Newsletter

VOL XXXVIII

There are 73 products.
VOL XXXVIII

Subcategories

 • 228

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 228, CZERWIEC
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 228, JUNE

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Rybotycka Z, Długosz A. 309
  Znaczenie diagnostyczne białka NMP22 w raku pęcherza moczowego
  Diagnostic significance of protein NMP22 in bladder cancer

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Blasczyk-Schiep S, Jaworska-Andryszewska P, Rabska E Lasoń A. 315
  Regulacja emocji w aspekcie orientacji na działanie vs stan, stres a zachowania samouszkadzające u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
  Emotional regulation in aspect of action vs. state orientation, stress and self – injurious behavior among people with borderline personality disorder
  Kiełbasa S, Niedzielski A. 320
  Świadomość społeczna związana z prawami pacjenta oraz wiedza dotycząca możliwych działań w sytuacji ich naruszenia wśród osób do 30 roku życia
  Social awareness related to the rights of the patient and knowledge of the possible actions in case of a breach of those under 30 years old
  Juszczak D, Korzeniewski K, Czupryńska K, Furs M. 326
  Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych nadużywających alkoholu w świetle analizy opiniowania sądowego
  The characteristics of sexual offenders abusing alcohol in view of forensic-psychiatric assessments
  Krajewska K, Gawlik-Kotelnicka O, Gmitrowicz A. 329
  Związek wybranych zaburzeń psychicznych z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie
  The relation of selected psychiatric disorders to occurrence of suicide attempts among teenage psychiatrically hospitalized patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Lubszczyk M, Kaliszewski K, Strutyńska-Karpińska M. 332
  Nietypowy obraz kliniczny wgłobienia uchyłku Meckela u 19-letniego mężczyzny – opis przypadku
  Unusual clinical picture of Meckel's diverticulum intussusception in 19-year-old man – a case report
  Roszkowska A, Morawska-Kochman M, Kubacka M, Dorobisz K, Kręcicki T. 335
  Obustronny perlak przewodu słuchowego zewnętrznego – opis przypadku
  Bilateral external auditory canal cholesteatoma – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Styk A, Zieliński G. 340
  Udar przysadki mózgowej – nie zawsze rozpoznawany stan zagrożenia życia
  Pituitary apoplexy – not always correctly recognized life-threatening entity
  Hawryluk J, Grafka A, Gęca T, Łopucki M. 344
  Cukrzyca ciężarnych w świetle aktualnego piśmiennictwa
  Gestational diabetes in the light of current literature
  Lacka K, Szeliga A. 348
  Significance of selenium in thyroid physiology and pathology
  Znaczenie selenu w fizjologii i patologii tarczycy
  Cal-Kocikowska J, Nawrocka M, Bogdański P. 354
  Dna moczanowa – od patogenezy do leczenia – postępy w XXI wieku
  Gout – from pathogenesis to treatment – progress in the XXI century
  Czekajlo M, Dąbrowski M, Dąbrowska A, Torres K, Torres A, Witt M, Gąsiorowski Ł, Szukała M. 360
  Symulacja medyczna jako profesjonalne narzędzie wpływające na bezpieczeństwo pacjenta wykorzystywane w procesie nauczania
  Medical simulation as a professional tool which affect the safety of the patient used in the learning process

 • 227

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 227, MAJ
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 227, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kukla U, Łabuzek K, Chronowska J, Krzystanek M, Okopień B. 245
  Zaburzenia psychiczne w chorobach przewodu pokarmowego – spojrzenie internisty i psychiatry
  Mental disorders in digestive system diseases – internist’s and psychiatrist’s insight

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Płusa T, Chełstowska S. 250
  CD34+ progenitor cells in pulmonary sarcoidosis
  Progenitorowe komórki CD34+ w sarkoidozie płuc
  Starosta M, Niwald M, Miller E. 254
  Skuteczność kompleksowej rehabilitacji po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu
  The effectiveness of comprehensive rehabilitation after a first episode of ischemic stroke
  Godala M, Materek-Kuśmierkiewicz I, Moczulski D, Rutkowski M, Szatko F, Gaszyńska E, Tokarski S, Kowalski J. 258
  Aktywność fizyczna u chorych z objawami zespołu metabolicznego zmniejsza stężenia witamin antyoksydacyjnych w osoczu – ochronny efekt witaminy C
  Physical activity in patients with symptoms of metabolic syndrome reduces the concentration of plasma antioxidant vitamins – protective effect of vitamin C
  Płomiński J, Piątkowski K, Rowicki K. 263
  Odległe wyniki „anatomicznej” rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem 1/3 środkowej więzadła rzepki
  Long-term outcomes after “anatomic” reconstruction of anterior cruciate ligament using central third of patellar tendon
  Talarowska M, Zajączkowska M, Gałecki P. 269
  Prozodia emocjonalna i językowa a pamięć operacyjna u chorych z depresją
  Emotional and language prosody and working memory in patients with depression

