Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. - Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie
nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA  
 
ZAMÓWIENIA  : medpress@medpress.com.pl


ZAMÓWIENIA

medpress@medpress.com.pl

 

      W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba zachorowań na choroby odkleszczowe uległa alarmującemu zwiększeniu. Zakażenia Borrelia spp. stanowią wiodący problem medyczny, zwłaszcza na półkuli północnej naszego globu. Przenoszące ją kleszcze powodują stałe zagrożenie dla ludzi i zwierząt, bowiem zakażenie bakterią, nie wykryte odpowiednio wczeoenie, może powodować poważne następstwa narządowe i układowe.

         Zainteresowanie chorobą trwa od 1977 r., czyli od chwili, gdy w miejscowooeci Lyme w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych wystąpiły mnogie zachorowania na zapalenie stawów poprzedzone zmianami skórnymi. Jednakże, jak się okazuje, krętki podobne do borelii znaleziono w Republice Dominikany zakonserwowane w kleszczach zatopionych w bursztynie sprzed 15 milionów lat.

      
   Wg prognoz w 2018 r. na boreliozę z Lyme zachoruje w Stanach Zjednoczonych ok. 1 mln ludzi, a w Europie ok. 2,4 mln. Natomiast na podstawie analiz matematycznych ustalono, że w 2050 r. 12% populacji Stanów Zjednoczonych i 17% mieszkańców Europy będzie zakażonych Borrelia spp. i będzie wymagało leczenia, w tym głównie z powodu przewlekłej postaci choroby. Dane te stanowią oczywiste wyzwanie dla służb medycznych, niosąc za sobą rosnące koszty.

         Powyższą kwestię najlepiej skomentował dr Burgdorfer mówiąc: „Kontrowersje w badaniach nad boreliozą to haniebna sprawa, ponieważ jest skażona politycznie. Pieniądze trafiają do tych samych osób, które przez ostatnie trzydzieści lat produkowały to samo. Nic.” (“The controversy in the Lyme disease research is a shameful affair and I say this because the whole thing is politically tainted. Money goes to the same people who have for the last thirty years produced the same thing. Nothing.”).

         Wiele nieporozumień powstałych wokół rozpoznawania i leczenia chorych zakażonych borelią z pewnością zostanie wyjaśnionych w ciągu najbliższych lat. Aktualnie jednak choroba z Lyme stanowi wstydliwy medyczny problem, który poza merytorycznym ma także aspekt komercyjny.

         Pragnę podkreślić, że wiele badań i opisów klinicznych dotyczących boreliozy pochodzi z polskich ośrodków akademickich, co stanowi oryginalny i cenny wkład w poznanie patomechanizmów zakażenia. Dodam także, że jako pierwszy   w Polsce, przy współpracy z firmą 3M, wprowadzałem test potwierdzenia Western blot. W celu zapoznania lekarzy z problemem zakażenia Borrelia spp. zorganizowałem dwie konferencje w pałacu w Rydzynie. Dalszy rozwój badań nad rozpoznawaniem i leczeniem chorych na boreliozę potoczył się pod nadzorem specjalistów z zakresu chorób zakaźnych.

          Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że to skromne opracowanie postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych na boreliozę, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych opracowań, ułatwi obiektywną ocenę merytoryczną podejmowanych decyzji. 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

  

      
W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępowania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.

     Z powyższych powodów monografia jest adresowana do ratowników, lekarzy, funkcjonariuszy służb ratunkowych i porządkowych, a także do sztabów kryzysowych i organizatorów działań ratunkowych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dostępnych opracowań i publikacji zespołów zajmujących się problemami bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju i za granicą.

        Szczególnie wartościowe wydają się być zawarte w monografii zalecenia i procedury postępowania w sytuacjach krytycznych. Ich poznanie i wdrożenie w ramach działań profilaktycznych może poprawić istniejącą sytuację zagrożenia dla zdrowia i życia. Dostępność patogenów biologicznych uznanych za broń biologiczną stanowi realną możliwość ich użycia przez bioterrorystów. Z tego powodu podejmowane przeciwdziałania powinny być oparte na posiadanej wiedzy o mechanizmach działania wirusów i bakterii, możliwościach zwalczania zakażenia i działaniach profilaktycznych. Opracowane procedury postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego powinny więc uwzględniać charakterystykę patogenów i realne możliwości udzielania pomocy ratunkowej.

MONOGRAFIA ZOSTAŁA WYDANA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NIŻEJ WYMIENIONYMI FIRMAMI:

przedmowa

 

WSPÓŁCZESNE LECZENIE CHORYCH 
NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC

 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa  (Warszawa, 2012)

 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi bardzo istotny problem zdrowotny. Obserwuje się co prawda zróżnicowanie geograficzne w zakresie  chorobowości na  to schorzenie, jednakże na całym świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, trendy są wyraźnie i dynamicznie wzrostowe. Związane to jest nie tylko z konsumpcją tytoniu,  ale przede wszystkim wydłużaniem ludzkiego życia. Świadczą o tym dane epidemiologiczne pochodzące z krajów, w których zmniejsza się rozpowszechnienie palenia papierosów i następowo zapadalność na raka płuca, a zwiększa się chorobowość na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W 1990 roku POChP była na 12 miejscu wśród 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za utratę lat życia skorygowanych niesprawnością. Według sprawdzającej się jak dotąd prognozy Alana Lopeza I Christophera  Murraya, w 2020 roku POChP znajdzie się na piątym miejscu w tym rankingu (Alan D. Lopez & Christopher C.J.L. Murray: Change in the rank order of disease burden for 15 leading causes worldwide 1990 – 2020 as measured by DALYS. Nature Medicine, 1998).

Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

  >> przedmowa 

opis

 

WSPÓŁCZESNE LECZENIE ASTMY (Warszawa, 2008)

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy

AUTORZY

dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk  
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej   Uniwersytet Medyczny w Lublinie

doc. dr hab. med. Andrzej Chciałowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON 

Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr hab. med. Andrzej Emeryk    

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr med. Aleksandra Kucharczyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

prof. dr hab. med. Marek Kulus

Klinika Pediatrii i Alergologii Warszawski Uniwesytet Medyczny

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii  i Alergologii CSKMON  
Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

doc. dr hab. med. Tornasz Targowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON 
Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

>> spis treści

opis

ALERGOLOGIA WSPÓŁCZESNA (Warszawa 2006)
pod redakcją 
prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy 
i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk

 

 

 

 

 

 

>> spis treści

BEZPIECZNA I RACJONALNA GLIKOKORTYKOSTEROIDOTERAPIA WZIEWNA U DZIECI 
I MŁODZIEŻY
( Warszawa 2005)
pod redakcją 
prof. dr hab. med. RYSZARDA KURZAWY


Autorzy: 


Dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk (Lublin), 
Dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań), 
Dr med. Zbigniew Doniec (Rabka Zdrój), 
Dr hab. med. Marek Kulus (Warszawa), 
Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój),
Dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój), 
Dr med. Marek Niedziela (Poznań), 
Prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała - Koziec (Kraków)

 

 

 

 

>> przedmowa

BROŃ BIOLOGICZNA (2002)  Nadreaktywność oskrzeli - patofizjologia i klinika  Immunoterapia  chorób układu oddechowego Zapalenie płuc - aktualne problemy kliniczne Zapalenie -  patofizjologia i klinika Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową Astma oskrzelowa