Newsletter

VOL XXXVI

There are 87 products.
VOL XXXVI

Subcategories

 • 216

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 216, CZERWIEC
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 216,
  JUNE

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Chronowska J., Łabuzek K., Kukla U., Lekstan A., Okopień B.: 365
  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii jako nowy sposób leczenia przerzutów nowotworowych do otrzewnej
  Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as a new way of peritoneal metastases treatment

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Pawełczak E., Gaszyński T.: 369
  Występowanie nadciśnienia tętniczego w społeczności miejskiej a promowanie zachowań prozdrowotnych
  The prevalence of hypertension among the urban community and promoting healthy behaviors
  Jerzykowska S., Cymerys M., Roszak M., Wysocka E., Michalak S., Pupek-Musialik D.: 373
  Analiza wpływu krótkotrwałego wysiłku fizycznego na wybrane parametry funkcji śródbłonka naczyniowego oraz sztywność naczyń krwionośnych u młodych i zdrowych mężczyzn
  The analysis of the influence of short term physical effort on selected endothelial function parameters and blood vessels stiffness features among young and healthy men
  Huk-Kolega H., Ciejka E., Skibska B., Kowalczyk A., Gorąca A.: 379
  Wpływ kwasu liponowego na zawartość TNF-α w homogenatach śledziony
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-α in spleen homogenates
  Wasilewska A., Cieszkowska M., Kowalska-Duplaga K., Wędrychowicz A., Fyderek K.: 382
  Retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna ostrego zapalenia trzustki u dzieci
  Retrospective analysis of epidemiological and clinical aspects of acute pancreatitis in children
  Guszcz T., Święczkowska M., Milewska E., Gorodkiewicz E., Kozłowski R., Roszkowska-Jakimiec W.: 386
  Aktywność katepsyn D i B w osoczu chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego
  Cathepsin D and B activity in the serum of patients with urothelial bladder cancer
  Blasczyk-Schiep S., Jaworska-Andryszewska P.: 389
  Negatywne doświadczenia w dzieciństwie, stres a zachowania samouszkadzające i tendencje samobójcze u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
  Negative experiences in childhood, stress and self-injurious behavior and suicidal tendencies in people with borderline personality
  Wierzbiński P., Zdanowicz A., Żurek A., Zboralski K., Florkowski A.: 394
  Próby samobójcze u pacjentów z osobowością borderline – doniesienie wstępne
  Suicide attempts in patients with borderline personality – preliminary report

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Gradzik K., Kociubińska M., Wójcik M., Czarnota T., Mazur-Stążka E., Wysokiński A.: 397
  Problemy terapii idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego – opis przypadku
  Treatment problems of idiopathic arterial pulmonary hypertension – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Sińska B., Kucharska A., Dmoch-Gajzlerska E.: 400
  Znaczenie diety w optymalizacji płodności kobiety
  The diet in improving fertility in women
  Iwaniak A., Darewicz M., Minkiewicz P., Protasiewicz M., Borawska J.: 403
  Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek żywności jako składniki diety o właściwościach kardioprotekcyjnych
  Biologically active peptides derived from food proteins as the food components with cardioprotective properties
  Cichosz G., Czeczot H.: 407
  Wapń – niezbędny dla każdego
  Calcium – essential for everybody

 • 215

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 215, MAJ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 215, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Czarkowski M.: 295
  Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsińskiej
  Helsinki Declaration – next version

  Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA1)
  Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych2 z udziałem ludzi 298

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gorzelak P., Zyzak S., Krewko Ł., Możdżan M., Broncel M.: 302
  Częstość stosowania doustnych antagonistów witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków i zaburzeniami funkcji poznawczych
  Frequency of use of oral vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation and cognitive function disturbances
  Łokieć K., Klupińska G., Walecka-Kapica E., Błońska A.: 307
  Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego
  Estimation of small intestinal bacterial overgrowth in patients with constipation and diarrhea irritable bowel syndrome
  Iwańczak B., Ryżko J., Kierkuś J., Jankowski P., Sładek M., Wasilewska A., Landowski P., Szczepanik M., Krzesiek E., Sienkiewicz E., Szaflarska-Popławska A., Więcek S., Kwiecień J., Kacperska M., Korczowski B., Maślana J.: 311
  Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004–2013 w Polsce
  Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004–2013 in Poland
  Misiewicz M., Robak M., Chojnowski K., Treliński J.: 316
  Ocena zależności między fibrynolizą mierzoną przy użyciu tromboelastometrii rotacyjnej ROTEM a stężeniami t-PA i PAI-1 u chorych na szpiczaka mnogiego w czasie rozpoznania
  Correlations between ROTEM fibrinolytic activity and t-PA, PAI-1 levels in patients with newly diagnosed multiple myeloma
  Godala M., Materek-Kuśmierkiewicz I., Moczulski D., Rutkowski M., Szatko F., Gaszyńska E., Kowalski J.: 320
  Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego
  Estimation of plasma vitamin A, C and E levels in patients with metabolic syndrome
  Głębocka A.K., Zarzycki W., Knaś M.: 324
  Cukrzyca i ciąża – wpływ na mechanikę stóp i ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej
  Influence of diabetes on mechanics efficiency of pregnant women's feet end risk of diabetic foot
  Pingot J., Pingot M., Łabęcka M., Woldańska-Okońska M.: 330
  Zastosowanie wyciągów lędźwiowych według Saundersa w leczeniu pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnej części kręgosłupa
  The use of Saunders lumbar traction in physiotherapy of patients with chronic lower back pain
  Tomaszewska A., Pawlicka-Lisowska A.: 336
  Ocena wpływu systematycznej aktywności ruchowej na postawę ciała młodzieży
  Evaluation of an influence of systematic motor activity on the body posture of young people