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Błaszczyk E, Małek M, Bolewski A, Angerer D. 273
  Mnogie skrzepliny w prawej komorze w przebiegu arytmogennej kardiomiopatii prawej komory – opis przypadku
  Multiple right ventricular thrombi in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy – a case report
  Nawrocka I, Kaczyńska A, Abramczyk P. 278
  Electric cardioversion of atrial fibrillation resulting in pulmonary oedema in patient with apical hypertrophic cardiomyopathy
  Obrzęk płuc jako powikłanie kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków u pacjentki z koniuszkową postacią kardiomiopatii przerostowej
  Wysokińska E, Kolak A, Starosławska E, Kieszko D, Kamińska M, Surdyka D, Mocarska A, Burdan F. 280
  Dziesięcioletnie przeżycie wolne od progresji u pacjentki z chłoniakiem z komórek płaszcza
  Ten years progression-free survival obtained in a patient with mantle cell lymphoma

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Brzozowska A, Idziak M, Burdan F, Mazurkiewicz M. 283
  Objawy i leczenie odczynów popromiennych
  Symptoms and treatment of radiation-induced reactions
  Krysiak R, Kędzia A, Kowalska B, Krupej-Kędzierska J, Okopień B. 288
  Zaburzenia endokrynologiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek – część I
  Endocrine abnormalities in patients with chronic renal failure – part I
  Krysiak R, Kędzia A, Kowalska B, Krupej-Kędzierska J, Okopień B. 293
  Zaburzenia endokrynologiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek – część II
  Endocrine abnormalities in patients with chronic renal failure – part II
  Zdrojewicz Z, Otlewska A, Hackemer P, Otlewska A. 300
  Amigdalina – budowa i znaczenie kliniczne
  Amygdalin – structure and clinical significance

 • 226

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 226, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 226, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kukla U, Łabuzek K, Chronowska J, Bobrzyk M, Madej P, Okopień B. 191
  Antyangiogenna terapia złośliwej postaci pheochromocytoma i paraganglioma w świetle najnowszych doniesień naukowych
  Antiangiogenic therapy of malignant pheochromocytoma and paraganglioma with the view to the recent scientific developments

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Eberdt-Gołąbek B, Zmysłowska K, Słowik M, Gładysz D, Hozyasz KK. 196
  Etiologia i doświadczenia własne w pierwotnym monosymptomatycznym moczeniu nocnym u dzieci
  Etiology and own experience in the primary monosymptomatic nocturnal enuresis in children
  Gorąca A, Skibska B. 203
  Wpływ endoteliny 1 oraz inhibitora fosforylacji IkB na zawartość wolnych grup sulfhydrylowych (-SH) i białka w nerce szczura
  The effects of endothelin 1 and an inhibitor of phosphorylation of IkB on the content of free sulfhydryl groups (-SH) and protein in rat kidney
  Milewska M, Sińska B, Sych D, Kucharska A. 206
  Częstość występowania otyłości sarkopenicznej w grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym w zależności od przyjętej metodologii – badanie wstępne
  The prevalence of sarcopenic obesity in postmenopausal women in depending on the used methodology – preliminary study
  Łupińska A, Chlebna-Sokół D. 211
  Wpływ świadomości rodziców na rozwój nadmiaru masy ciała u dzieci
  Impact on the development of parental awareness of excess weight in children

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Brodowska-Kania D, Rymarz A, Saracyn M, Geisler P, Niemczyk S. 216
  Zastosowanie rituksimabu w indukcji remisji ciężkiej, opornej na leczenie postaci zapalenia naczyń z obecnością przeciwciał c-ANCA – opis przypadku
  Use of rituximab in the induction of remission of severe, resistant and recurrent form of polyangiitis associated with c-ANCA antibodies – case report
  Kowalewski P, Najdecki M, Trojanowski P, Paśnik K. 219
  Zaotrzewnowa perforacja dwunastnicy – postępowanie chirurgiczne
  Retroperitoneal perforation of duodenum – surgical approach

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Krysiak R, Rudzki H, Handzlik-Orlik G, Gdula-Dymek A, Okopień B. 222
  Fibraty w świetle dużych badań klinicznych
  Fibrates in the light of large clinical trials
  Milewska M, Sińska B, Kluciński A. 228
  Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu choroby uchyłkowej jelita grubego
  Dietary prevention and treatment of diverticular disease of the colon
  Chojecki Ł, Płomiński J, Pawlik J, Pepłoński A, Jeśkiewicz M. 233
  Aktualne poglądy na temat leczenia operacyjnego przewlekłej niestabilności stawu skokowego
  Current concepts in surgical treatment of chronic ankle joint instability
  Błaszczyk J, Bobińska K, Filip M, Gałecki P. 237
  Ogólne zasady skutecznej komunikacji między lekarzem a chorym z wybranymi zaburzeniami psychicznymi
  General principles of effective communication between physician and patient with selected mental disorders

