów medycznych do zatrzymywania
  krwawienia i zamykania ran
  Kozicka K, Łukasik A, Jaworek A, Pastuszczak M, Spałkowska M, Kłosowicz A, Dyduch G, Wojas-Pelc A. 427
  The level of stress and the assessment of selected clinical parameters in patients with androgenetic alopecia
  Poziom stresu i ocena wybranych parametrów klinicznych u chorych z łysieniem androgenowym

  EXPERIMENTAL STUDIES / PRACE DOŚWIADCZALNE

  Kachur O, Fira L, Lykhatskyi P, Fira D, Kramar S. 431
  State of humoral immunity, cytokine status in rats under experimental carcinogenesis with applying enterosorporation chemotherapeutic factors
  Stan odporności humoralnej i profil cytokinowy u szczurów poddanych doświadczalnej karcynogenezie z zastosowaniem chemikaliów enterosorboracyjnych
  Nechyporuk V, Korda M, Pentiuk L, Kovalchuk O, Andriichuk V. 437
  Implementation of programmed cell death in circulating neutrophils and its special characteristics in experimentally induced hyperhomocysteinemia in a setting of thyroid dysfunction
  Realizacja programowanej śmierci komórek w krążących neutrofilach i jej szczególne cechy w eksperymentalnie wywołanej hiperhomocysteinemii w warunkach dysfunkcji tarczycy

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Cienszkowska K, Ludwiczak M, Wrzaszczyk M, Nawrocka I, Ambroziak U, Jędrusik P, Gurba H. 443
  A very rare origin of a tumor in the right atrium
  Guz prawego przedsionka serca o rzadkim pochodzeniu
  Simankowicz P, Stępniewska J, Różański J, Ciechanowski K. 446
  Nowotwór czy niedobór witaminy B12? Trudna diagnostyka różnicowa u osób starszych
  Cancer or vitamin B12 deficiency? Difficult differential diagnosis in elderly
  Łuczak M, Greberski K, Bugajski P. 449
  Zespół Lyella powikłany niewydolnością wielonarządową i zgonem chorego po złożonej operacji kardiochirurgicznej – opis przypadku
  Lyell’s syndrome complicated with multi-organ failure and patient’s death after complex cardiac surgery – a case report
  Zdziarski P. 452
  Veillonella atypica w guzie: trójstronna interakcja komensal – nowotwór – chory
  Veillonella atypica in tumor as a tripartite interaction: commensal – tumor – patient

  REVIEW PAPERS / PRACE POGLĄDOWE

  Sokołowska M, Jagielska K, Konstanty-Kurkiewicz V, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz-Knul J, Rajewska A, Torbé A. 457
  Pregnancy and childbirth during the coronavirus pandemic – current stage of knowledge
  Ciąża i poród w okresie pandemii koronawirusa – aktualny stan wiedzy
  Pysz-Waberski D, Wachuła E, Gisterek I. 464
  Zaburzenia snu u chorych onkologicznych
  Sleep disorders in oncological patients

 • 287

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 287
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 287