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Weryńska B., Kosacka M., Dyła T., Jankowska R.: 341
  Neurosarkoidoza – opis przypadku
  Neurosarcoidosis – case report
  Bilbin-Bukowska A., Stępień A., Brzozowski K., Piasecki P., Skrobowska E.:
  345
  Trudności diagnostyczne i terapeutyczne obustronnej przetoki szyjno-jamistej
  Diagnostic and therapeutic problems of bilateral carotid-cavernous sinus fistula Karczmarek-Borowska B., Drzymała M., Golon K.: 348
  Hepatotoksyczność paracetamolu u chorej leczonej kapecytabiną z powodu raka piersi
  Hepatotoxicity of acetaminophen in a patient treated with capecitabine due to breast cancer

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K., Skrypnik K.: 352
  Współczesne kryteria rozpoznania i aktualne rekomendacje leczenia żywieniowego w anoreksji
  Contemporary criteria of the diagnosis and current recommendations for nutritional therapy in anorexia nervosa Bobrzyk M., Łabuzek K., Orski M., Tarnawska D., Okopień B.: 357
  Objawy oczne w wybranych chorobach reumatycznych
  Ocular symptoms in rheumatic diseases

 • 214

  SPSPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 214, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 214, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Gomółka M., Niemczyk S.: 225
  Jak bezpiecznie i skutecznie stosować antybiotyki aminoglikozydowe
  How to safely and effectively administer aminoglycoside antibiotics

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Bielicki P., Brzóska K., Pływaczewski R., Barnaś M., Kumor M., Stępkowski T., Jończak L., Chazan R., Kruszewski M., Śliwiński P.: 229
  Zależność występowania choroby niedokrwiennej serca od polimorfizmu wybranych genów u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
  Genetic predisposition to ischemic heart disease in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
  Dorantowicz R., Łuczak E., Broncel M.:
  233
  Ocena wpływu 7-ketocholesterolu na powierzchniową ekspresję molekuł adhezyjnych ICAM-1 i PECAM-1 w ludzkich komórkach śródbłonka aortalnego
  The effect of 7-ketocholesterol on surface ICAM-1 and PECAM-1 expression in human aortic endothelial cells
  Gomółka M., Szamotulska K., Rymarz A., Brodowska-Kania D., Dzierżanowska M., Dubchak I., Piechota W., Jurkiewicz D., Niemczyk S.:
  240
  W poszukiwaniu skutecznego i bezpiecznego dawkowania amikacyny u chorych na przewlekłą chorobę nerek
  In the search for effective and safe dose of amikacin in patients with chronic kidney disease
  Tokarski S., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
  245
  Ocena stanu klinicznego i tolerancji leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej i rehabilitacji oddechowej
  Assessment of the clinical symptoms and treatment tolerance in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) undergoing first-line chemotherapy and pulmonary rehabilitation
  Tokarski S., Tokarska K., Schwarz E., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
  249
  Blood gas analysis, blood saturation and chosen parameters of spirometric examination in NSCLC patients undergoing chemotherapy and pulmonary rehabilitation
  Gazometria i saturacja krwi oraz wybrane parametry badania spirometrycznego u chorych na NDRP poddanych chemioterapii i rehabilitacji oddechowej
  Wierzbiński P., Zdanowicz A., Klekowska J., Broniarczyk-Czarniak M., Zboralski K.: 254
  Epidemiologia samobójstw w chorobie afektywnej dwubiegunowej w epizodzie maniakalnym – doniesienie wstępne
  The epidemiology of suicide in bipolar disorder in the manic episode – preliminary reports
  Elikowski W., Małek M., Kalawski R., Kulczak M., Łazowski S., Bolewski A.:
  257
  Izolowane infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce trójdzielnej u chorego z wywiadem urologicznym
  Isolated tricuspid valve infective endocarditis in a patient with a urological history