 • 225

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 225, MARZEC
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 225, MARCH


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Wilk B. 131
  Seksualność w wieku podeszłym
  Sexuality in the elderly

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Łukasiewicz D, Chodorowska M, Jakubowska I. 135
  Otyłość jako czynnik rozwoju nowotworów w cukrzycy typu 2
  Obesity as a factor in the development of cancer in type 2 diabetes
  Cichon P, Drucis K, Piotrkowski J. 140
  Pierwotny rak płaskonabłonkowy gruczołu piersiowego – opis przypadku
  Primary squamous cell carcinoma of the breast – a case report
  Jończyk-Skórka K, Śliwczyńska-Rodziewicz D, Jarmak A, Kowalski J. 144
  Czy kwas acetylosalicylowy i antagoniści witaminy K są czynnikami ryzyka wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem?
  Does acetylsalicylic acid and vitamin K antagonists are risk factors of macular degeneration related with age?
  Kiełczewska M, Szymczyk J, Leszczyński, Błaszczyk J. 150
  Wpływ prądu wielkiej częstotliwości i fali ultradźwiękowej na wybrane wskaźniki masy ciała
  The effect of high-frequency current and ultrasonic wave on selected indicators of body weight
  Denys K, Denys P, Macander M, Zboralski K. 155
  Jakość życia, akceptacja choroby i poczucie kontroli zdrowia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu podczas procesu rehabilitacji
  Quality of life, acceptance of illness and a sense of health control in patients with chronic musculoskeletal disorders during the rehabilitation process
  Matthews-Brzozowska T, Pobol-Aidi M, Cudziło D. 159
  Terapia aparatem stałym u pacjentów z zaburzeniami zwarcia w przednim odcinku szczęki
  Fixed appliance therapy in patients with impaired short-circuit in the anterior part of the maxilla

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Kisiel B, Gawroński K, Rzepecki P, Tłustochowicz W. 164
  Polymyalgia rheumatica in a patient with splenic marginal zone lymphoma – a case report
  Polimialgia reumatyczna u pacjentki z chłoniakiem strefy brzeżnej śledziony – opis przypadku
  Kaminska-Winciorek G, Wydmanski J, Palen P. 166
  The use of dermoscopy in diagnostics of a pilonidal cyst (“jeep disease”) – case reports
  Zastosowanie dermatoskopii w diagnostyce torbieli włosowej („choroba kierowców jeepów”) – opisy przypadków

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Trojacka E, Zaleska M, Galus R. 169
  Wpływ czynników endo- i egzogennych na przebieg łuszczycy
  Influence of exogenous and endogenous factors on the course of psoriasis
  Cichosz G, Czeczot H. 174
  Tłuszcz mlekowy – unikalny pod każdym względem
  Milk fat – the only existing for any reason
  Samborska-Sablik A, Sablik Z, Gaszyński T, Drożdż J. 180
  Gry międzyludzkie jako sposób na stres zawodowy lekarzy
  Interpersonal Games as a Method for Doctors’ Occupational Stress
  Czarkowski M. 183
  Aborcja a klauzula sumienia
  Abortion and conscientious objection

 • 224

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 224, LUTY
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 224, FEBRUARY


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kluj P, Aleksandrowicz D, Machała W, Gaszyński T. 65
  Współczesne metody tamowania krwotoku w warunkach przedszpitalnych w oparciu o doświadczenia i standardy medycyny taktycznej
  Modern methods of prehospital bleeding management based on the experience and standards of tactical medicine

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Krzesiński P, Hałas K, Gielerak G, Piotrowicz K, Stańczyk A, Piechota W, Jannasz I, Niedolaz K, Wojdat M, Skrobowski A. 70
  Ryzyko sercowo-naczyniowe a markery zapalne u chorych na nadciśnienie tętnicze
  Cardiovascular risk and inflammatory markers in patients with hypertension
  Frątczak A, Kujawski K, Gluba-Brzózka A, Rysz J. 77
  Evaluation of the effectiveness of methods of endoscopic treatment of bleeding from the duodenal mucosa
  Ocena skuteczności metod endoskopowego leczenia krwawienia z błony śluzowej dwunastnicy
  Witkowska-Płusa U. 82
  Stopień nasilenia astmy oskrzelowej u dzieci a poziom lęku i depresji matek
  The degree of asthma severity in children and the level of maternal anxiety and depression
  Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Piusińska-Macoch R, Stępień A, Kordowska J. 88
  The occurrence of tumors of the central nervous system in a clinical observation
  Występowanie guzów ośrodkowego układu nerwowego w materiale klinicznym
  Czeczot H, Cichosz G, Ambroziak A. 93
  Poziom peroksydacji lipidów w mlekozastępczych preparatach do żywienia początkowego niemowląt
  The level of lipid peroxidation in milk replacer formulas for initial feeding of infants

