Newsletter

VOL XLIX

There are 51 products.
VOL XLIX

Subcategories

 • 291

  SPIS TREŚCI 2021, Tom XLIX, Nr 291
  CONTENTS 2021, VOL XLIX, No. 291


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Lunova T, Levytska L, Kucher S, Shatskyi V, Habor H, Klishch I.171
  Observation of serious adverse cardiovascular events over 3 years in patients with advanced atherosclerosis: is there a gender difference?
  Obserwacja poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu 3 lat u chorych z zaawansowaną miażdżycą: czy istnieje różnica między płciami?
  Zarzycki S, Sobstyl M, Prokopienko M, Pasik A, Ciesielski P, Gogol P, Skoczylas J. 176
  Usefulness of the FOUR scale to assess the state of consciousness of the patients treated in the intensive care unit
  Przydatność skali FOUR dla oceny stanu świadomości chorych leczonych w oddziale intensywnej opieki
  Shifris I, Dudar I, Driyanska V, Honchar Y, Savchenko V. 182
  Comorbidity status and interleukin-10 levels in end-stage renal disease patients treated with hemodialysis
  Choroby współistniejące a stężenie interleukiny-10 u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializą
  Maciejewski A, Litwinowicz M, Miechowicz I, Marcinkowska E, Florczak-Wyspiańska J, Jerominek A, Grzymisławski M, Łącka K. 187
  Is there an association of cortisol, DHEA-S and cortisol/DHEA-S ratio with obesity and selected metabolic parameters?
  Czy istnieje zależność między stężeniem kortyzolu, DHEA-S i stosunkiem kortyzolu do DHEA-S a otyłością i wybranymi parametrami metabolicznymi?
  Bondarenko AV, Torianyk II, Pokhil SI, Katsapov DV, Lytvynenko MV, Lantukh IV, Bocharova TV, Gargin VV. 193
  Seroprevalence of babesiosis in immunocompetent and immunocompromised individuals
  Seroprewalencja babeszjozy u osób immunokompetentnych i z deficytem odporności
  Franchuk U, Khmil S, Malanchuk L, Franchuk M. 198
  Application of the decision tree method to optimize the diagnosis of late preeclampsia on the background of metabolic syndrome
  Zastosowanie metody drzewa decyzyjnego do optymalizacji diagnostyki późnego stanu przedrzucawkowego na tle zespołu metabolicznego
  Isayeva AS, Vovchenko MM, Galchynska VY. 203
  Blood lipids and anthropometric parameters in healthy subjects practicing yoga or resistance training in leisure time. What matters: type or intensity of physical activity?
  Lipidy we krwi i parametry antropometryczne u osób zdrowych uprawiających jogę lub trening oporowy w czasie wolnym. Czy ma znaczenie rodzaj lub intensywność aktywności fizycznej?
  Zhadynskyi AM, Zhadinskyi MV, Zhadinskyi SM. 209
  Neutrophils and cancers
  Neutrofile a nowotwory

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Cichon P, Ekman M. 213
  Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – opis przypadku
  Negative pressure wound therapy in the treatment of diabetic foot syndrome – a case report
  Pasyechko NV, Naumova LV, Burak AY, Kulchinska VM, Krytskyy TI. 217
  Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report
  Mnogie nowotwory wewnątrzwydzielnicze typu 1 – opis przypadku
  Górski W, Kuryłowicz M, Pielaciński K, Prochorec-Sobieszek M, Paluszkiewicz P. 221
  Local recurrence of the atypical fibrous histiocytoma – a case report
  Wznowa miejscowa skórnego atypowego guza fibrohistiocytarnego atypowego włókniaka twardego – opis przypadku