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Vyshnevska IR, Kopytsya MP, Kutya IM, Protsenko OS. 297
  The role of growth differentiation factor 15 as a predictor of 5-year survival of patients after acute coronary syndrome
  Rola 15 czynnika różnicowania wzrostu jako predyktora 5-letniego przeżycia chorych po ostrym zespole wieńcowym
  Gołuchowska A, Lipert A, Grzegorczyk J, Michalak A, Jegier A. 302
  Changes in lipid and apolipoprotein levels in response to 8-week cardiac rehabilitation in men with coronary artery disease
  Zmiany w stężeniach lipidów i apolipoproteinach w odpowiedzi na 8-tygodniową rehabilitację kardiologiczną u mężczyzn z chorobą wieńcową
  Krzemień G, Pańczyk-Tomaszewska M, Antonowicz-Zawiślak A, Szmigielska A. 307
  Clinical profile of neonates with hypernatremic dehydration in a nephrology clinic
  Profil kliniczny noworodków z odwodnieniem hipernatremicznym hospitalizowanych w klinice nefrologii
  Muravskiy A, Polischuk M, Udekwu D, Vyval M. 312
  Changes in cerebral hemodynamics in boxers with repeated traumatic brain injury
  Zmiany w hemodynamice mózgowej u bokserów z powtarzającym się urazowym uszkodzeniem mózgu
  Baranowska A, Baranowski P, Baranowska J, Jarzyński T. 318
  Evaluation of the results of posterior approach in thoracic disc herniation surgery
  Ocena wyników leczenia operacyjnego przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa z dostępu tylnego
  Kozicka K, Łukasik A, Pastuszczak M, Jaworek A, Spałkowska M, Kłosowicz A, Dyduch G, Wojas-Pelc A. 323
  Is hormone testing worthwhile in patients with female pattern hair loss?
  Czy warto wykonywać badania hormonalne u chorych z łysieniem androgenowym?
  Nazaryan RS, Kryvenko LS, Zakut Y, Karnaukh OV, Gargin VV. 327
  Application of estimated oral health indices in adolescents with tobacco addiction
  Zastosowanie szacunkowych wskaźników zdrowia jamy ustnej u nastolatków uzależnionych od tytoniu
  Pavliuk B, Stechyshyn I, Kramar S, Chubka M, Hroshovyi T. 331
  Therapeutic efficacy of the developed gel “Xeliogel” on a burn wound model in rats
  Badanie działania uzdrawiającego żelu „Xeliogel” na modelu rany oparzeniowej u szczurów

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Greberska W, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Baszko A. 335
  Multimodality imaging of mitral annular disjunction
  Multimodalne obrazowanie dysjunkcji pierścienia mitralnego
  Skrzypczyk P, Pers A, Płatos E, Tutka A, Lesiak J, Komarnicka J, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 339
  Przełom nadciśnieniowy u 3-letniego chłopca – konflikt naczyniowo-nerwowy?
  Hypertensive crisis in a 3-year-old boy – neurovascular conflict?
  Janicki P, Niemczyk S. 344
  Non-secretory multiple myeloma in a patient with chronic kidney disease
  Niewydzielający szpiczak mnogi u chorej na przewlekłą chorobę nerek
  Szurlej B, Bidiuk J. 346
  Peripheral arterial embolism and pyrexia in a young patient without comorbidities
  Zatorowość tętnic obwodowych i gorączka u młodego chorego bez chorób współistniejących
  Szczeklik K, Darczuk D, Krok-Ziółkowska J, Ligara J, Kuszaj M, Cibor D, Pytko-Polończyk J, Owczarek D. 349
  Oral non-specific lesions in patient with Crohn’s disease – a case report
  Nieswoiste zmiany w obrębie jamy ustnej u chorego na chorobę Crohna – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 354
  The actual threat of COVID-19
  Obecne zagrożenie COVID-19
  Stojanovic M, Deljanin-Ilic M, Ilic S, Ilic B, Petrovic D. 361
  Does HAS-BLED risk score underestimate the risk of bleeding in patients with triple antithrombotic therapy?
  Czy wskaźnik ryzyka krwawienia zaniża ryzyko krwawienia u chorych otrzymujących potrójną terapię przeciwzakrzepową?
  Sobczyk A, Świątkowski A, Francuz P, Kowalczyk J, Kalarus Z, Średniawa B. 365
  Therapeutic hypothermia and postreperfusion myocardial injury in myocardial infarction
  Hipotermia terapeutyczna a poreperfuzyjne uszkodzenie mięśnia sercowego w zawale serca
  Romańczyk M, Surma S, Łabuzek K. 370
  Natriuretic peptides in diagnostics and therapy
  Peptydy natriuretyczne w rozpoznawaniu i leczeniu
  Poniewierza P, Poniewierza P. 375
  Mediation as an opportunity in disputes relating to compensation for adverse medical events – international experiences
  Mediacje szansą w sporach o odszkodowania za zdarzenia medyczne – doświadczenia międzynarodowe

 • 286

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 286
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 286