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Krawiec K, Marks P, Różański W, Lipiński M. 100
  Rak chromofobowy nerkowokomórkowy – opis przypadku
  Chromophobe renal cell carcinoma – case report
  Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Stępień A. 104
  Neuralgia amiotroficzna splotu lędźwiowo-krzyżowego – opis przypadku
  Amyothropic neuralgy of lumbosacral plexus – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Tadeusiewicz J, Nowak P. 107
  Rola modyfikacji potranslacyjnych fibrynogenu w patogenezie zakrzepicy
  The role of post-translational modification of fibrinogen in the pathogenesis of thrombosis
  Radziszewska A, Karczmarek-Borowska B, Grądalska-Lampart M, Filip AA. 113
  Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca
  Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  Kotlewska J, Jeznach-Steinhagen A, Czerwonogrodzka-Senczyna A. 119
  Związek między spożyciem wybranych płynów a ryzykiem zachorowania na cukrzycę
  The relationship between selected fluid intake and the risk of diabetes
  Kucmin T, Płowaś-Goral M, Nogalski A. 123
  Krótka historia resuscytacji – wpływ doświadczeń z przeszłości na obecnie stosowane techniki i metody
  A brief history of resuscitation – the influence of previous experience on modern techniques and methods

 • 223

  SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 223, STYCZEŃ
  CONTENTS 2015, VOL XXXVIII, No. 223, JANUARY


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Barańska M, Czerwińska-Rybak J, Gil L, Komarnicki M. 5
  Mutacje punktowe genów kodujących białka biorące udział w splicingu RNA u chorych z zespołami mielodysplastycznymi
  Point mutations of genes encoding proteins involvedin RNA splicing in patients with myelodysplastic syndromes

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Andrzejczak-Karbowska M, Kapusta J, Inman M, Kowalski J, Irzmański R. 11
  Ocena skuteczności kontrolowanego wysiłku fizycznego opartego na ćwiczeniach u kobiet z niewydolnością serca w wieku podeszłym
  Evaluation of the effectiveness of exercise-based controlled physical effort in women with heart failure in the elderly
  Pruszyńska MA, Kostka J, Raczkowski JW, Chmielewski HM 16
  Wiedza pacjentów na temat modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu
  Patients’ knowledge regarding modifiable risk factors of stroke
  Haładaj R, Pingot J, Pingot M 20
  Ocena jakości życia pacjentów z zespołami korzeniowymi
  Quality of life assessment in patients with spinal radicular syndromes
  Zdrodowska B, Leszczyńska-Filus M, Leszczyński R, Błaszczyk J 26
  Porównanie wpływu laseroterapii i magnetoterapii na poziom bólu oraz zakres ruchomości kręgosłupa osób z chorobą zwyrodnieniową dolnego odcinka kręgosłupa
  Comparison of the effect of laser and magnetic therapy for pain level and the range of motion of the spine of people with osteoarthritislower back

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Santorek-Strumiłło E, Brocki M. 32
  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jako maska gruczolakoraka kątnicy
  Acute appendicitis masking adenocarcinoma of the cecum

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Betkier-Lipińska K, Ryczek R, Cwetsch A. 34
  Współczesna farmakoterapia tętniczego nadciśnienia płucnego
  The current pharmacotherapy of pulmonary arterial hypertension
  Jurczak I, Jurczak K 39
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca
  Chronic obstructive pulmonary disease as a risk factor for coronary heart disease
  Karwowska K. 42
  Wirusowa gorączka Ebola
  Ebola virus disease
  Gańczak M. 46
  Etiologiczne, epidemiologiczne i kliniczne aspekty zakażenia koronawirusem MERS-CoV
  Etiological, epidemiological and clinical aspects of coronavirus infection MERS-CoV
  Wiśniewska B, Marciniak A, Rutkowska-Nawrocka J, Ciećwież M, Szydłowska I, Starczewski A. 51
  Wysiłkowe nietrzymanie moczu – jedna z podstawowych chorób współczesnego społeczeństwa
  Urinary stress incontinence – one of basic diseases of modern society
  Walczewska M, Mocarska A, Burdan F, Janczarek M, Żelazowska-Cieślińska I, Starosławska E. 55
  Diagnostyka obrazowa zmian łagodnych w jajnikach
  Diagnosis of benign ovarian lesions using imaging techniques


Products by page

Products by page