  REVIEW PAPERS / PRACE POGLĄDOWE

  Tomasiuk M, Mitręga M, Kalarus Z. 224
  Aktualny stan wiedzy na temat przezskórnej eliminacji uszka lewego przedsionka serca na podstawie danych z badań randomizowanych i rejestrów klinicznych
  The current state of knowledge on the percutaneous elimination of the left atrial appendage based on data from randomized trials and clinical registries
  Wendlocha D, Janusz A, Janusz J, Królewska-Daszczyńska P, Englisz A, Smycz-Kubańska M, Mielczarek-Palacz A. 227
  The presence of anti-leucocyte antibodies in the plasma of convalescent women after SARS-CoV-2 infection as a reason for disqualification for plasma therapy – analysis based on a literature review
  Obecność przeciwciał antyleukocytarnych w osoczu kobiet ozdrowieńców po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 jako przyczyna dyskwalifikacji do plazmoterapii – przegląd piśmiennictwa
  Bojarski P, Sobstyl M. 231
  Vascular iatrogenic injury during lumbar disc surgery: a literature review
  Jatrogenne uszkodzenie naczyń w trakcie operacji dyskopatii lędźwiowej: przegląd piśmiennictwa
  Ogłodek E.A. 235
  Ochrona zdrowia psychicznego w COVID-19
  Mental health protection associated with COVID-19
  Stechyshyn I, Pavliuk B, Chornij N, Kritsak M, Prokopovych O. 238
  Substantiation of attention around antioxidants of plant origin for use in complex pharmacotherapy of diseases of the oral cavity
  Uzasadnienie zwrócenia uwagi na zastosowanie przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego w kompleksowej farmakoterapii chorób jamy ustnej

 • 290

  SPIS TREŚCI 2021, Tom XLIX, Nr 290
  CONTENTS 2021, VOL XLIX, No. 290


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Rudyk IS, Medentseva OO, Gasanov IC, Babichev DP. 95
  Influence of various risk factors on the level of ST2 biomarker in patients with heart failure and diabetes mellitus type 2
  Wpływ różnych czynników ryzyka na stężenie biomarkera ST2 u chorych z niewydolnością serca i cukrzycą typu 2
  Konieczniak K, Wantoch Rekowski F, Gładyś A, Zugaj P, Rymarz A, Niemczyk S. 99
  Plamica Schönleina-Henocha – jednoośrodkowa, retrospektywna analiza procesu diagnostycznego, leczenia oraz przebiegu u dorosłych
  Schönlein-Henoch purpura – single-center, retrospective analysis of the diagnostic process, treatment and course in adults
  Kutwin P, Borkowska EM, Bogucka P, Jabłonowski Z. 103
  Expression profile of microRNAs (106b-3p, 130b-3, 145-3p, 199a-5p) in urine and serum samples from patients with the diagnosis of bladder cancer
  Profil ekspresji mikroRNA (106b-3p, 130b-3, 145-3p, 199a-5p) w moczu i surowicy u chorych na raka pęcherza moczowego
  Kolomiytsev V, Terletskiy O, Bufan M, Lukavetskiy O. 108
  Efficacy of evaluation of microRNA-122 and microRNA-21 levels in the role of biomarkers of oligosymptomatic choledocholithiasis in patients with acute calculous cholecystitis
  Skuteczność określania poziomów miRNA-122 i miRNA-21 jako biomarkerów niskoobjawowej kamicy żółciowej u chorych na ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
  Henzler M, Olechnowicz S, Jacewicz J, Papaj B, Nitsch-Osuch A, Bogdan M. 114
  Prophylactic medical examination of 15/16 year old from the Warsaw Agglomeration. Evaluation of the implementation of standards in practice
  Profilaktyczne badania lekarskie 15/16-latków z Aglomeracji Warszawskiej. Ocena realizacji standardów
  Szyszka M, Skrzypczyk P, Pańczyk-Tomaszewska M. 119
  Kwas moczowy u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
  Uric acid in children and adolescents with primary hypertension
  Lyubchenko OV, Velihoria IE, Polyakova SV, Ivanov OE, Tzyhanova NB, Pushkar LY, Sirota OM, Tzyhanova IV. 125
  Microbiological aspects of conservative treatment of periodontal disease using gel-based preparations
  Mikrobiologiczne aspekty zachowawczego leczenia chorób przyzębia przy użyciu preparatów żelowych
  Cherkashyna L, Miz A, Reminetskyy B, Shklyar A, Sukhonosov R, Demikhova N, Khoroshun E. 129
  The content of lactate in muscle tissue of different types in the early post-mortal period
  Zawartość mleczanu w tkance mięśniowej różnego typu we wczesnym okresie pośmiertnym
  Cherkashyna L, Shklyar A, Sukhonosov R, Naguta L, Serhii S, Protsenko O, Olkhovskiy V, Zarutskiy Y, Bumeister V ,
  Demikhova N, Barchan G. 133
  The nomogram technique for determining the prescription of death coming by the content of acid phosphatase in the muscle tissue
  Technika nomogramu do określania czasu śmierci wynikającej z zawartości kwaśnej fosfatazy w tkance mięśniowej