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Fijałkowska M, Antoszewski B. 225
  Neurofibromatosis type 1 – social aspects of functioning and public attitude
  Neurofibromatoza typu 1 – socjalne aspekty i podejście społeczne
  Rybarczyk M, Baranowska A, Baranowski P. 228
  Assessment of the results of occipito-cervical stabilization in cranio-vertebral damage
  Ocena wyników stabilizacji potyliczno-szyjnej w uszkodzeniach połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
  Gutarova N, Kryvenko L, Kovach I, Buniatian K, Romaniuk A, Nazaryan R, Yaroslavska J. 232
  Features of the morphological state of bone tissue of the lower wall of the maxillary sinus with the use of fixed orthodontic appliances
  Konsekwencje stosowania stałego aparatu ortodontycznego na stan morfologiczny tkanki kostnej dolnej ściany zatoki szczękowej

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Piestrzeniewicz R, Fertała N, Zawodna M, Ganowicz-Kaatz T, Baszko A, Smól S. 236
  Takotsubo syndrome after nimodipine-induced hypotension treated with norepinephrine in a female with subarachnoid hemorrhage
  Zespół takotsubo po indukowanej nimodypiną hipotensji leczonej norepinefryną u chorej z krwawieniem podpajęczynówkowym
  Sałek M, Rawska A, Gawęda A, Wojciechowicz J. 241
  What difficulties can we encounter in the diagnosis of plasma cell myeloma?
  Z jakimi trudnościami możemy spotkać się w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego?

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Frączek-Jucha M, Nessler J. 245
  Stable patient with heart failure – the fact or the myth?
  Stabilny chory z niewydolnością serca – fakt czy mit?
  Kade G, Spaleniak S, Antosiewicz S. 250
  Continuous renal replacement therapy as a treatment of selected acute intoxications
  Ciągłe leczenie nerkozastępcze jako postępowanie w wybranych ostrych zatruciach
  Rogula S, Gąsecka A, Filipiak KJ. 255
  Macroscopic role of microparticles in cardiovascular disease
  Makroskopowa rola mikrocząstek w chorobie sercowo-naczyniowej
  Pasternak G, Lewandowicz-Uszyńska A, Królak-Olejnik B. 260
  Nawracające zakażenia dróg oddechowych u dzieci
  Recurrent respiratory tract infections in children
  Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P, Rybarczyk M. 267
  Surgical treatment of thoracic disc herniation
  Leczenie operacyjne przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
  Nawrocka-Rutkowska J, Szydłowska I, Starczewski A. 271
  Jak ograniczyć odsetek niepowodzeń w operacyjnym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu
  How to reduce the failure rate in surgical treatment of stress urinary incontinence
  Kluch M, Socha-Banasiak A, Pacześ K, Borkowska M, Czkwianianc E. 275
  The role of disaccharidases in the digestion – diagnosis and significance of their deficiency in children and adults
  Rola disacharydaz w procesie trawienia dwucukrów – diagnostyka i znaczenie ich niedoboru u dzieci i dorosłych
  Szydłowska I, Marciniak A, Malanowska E, Nawrocka-Rutkowska J, Brodowska A. 279
  Rola probiotyków jako modulatora regulacji zaburzeń mikroflory jelitowej w podejściu interdyscyplinarnym
  Probiotics intake as gut-microbiota modulating therapy in an interdisciplinary aspect
  Kosińska I, Nitsch-Osuch A. 282
  Benzo(a)piren w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym, zagrożenia zdrowotne i możliwości ograniczenia
  Benzo(a)pyrene in atmospheric and indoor air, health hazards and possibilities of limitation
  Kostiukow A, Samborski W. 289
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu a schorzenia współwystępujące
  Autism spectrum disorder and comorbidities

 • 285

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 285
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 285

