2014 - Vol. 20

There are 36 products.
2014 - Vol. 20

Subcategories

 • No. 4

  Contents 2014; Vol. 20, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Korsak J.: 169
  Ryzyko przeniesienia zakażeń bakteryjnych
  za pośrednictwem przetoczeń składników krwi
  The risk of transmitting bacterial infections via blood component transfusion

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A.: 178
  Określenie istotności cukrzycy jako czynnika predysponującego do grzybiczego zakażenia miejsca operowanego
  Determination the significance level of diabetes as predisposing factor for fungal surgical site infection
  Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A: 182
  W jakim stopniu cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju bakteryjnego zakażenia miejsca operowanego u chorych operowanych w zakresie jamy brzusznej?
  To what extent diabetes is a key risk factor development of bacterial surgical site infection in patients undergoing abdominal procedures?
  Tokarska-Rodak M., Kozioł-Montewka M., Plewik D., Szepeluk A., Paszkiewicz J.: 188
  Ocena poziomu składowych układu dopełniacza oraz wybranych cytokin u osób zawodowo narażonych na zakażenia Borrelia burgdorferi
  The assessment of the level of complement’s elements and cytokines levels in persons occupationally exposed to Borrelia burgdorferi infections
  Płusa T., Bijoś P.: 194
  Preferencje chorych na astmę/POChP przy wyborze inhalatora
  Preferences of asthma/COPD patients in inhaler choosing

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Jaroszewska K., Pulkowska-Nowocień A., Gawlak M., Nitsch-Osuch A.: 198
  Program Szpitalnej Polityki Antybiotykowej – cele i zasady realizacji
  The program of the Hospital Antibiotic Policy – aims and rules of the realization
  Bigos M., Denys A.: 202
  Odporność populacyjna w aspekcie zagrożenia bioterrorystycznego. Część I – bakterie
  Population resistance and bioterrorism threats. Part I – Bacteria
  Akutko K., Iwańczak B.: 212
  Bakteryjne i pierwotniakowe zakażenia oportunistyczne u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit
  Bacterial and protozoal opportunistic infections in patients with inflammatory bowel disease
  Konopka M., Kaczmarczyk D., Fol M.: 218
  Przeciwciała monoklonalne jako rodzaj immunoterapii w leczeniu wybranych nowotworów
  Monoclonal antibodies as a type of immunotherapy for the treatment of selected cancers
  Lis I., Ratajczak A., Bogdański P.: 228
  Omentyna – nowa adipocytokina o korzystnych właściwościach kardiometabolicznych
  Omentin – a new adipocytokine with benefical cardiometabolic properties

 • No. 3

  Contents 2014; Vol. 20, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Więsik-Szewczyk E., Jahnz-Różyk K., Kucharczyk A.: 111
  Sarkoidoza a leczenie inhibitorami czynnika martwicy nowotworów – czy jest uzasadnione?
  Anti-tumor necrosis factor therapy in patients with sarcoidosis – are there the evidences?

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Skrzek A., Wysokiński A., Kozioł-Montewka M., Montewka M: 117
  Czynniki ryzyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia u pacjentów po implantacji stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów serca
  Risk factors for cardiac device-related endocarditis in patients with permanent pacemakers and cardioverter-defibrillators
  Krakowska-Stasiak M., Polanowska I., Kucia A., Grys I., Witkowska B.: 125
  Zakażenia układu moczowego oraz antybiotykowrażliwość uropatogenów u pacjentów hospitalizowanych w klinice chorób wewnętrznych
  Urinary tract infections and uropathogens’ antibiotic susceptibility in patients hospitalized in internal medicine clinic

  CASE REPORT / OPIS PRZYPADKU

  Sokołowski R., Izdebska J., Płusa T., Szaflik J.: 131
  Sarkoidoza oczna u chorej z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C – opis przypadku
  Ocular sarcoidosis in a patient with chronic hepatitis C – a case report
  Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R., Chudzicka A.: 136
  Profil cytokinowy u chorych leczonych anty-IgE – opis przypadków
  Cytokine profile in patients treated with anti-IgE – case reports
  Paluchowska E., Wiśniewska N., Owczarek W., Sadowski J., Gołębiowski G.: 140
  Martwicze zakażenie tkanek miękkich w przebiegu leczenia leflunomidem
  Necrotizing soft tissue infection during leflunomide treatment

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Chudzicka A.: 145
  Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Asthma-COPD overlap syndrome
  Radlińska A., Dziemieszonek P., Cieślik K., Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.: 150
  Zakażenia spowodowane Clostridium difficile
  Infections caused by Clostridium difficile
  Drobnik A.: 154
  Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych
  Overview of microbiological hazards in treatment rooms

 • No. 2
 • No. 1

Products by page

Products by page