  EXPERIMENTAL STUDIES / BADANIA DOŚWIADCZALNE

  Kmet O, Filipets N, Kmet T, Andriychuk N, Vlasova K, Tymkul D. 138
  Experimental evaluation of Enalapril effect on protein oxidative modification, proteolytic processes and cerebral morphological
  changes in rats with type 2 diabetes mellitus
  Eksperymentalna ocena wpływu enalaprylu na modyfikację oksydacyjną białek, procesy proteolityczne i zmiany morfologiczne mózgu
  u szczurów z cukrzycą typu 2

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Tomaszczyk K, Liberek T, Rutkowski P. 143
  An unexpected diagnosis of intravascular loss of guidewire after central venous catheterization – a case report
  Niespodziewana diagnoza wewnątrznaczyniowej utraty prowadnicy po kaniulacji żył centralnych – opis przypadku
  Rek-Pacześ M, Jastrzębski K, Pacześ K, Turoboś K. 146
  Diagnostic and therapeutic difficulties in patient with cerebral venous thrombosis – a case report
  Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u chorej z zakrzepicą naczyń żylnych mózgu – opis przypadku
  Bojarski P, Solonynko B, Stapińska-Syniec A, Sobstyl M, Nazarewski S. 150
  Rare iatrogenic iliac artery injury during lumbar disc surgery – a case report
  Rzadkie jatrogenne uszkodzenie tętnicy biodrowej podczas operacji dyskopatii lędźwiowej – opis przypadku
  Dłucik R, Orzechowska-Wylęgała B, Dłucik D, Puzzolo D, Micali A. 153
  Socket preservation or guided bone regeneration – a case report
  Zachowanie zębodołu lub sterowana regeneracja kości – opis przypadku

  REVIEW PAPERS / PRACE POGLĄDOWE

  Miedziaszczyk M, Cieślewicz A, Jabłecka A. 158
  Efficacy of coenzyme Q10 in supportive therapy of the cardiovascular diseases and in the prevention of cardiotoxicity caused by chemotherapy
  Skuteczność koenzymu Q10 we wspomagającym leczeniu chorób sercowo-naczyniowych oraz w zapobieganiu kardiotoksyczności spowodowanej chemioterapią
  Stachurska M, Zbroch E, Kakareko K, Rydzewska-Rosołowska A, Hryszko T. 162
  Aktualne zalecenia żywienia w przewlekłej chorobie nerek
  Current nutrition recommendations for chronic kidney disease