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Poliwczak AR, Jędrzejczak-Pospiech K, Błaszczyk J, Białkowska-Warzecha J, Woźny J, Jabłkowski M. 147
  Safety assessment of chronic hepatitis C treatment using h-FABP and 24-hour ECG Holter monitoring
  Ocena bezpieczeństwa leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C za pomocą h-FABP i 24-godzinnego EKG metodą Holtera
  Khmil M, Khmil S, Marushchak M, Halnykina S, Khmil A. 152
  Reproductive hormone metabolism in women with infertility due to polycystic ovary syndrome depending on the constitutional body types
  Metabolizm hormonów reprodukcyjnych u kobiet z niepłodnością z powodu zespołu policystycznych jajników w zależności od konstytucyjnych typów ciała
  Heryak S, Petrenko N, Dobrianska V. 157
  Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection
  Zapobieganie powikłaniom okołoporodowym u kobiet w ciąży z przewlekłym zakażeniem wirusem brodawczaka
  Jaworek AK, Jaworek M, Szafraniec K, Pawlicka A, Wojas-Pelc A. 162
  Can the blood tryptase be an indicator of the severity of atopic dermatitis?
  Czy stężenie tryptazy we krwi może być wskaźnikiem nasilenia atopowego zapalenia skóry?
  Jaworek AK, Obtułowicz A, Hałubiec P, Krzysztofik E, Wojas-Pelc A. 166
  Is vitamin D concentration an indicator of the severity of atopic dermatitis and chronic spontaneous urticaria in adults?
  Czy stężenie witaminy D jest wskaźnikiem nasilenia atopowego zapalenia skóry i przewlekłej pokrzywki spontanicznej u dorosłych?
  Pokhil SI, Bondarenko AV, Bocharova TV, Lepilina KM, Lytvynenko MV, Gargin VV. 170
  Implementation and analysis of Babesia immunoassay testing
  Wykonanie i analiza wyników testu immunologicznego w kierunku Babesia spp.
  Trzcińska S, Nowak Z. 174
  Analysis of scoliosis deformation in the Zebris computer study as an assessment of the effectiveness of the FED method in the treatment of idiopathic scolioses
  Analiza deformacji skoliozy w badaniu komputerowym Zebris jako ocena skuteczności metody FED w leczeniu skolioz idiopatycznych

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Sokołowska M, Rajewska A, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz J, Nurek K, Kwiatkowski S, Torbé A. 179
  Cesarean scar pregnancy – case resports and literature review
  Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
  Pękala P, Jarzyński T, Baranowska A. 184
  Shoulder dislocation – analysis of cases and neurological complications
  Zwichnięcie stawu ramiennego – analiza przypadków i powikłań neurologicznych

  EXPERIMENTAL PAPERS / PRACE EKSPERYMENTALNE

  Dobrek L, Nalik-Iwaniak K, Arent Z. 188
  Effect of  α-1-adrenolytic agent and 5-α-reductase inhibitor on renal function in an experimental model of hyperprolactinemia-induced benign prostatic hyperplasia
  Wpływ leczenia α-1-adrenolitycznego oraz inhibitorem 5-α-reduktazy na funkcje nerek w eksperymentalnym modelu przerostu prostaty indukowanego hiperprolaktynemią

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Surma S, Romańczyk M, Łabuzek K. 195
  Coronavirus SARS-Cov-2 and arterial hypertension – facts and myths
  Koronawirus SARS-Cov-2 a nadciśnienie tętnicze – fakty i mity
  Płusa T, Lengier-Krajewska M, Baranowska A, Krawczyk J. 199
  Chloroquine in controlling biological infections
  Chlorochina w kontrolowaniu zakażeń biologicznych
  Kacprzyk M, Kuniewicz M, Lelakowski J. 204
  Trzepotanie przedsionków w praktyce kardiologa
  Atrial flutter in cardiology practice
  Dyrka K, Miedziaszczyk M, Szałek E, Łącka K. 209
  Endocrine abnormalities induced by the antiviral drugs and frequency of their occurrence
  Zaburzenia endokrynne wywoływane przez leki przeciwwirusowe i częstość ich występowania
  Abukhouskaya N, Kowalczyk R, Górniewski G, Janiak M, Kosson D, Trzebicki J. 215
  Hipotensja – powikłanie znieczulenia podpajęczynówkowego szczególnie groźne u chorych w podeszłym wieku
  Hypotension – a complication of subarachnoid anesthesia especially dangerous in patients aged

 • 284

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 284
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 283