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Grzywacz A., Dziuk M., Niemczyk S.:
  261
  Oporna na leczenie hiperkalcemia u pacjenta z rakiem płuca
  Refractory hypercalcemia in patient with lung cancer
  Dąbkowski K., Lubikowski J., Głuszko R., Kowalski W., Starzyńska T.: 265
  Guz lity pseudobrodawkowaty trzustki – opis 3 przypadków
  Pancreatic solid pseudopappilary tumor – report of three cases

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Giermaziak W.:
  270
  Wpływ ustawy refundacyjnej na rynek farmaceutyczny w Polsce
  Impact Reimbursement Act on the pharmaceutical market in Poland
  Łabuzek K., Bobrzyk M., Skrudlik E., Okopień B.:
  274
  Aktualne postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i prewencyjne w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej
  Actual diagnosis, treatment and prevention of human granulocytic anaplasmosis
  Piekarska M., Wandałowicz A.D., Mięgoć H.:
  278
  Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka, profilaktyka i leczenie
  Clostridium difficile infecion – diagnostics, prevention and treatment
  Kęsy L., Kopczyński P., Baszczuk A., Kopczyński Z.:
  283
  Metody otrzymywania osocza bogatopłytkowego wykorzystywanego w medycynie jako preparat przyspieszający regenerację tkanek
  Methods of preparation of the platelet-rich plasma used in medicine as an accelerator of tissue regeneration
  Kowalska M., Cichosz G.:
  287
  Produkty mleczarskie jako źródło folianów
  Dairy products as source of folates

 • 213

  CONTENTS 2014, Vol. XXXVI, No 213, MARCH

  EDITORIAL
  Pepłoński A., Płomiński J.:
  Dislocation after total hip arthroplasty – the problem is still present, reasons and treatments 151

  ORIGINAL PAPERS
  Szafraniec Z., Kaczmarek K., Pałka K., Ptaszyński P., Ruta J., Chudzik M., Wranicz J.K.:
  Comparison of basic electrical features of ICD defibrillating leads implanted to right ventricular apex or right ventricular outflow track and septum 155
  Kafara M., Bogacki P., Lelakowska-Pieła M., Lelakowski J.:
  Patients with implanted pacemakers in the primary hospital and stay under the care of an outpatient cardiology clinic – differences in comparison with the reference center 160
  Sielski J.:
  B-type natriuretic peptide and high sensitivity troponin T as a marker of cardiac failure in patients after permanent cardiac pacing 165
  Kozioł M., Sikora A., Kozioł-Montewka M., Smarz-Widelska I., Załuska W., Orłowska-Kowalik G., Pyszna W., Książek A.:
  Preliminary results of research on a new marker of idiopathic membranous nephropathy: Anty-PLA2R 171
  Zwiech R.:
  The early C4d urinary excretion and long-term kidney graft survival in patients treated with tacrolimus and mycophenolate mophetil 175
  Grabczak E.M., Dąbrowska M., Paplińska-Goryca M., Nejman-Gryz P., Korczyński P., Krenke R., Chazan R.:

  Capsaicin inhalation cough challenge in an evaluation of cough threshold – preliminary study 180
  Karwat K., Przybyłowski T., Bielicki P., Hildebrand K., Nowacka-Mazurek M., Nasiłowski J., Rubinsztajn R., Chazan R.:

  Estimation of volume of pleural fluid and its impact on spirometrical parameters 186
  Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.:
  The effect of neurorehabilitation on the functional state and muscle tone of upper limb in patients after ischaemic stroke 191
  Renn-Żurek A.:
  Futile medical care and euthanasia in the opinion of professional nurses 195

  CASE REPORTS

  Szulżyk T., Bekiesz W., Grzeszczuk A., Flisiak R.:

  Delayed HIV disease diagnose, despite multiple hospitalizations – case report 200

  REVIEW PAPERS
  Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Janion-Sadowska A., Stern A., Zychowicz J., Kaziród-Wolski K., Paluchowski M.:

  Influenza infection in intensive cardiac care unit patients 203
  Łącka K., Frączek M.M.:
  Classification and etiology of hyperthyroidism 206
  Zasimowicz E., Wolszczak B., Zasimowicz B.:

  Influence of ethyl alcohol on diabetes pathogenesis type 212
  Wolska K., Michalska-Jakubus M., Pietrzak A., Krasowska D.:
  Metabolic syndrome in patients with psoriasis 215

