SPIS TREŚCI , Tom XLIV, Nr 261, MARZEC/ CONTENTS , Vol. XLIV, No. 261, MARCH

Dostęp do całego wydania miesięcznika
Full access to journal text
Dostęp po adresie IP/
IP based access

Dostęp użytkownik/hasło
User/Password based access


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp / access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
091-096

Title: “Danger theory” as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non-infectious factors – a role of genetics factors 

Author: Dubaniewicz A.

Tytuł: „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników genetycznych 

Autor: Dubaniewicz A.

097-100

Title: “Danger theory”as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non- infectious factors – a role of environmental factors and autoimmunity 

Author: Dubaniewicz A.

Tytuł: „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników środowiskowych i autoimmunizacji 

Autor: Dubaniewicz A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
101-109

Title: Diagnostyczny algorytm postępowania w sarkoidozie płucnej i pozapłucnej 

Autho: Dubaniewicz A.

Tytuł: The diagnostic algorithm of practice in pulmonary and extrapulmonary sarcoidosis 

Autor: Dubaniewicz A.

110-112

Title: Differentiation of dyspnea in patients with asthma and lung sarcoidosis 

Author: Płusa T.

Tytuł: Różnicowanie duszności u chorych na astmę i sarkoidozę płuc 

Autor: Płusa T. 

113-117

Title: Advances in endoscopic diagnosis of sarcoidosis 

Authors: Filarecka A, Gnass M, Obrochta A, Szlubowska S, Kocoń P, Czyżewski D, Pankowski J, Szlubowski A.

Tytuł: Postępy w endoskopowej diagnostyce sarkoidozy 

Autorzy: Filarecka A, Gnass M, Obrochta A, Szlubowska S, Kocoń P, Czyżewski D, Pankowski J, Szlubowski A.

118-123

Title: Radiological examinations in the diagnosis and monitoring of pulmonary sarcoidosis 

Author: Piotrowski WJ

Tytuł: Badania radiologiczne w diagnostyce i monitorowaniu sarkoidozy układu oddechowego 

Autor: Piotrowski WJ

124-129

Title: Cardiac sarcoidosis: diagnostics, treatment and follow-up 

Authors: Dudziak M, Jankowska H, Dorniak K. 

Tytuł: Sarkoidoza serca: diagnostyka, leczenie i monitorowanie 

Autorzy: Dudziak M, Jankowska H, Dorniak K. 

130-134

Title: Neurosarcoidosis – diagnosis, clinical picture and therapy 

Authors: Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A

Tytuł: Neurosarkoidoza – diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie 

Autorzy: Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A

135-138

Title: Advances in differential diagnosis and treatment of patients with sarcoidosis 

Author: Płusa T. 

Tytuł: Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę 

Autor: Płusa T. 

139-141

Title: Nintedanib in the treatment of fibrosing interstital lung diseases 

Author: Lewandowska K. 

Tytuł: Nintedanib w leczeniu śródmiąższowych chorób płuc ze zwłóknieniem 

Autor: Lewandowska K. 

142-146

Title: Cutaneous sarcoidosis – a great imitator 

Authors: Szczerkowska-Dobosz A, Stawczyk-Macieja M, Purzycka-Bohdan D, Dubaniewicz A, Nowicki R. 

Tytuł: Sarkoidoza skóry – wielki naśladowca 

Autorzy: Szczerkowska-Dobosz A, Stawczyk-Macieja M, Purzycka-Bohdan D, Dubaniewicz A, Nowicki R. 

147-149

Title: Disturbances of calcium metabolism and vitamin D supplementation in sarcoidosis – two-way street 

Author: Kempisty A, Lewandowska A, Kuś J. 

Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowej a suplementacja witaminy D u chorych na sarkoidozę – dwie strony medalu

Autorzy: Kempisty A, Lewandowska A, Kuś J. 

150-151

Title: Rehabilitation of patients with sarcoidosis 

Author: Niedoszytko P. 

Tytuł: Rehabilitacja chorych na sarkoidozę 

Autor: Niedoszytko P. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
152-156

Title: Hypersensitivity pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis – case report 

Authors: Mackiewicz B, Siwiec J, Czekajska-Chehab E, Milanowski J

Tytuł: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc – opis przypadku 

Autorzy: Mackiewicz B, Siwiec J, Czekajska-Chehab E, Milanowski J