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Kohut I, Galnykina S, Kushynska M, Krynytska I, Marushchak M, Kamyshnyi A. 77
  The role of Candida spp. contamination and efficacy of camphorated oil in skin care of incontinent associated dermatitis patients
  Rola zanieczyszczenia Candida spp. a skuteczność olejku kamforowego w pielęgnacji skóry u chorych z nietrzymaniem moczu i zapaleniem skóry
  Klocek P, Klocek M, Jeśman Cz. 82
  Ocena częstości występowania objawów zespołu suchego oka u żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pełniących służbę poza granicami kraju
  Assessment of the incidence of dry eye syndrome symptoms in Military Police soldiers serving outside the country
  Kostiukow A, Poniewierski P, Strzelecki W, Samborski W. 87
  Assessment of student’s knowledge and awareness of autism spectrum disorder
  Ocena wiedzy i świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu
  Cherkashyna L, Shklyar A, Demikhova N, Protsenko O, Kicha N, Sukhonosov R, Heera Harpreet Singh, Sytiuk T. 93
  Lipofuscin content in the muscle tissue during the early postmortem period: improvement of forensic diagnosis of the prescription of death coming
  Zawartość lipofuscyny w tkance mięśniowej we wczesnym okresie pośmiertnym: poprawa diagnostyki sądowej zagrożenia śmiercią

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Nowak P, Liszniański P, Nowak J. 97
  Nawracające częstoskurcze komorowe jako przyczyna dekompensacji układu krążenia w przypadku różnych chorób współtowarzyszących
  Recurrent ventricular tachycardia as a cause of circulatory decompensation in the case of various comorbid diseases
  Burek J, Jaworska K, Witkowski G, Durlik M. 100
  Asymptomatic cardiac and gallbladder involvement at initial presentation of Legionnaires’ disease
  Bezobjawowe zajęcie serca i pęcherzyka żółciowego w początkowym obrazie klinicznym choroby legionistów
  Skowron Ł, Gonciarz M. 103
  Increased activity of aspartate aminotransferase in an asymptomatic young woman – case report
  Podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej u młodej kobiety bez objawów klinicznych – opis przypadku
  Jankowski J, Jedynak P, Pazik J. 105
  Pregnant woman with primary membranous nephropathy – case report
  Ciężarna kobieta z pierwotną nefropatią błoniastą – opis przypadku
  Kober P, Gozdowska J, Sawicka M, Ślubowska K, Pacholczyk M, Durlik M. 108
  Cutaneous nocardiosis in a liver transplant recipient – case report
  Nocardioza skórna u chorej po transplantacji wątroby – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 112
  Możliwości kontrolowania zakażenia nowym wirusem Corona – 2019-nCoV
  Options for controlling new Corona virus infection – 2019-nCoV
  Kaczmarek N, Jamka M, Walkowiak J. 120
  Związek wybranych polimorfizmów genu laktoferyny oraz genów dla receptorów laktoferyny z występowaniem zaburzeń metabolicznych u osób otyłych
  An association of selected polymorphisms of the lactoferrin gene and genes for lactoferrin receptors in the prevalence of metabolic disorders in obese subjects
  Jakubczyk K, Dec K, Kałduńska J, Kawczuga D, Kochman J, Janda K. 124
  Reactive oxygen species – sources, functions, oxidative damage
  Reaktywne formy tlenu – źródła, funkcje, uszkodzenia oksydacyjne
  Jakubczyk K, Kałduńska J, Dec K, Kawczuga D, Janda K. 128
  Antioxidant properties of small-molecule non-enzymatic compounds
  Właściwości antyoksydacyjne małocząsteczkowych związków nieenzymatycznych
  Górski M, Całyniuk B, Garbicz J, Żukowska-Bąk M, Kapcińska A, Paciorek K, Polaniak R. 133
  Zaburzenia odżywiania – rozpoznanie i charakterystyka
  Eating disorders – diagnosis and characteristics
  Witusik A, Sipowicz K, Podlecka M, Pietras T. 139
  Music therapy and psychotherapy as non-pharmacological methods supporting therapy in medicine – similarities and differences
  Muzykoterapia i psychoterapia jako metody niefarmakologiczne wspierające terapię w medycynie – podobieństwa i różnice

 • 283

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 283
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 283