 • 212

  CONTENTS 2014, Vol. XXXVI, No 212, FEBRUARY

  EDITORIAL
  Albrecht P., Antczak A., Hryniewicz W., Skoczyńska A., Radzikowski A., Kędziora-Kornatowska K., Bernatowska E., Stompór T6, Grodzicki T., Gyrczuk E., Imiela J., Jędrzejczak W., Windak A.:
  Recommendations for prevention of community-acquired pneumonia with bacteremia as the leading form of invasive pneumococcal infections in the population of people over 50 years of age and risk groups above 19 years of age 79

  ORIGINAL PAPERS
  Chatian M., Tarchalski J.L., Lisowski J., Poziomska-Piątkowska E.:
  The influence of the outpatient cardiologic rehabilitation on the physical fitness at patients after a STEMI 88
  Zwolak P.:
  Quality of life versus joint stiffness and pains upon movement in lower limb osteoarthritis 92
  Smoleń E.:
  Analysis of causes of the involvement in prophylactic examinations and the evaluation of the value of the body mass and the blood pressure at residents of Sanok district 96
  Zdrodowska B., Leszczyńska-Filus M., Leszczyński R., Błaszczyk J.:
  The influence of laser therapy on selected functional parameters of patients with spondyloarthrosis of the lower section of the spine 101
  Mazurek J., Lurbiecki J.:
  Acceptance of Illness Scale and its clinical impact 106

  CASE REPORTS
  Hapka Ł., Halena G.:
  Autologous in situ reconstruction of aortic bifurcation in a patient with ruptured, mycotic abdominal aneurysm – case report 109
  Popko J., Karpiński M., Guszczyn T.:
  Congenital insensitivity to pain 113

  REVIEW PAPERS

  Skrypnik D., Bogdański P., Mądry E., Pupek-Musialik D., Walkowiak J.:
  Effect of physical exercise on endothelial function, indicators of inflammation and oxidative stress 117
  Płusa T.:
  Clinical usefulness of imaging in diseases of the respiratory system 122
  Bura M., Mozer-Lisewska I.:
  Clinical outcomes of superinfections with primary hepatotropic viruses in patients with chronic hepatitis B or C 125
  Suwalska A., Owczarek W., Fiedor P.:
  Clinical usefulness of diagnostic methods for Human Papilloma Virus dependent lesions 129
  Ambroziak A., Cichosz G.:
  Immune stimulative potency of milk proteins 133
  Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K.:
  Obesity – significant risk factor for erectile dysfunction in men 137
  Paprocka-Lipińska A., Basińska K.:
  How do first codes of medical ethics inspire contemporary physicians? 138

 • 211

  CONTENTS 2014, Vol. XXXVI, No 211, JANUARY

  EDITORIAL
  Januszewicz W., Kabat M., Prejbisz A., Januszewicz A.:
  Pathogenesis of essential hypertension – a half of the century perspective 7

  ORIGINAL PAPERS
  Topa J., Matusik P., Godfryd-Bugajska K., Cienciała A., Friediger J.:
  Large incisional hernias surgery with the use of non-adherent mesh 11
  Herman W.A., Krzoska A., Pawliczak E., Roszak M., Łącka K.:
  Evaluation of relationships between plasma androgens level and clinical signs of hipoandrogenism according to age and comorbidity of metabolic syndrome in men 16
  Klupiński K., Krekora K., Woldańska-Okońska M.:
  Evaluation of early physiotherapy in patients after surgical treatment of cruciate ligament injury by bone-tendon-bone method 22

  CASE REPORTS
  Tomczykiewicz K., Pastuszak Ż., Staszewski J., Stępień A.:
  Stiff person syndrome – case report 28
  Pepłoński A., Płomiński J.:
  Instability and other local complications after revision hip replacement in one patient – a case report 31

  REVIEW PAPERS
  Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.:
  Acute renal failure in the course of renal-ocular syndrome 34
  Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Płusa T.:
  The role of fibrocytes in pulmonary fibrosis 39
  Przytulska J., Tupikowski K., Bednarek-Tupikowska G.:
  Thyroid dysfunction in patients treated with tyrosine kinase inhibitors 42
  Wolszczak B., Zasimowicz E., Juchniewicz J.:
  The effect of ethanol on the endocrynic system 45
  Płusa T.:
  Action mechanisms of cough suppressants and their clinical application 48
  Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.:
  Prolonged-release drug formulations for parenteral administration. Part II. Microspheres and implants for injection 54
  Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.:
  Contemporary dermatological methods of treating hirsutism 59
  Partyka M., Dunin-Wilczyńska I., Chałas R.:

  Disorders of the stomatognathic system in patients with short stature 63
  Rawińska M., Fijałkowska S.:
  Cognitive-behavioural therapy for sexual dysfunctions: treatment, etiology and accurate diagnosing of premature ejaculation 68


Products by page

Products by page