 • 289

  SPIS TREŚCI 2021, Tom XLIX, Nr 289
  CONTENTS 2021, VOL XLIX, No. 289

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Mohmand-Borkowski A, Rozmysłowicz T. 5
  Expression of fibroblast activation protein in human coronary vessels
  Ekspresja białka aktywującego fibroblasty w ludzkich naczyniach wieńcowych
  Królewicz K, Steć Z, Niemczyk S. 9
  Hypercalcemia in the nephrology department patients – incidence, etiology and impact on renal function
  Hiperkalcemia u chorych oddziału nefrologii – częstość występowania, przyczyny i wpływ na czynność nerek
  Knysak M, Moczulska B, Stompór T. 13
  What is the prognostic value of reduced eGFR?
  Jakie znaczenie prognostyczne ma zmniejszenie wartości eGFR?
  Gniadek-Olejniczak K, , Mroz J, Tomczykiewicz K, Staszewski J. 19
  Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w praktyce neurologa – opis przypadku
  Internal carotid artery dissection in the neurologist’s practice – a case study
  Chojnacki C, Mikulska P, Knopik-Dąbrowicz A, Kaczka A, Chojnacki J, Konrad P. 23
  Rola limfocytów śródnabłonkowych w patogenezie zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  The role of intraepithelial lymphocytes in pathogenesis of small intestinal bacterial overgrowth syndrome
  Żółkiewicz J, Stochmal A, Zaremba M, Hoffmann A, Czuwara J, Rudnicka L. 28
  Serum concentration of angiopoietin-like protein 4 in patients with systemic sclerosis
  Stężenie białka angiopoetyno-podobnego 4 w surowicy chorych na twardzinę układową
  Kritsak M, Stechyshyn I, Pavliuk B, Prokopovych O, Chornij N. 32
  Analysis of the results of patients treatment with metabolic syndrome, diabetic foot syndrome combined with diastolic dysfunction of the left ventricle
  Analiza wyników leczenia chorych z zespołem metabolicznym, zespołem stopy cukrzycowej w połączeniu z dysfunkcją rozkurczową lewej komory
  Kupryjaniuk A, Sobstyl M, Stapińska-Syniec A, Manera V. 35
  Recognition of biological movements and cognitive functioning in patients with central nervous system tumours
  Rozpoznawanie ruchu biologicznego i funkcje poznawcze u chorych z nowotworami centralnego układu nerwowego
  Mękal D, Deptała A. 40
  Ocena stanu odżywienia chorych na twardzinę układową
  Evaluation of nutritional status in patients with systemic sclerosis
  Beketova G, Kuznetsova L, Grynevych O, Broun T, Momotiuk L, Motuzka O, Yashchenko L. 44
  Analysis of the clinical trial results of the flavonoid effects on some cellular immunity indicators in children and adults
  Analiza wyników badań klinicznych wpływu flawonoidów na niektóre wskaźniki odporności komórkowej u dzieci i dorosłych

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Buszkiewicz K, Greberski K, Łuczak M, Angerer D, Poprawka T, Bugajski P. 54
  Perforacja wolnej ściany prawej komory i postępująca tamponada serca jako powikłanie po implantacji dwujamowego układu stymulującego – opis przypadku
  Progressive cardiac tamponade and right ventricular free wall perforation as complications after dual-chamber pacemaker implantation – a case report
  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Wróblewski D, Żytkiewicz M. 57
  Tablet-based limited echocardiography at COVID-19-dedicated hospital during the pandemic in the context of takotsubo syndrome
  Oparta na tablecie ograniczona echokardiografia w jednoimiennym szpitalu zakaźnym podczas pandemii COVID-19 w kontekście zespołu takotsubo
  Śliwińska WL, Kade G, Niemczyk S. 60
  Cystinuria poorly responding to treatment – the risk of chronic kidney disease
  Cystynuria słabo reagująca na leczenie – zagrożenie przewlekłą chorobą nerek
  Nowak-Tim J, Borkowski B, Jabłoński Ł, Fedorczak M, Pondel J, Stankiewicz-Rudnicki M, Gaszyński T. 64
  McGrath video laryngoscopy in epiglottis biopsy
  Wideolaryngoskopia McGratha w biopsji nagłośni

  REVIEW PAPERS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 67
  Przeciwzapalne działanie amantadyny i memantyny w zakażeniu SARS-CoV-2
  Anti-inflammatory effects of amantadine and memantine in SARS-CoV-2 infection
  Lewtak K, Nitsch-Osuch A. 71
  Jak dystansowanie społeczne wpływa na rozwój epidemii COVID-19?
  What is the effect of social distancing on the course of COVID-19 epidemic?
  Boyarchuk O, Yarema N, Kinash M, Chormomydz I. 80
  Newborn screening for severe combined immunodeficiency: clinical and cost-effectiveness approaches
  Badania przesiewowe noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności: podejście kliniczne i opłacalne
  Gaszyńska E. 84
  Chirurgia jako pierwsza – alternatywne podejście do leczenia chirurgiczno-ortodontycznego pacjentów z wadami zgryzowo-twarzowymi
  Surgery first as an alternative approach in patients treated for dentofacial deformities
  Ciurus M. 88
  Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii
  Prevention of endocarditis in dentistry


Products by page

Products by page