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M, Krynytska I. 5
  Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia
  Cechy nadciśnienia tętniczego u kobiet postmenopausalnych z zaburzeniami mineralnej gęstości kości i dyslipidemią
  Mikulska P, Chojnacki J, Stępień A, Konrad P, Chojnacki C. 10
  Wpływ serotoniny na objawy psychosomatyczne u chorych z dyspepsją czynnościową
  The influence of serotonin on psychosomatic symptoms in patients with functional dyspepsia
  Kostiukow A, Samborski W. 15
  The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in children with autism spectrum disorders
  Efektywność tlenowej terapii hiperbatycznej (HBOT) u dzieci ze spectrum autyzmu
  Jaworek AK, Szafraniec K, Jaworek M, Hałubiec P, Wojas-Pelc A. 19
  Is the presence of a fur animal an exacerbating factor of atopic dermatitis in adults?
  Czy obecność zwierzęcia futerkowego jest czynnikiem zaostrzającym przebieg atopowego zapalenia skóry u dorosłych?
  Stryjewska K, Pytko-Polonczyk J, Sagbraaten S, Sagbraaten SVM, Stryjewski PJ. 23
  The oral health of patients with acute coronary syndrome confirmed by means of coronary angiography
  Stan zdrowia jamy ustnej chorych z ostrym zespołem wieńcowym potwierdzonym za pomocą angiografii wieńcowej
  Pawlowicz A, Tymczyna-Borowicz B, Ptasiewicz M. 27
  The state of the oral health in patients with type 2 diabetes
  Stan zdrowia jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2
  Shcherba V, Havrylenko Y, Krynytska I, Marushchak M, Korda M. 32
  A comparative study of oral microbiocenosis structure in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction
  Badanie porównawcze struktury mikrobiocenozy jamy ustnej w eksperymentalnym zapaleniu przyzębia bez chorób współistniejących i zapaleniu przyzębia w połączeniu z zaburzeniami czynności tarczycy
  Spera P, Poniewierski P, Kostiukow A, Samborski W. 39
  Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny małego pacjenta z chorobą nowotworową
  The impact of physical activity on the functional state of a small patient with cancer
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Kyrychenko I, Haidash O, Demikhova N. 42
  Study of structural and biochemical changes in the muscular tissue of the oesophagus for solving the problem of diagnosing the prescription of death coming
  Badanie zmian strukturalnych i biochemicznych w tkance mięśniowej przełyku jako rozwiązanie problemu rozpoznawania nadchodzącej śmierci
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Najar S, Haidash O, Kuts L, Gortinskaya O, Demikhova N. 45
  The dynamics of changes in biochemical markers of the state of tissue in intercostal muscles during the early postmortem period
  Dynamika zmian markerów biochemicznych stanu tkanki mięśni międzyżebrowych we wczesnym okresie pośmiertnym
  Barchan G, Demikhov O, Cherkashyna L, Shklyar A, Dehtyarova I, Demikhova N. 49
  A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system
  Kompleks regionalnych czynników ekologicznych i medyczno-społecznych: ocena patologii zależnej od dysplazji układu oskrzelowo-płucnego

  EXPERIMENTAL STUDIES / PRACE EKSPERYMENTALNE

  Nechyporuk V, Korda M, Pentiuk L, Dmytrenko I, Bulko I. 55
  The impact of B vitamins on the functioning of methylation cycle in the liver and the kidneys of hyper- and hypothyroid rats
  Wpływ witaminy B na funkcjonowanie cyklu metylacyjnego w wątrobie i nerkach szczurów z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Fertała N, Zawodna M, Pyda M. 60
  Asymptomatic cardiac and gallbladder involvement at initial presentation of Legionnaires’ disease
  Bezobjawowe zajęcie serca i pęcherzyka żółciowego w początkowym obrazie klinicznym choroby legionistów

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 65
  Azithromycin in the treatment of patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  Azytromycyna w leczeniu chorych z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Kostiukow A, Poniewierski P, Daroszewski P, Samborski W. 69
  Gastrointestinal disorders in children with autism spectrum disorder
  Objawy żołądkowo-jelitowe u dzieci z zaburzeniem spektrum autyzmu


Products by page

Products by page