MENU
 

©  2001- 2013 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

   Oficjalny Organ Sekcji Lekarzy Wojskowych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
   Pismo Naukowe Wojskowego Instytutu Medycznego  ukazuje się od 3 stycznia 1920 r.

Official Organ of the Section of Military Physicians at the Polish Medical Society 
Scientific Journal of the Military Institute of Health Service 

Index Copernicus - 3,08; KBN - 2

 

    SPIS TREŚCI - CONTENTS 


2006, Tom 82, Nr 4

2006, Vol. 82, No 4

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Paśnik K.: Miejsce chirurgii w leczeniu otyłości            247

Prace oryginalne

Grabowska P., Targowski Sławomir., From S., Jahnz- Różyk K.: Poziom wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu   u chorych hospitalizowanych            251

Kamrowska A., Klus M., Florkowski A.: Zaburzenia adaptacyjne u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej  hospitalizowanych psychiatrycznie            254

Opis Przypadku

Żmuda S., Dąbrowski M., Ignatowicz E.: Wpływ gęstości mocy lasera Er:YAG na zwiększenie temperatury tkanki w badaniach in vitro    257

Zielińska-Krawczyk M.: Ziarniniakowatość Wegenera jako imitacja gruźlicy płuc      261

Przestasz T., Kowański M.: Nerwiakowatość osłonkowa i guz wewnątrzoskrzelowy przyczyną marskości płuca      264

Kroina K., Beciński J., Krajewski E.: Chirurgiczne aspekty stopy cukrzycowej – opisy przypadków            267

PRACE POGLĄDOWE

Stelmaszuk T., Olszak M., Uziębło-Życzkowska B., Kaczkowska-Śmigiera A.: Stymulacja angiogenezy w chorobie niedokrwiennej serca z zastosowaniem różnego typu wektorów dla terapii   269

Dudko S., Chciałowski A.: Bronchoskopia z zastosowaniem nawigacji elektromagnetycznej – nowe narzędzie w diagnostyce zmian obwodowych w płucach 276

Kucharczyk A.: Alergeny rekombinowane – od laboratorium do kliniki    279  

Chudzicka A.: Procesy immunologiczne w patogenezie samoistnego włóknienia płuc            284

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Koktysz R., Patera J., Kowalczyk M.: Zatrucie ogólne iperytem siarkowym.
Część I – obraz kliniczny           289

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Koktysz R., Patera J., Kowalczyk M.: Zatrucie ogólne iperytem siarkowym.
Część II – możliwości terapeutyczne          292

Zielińska-Krawczyk M.: Ziarniniakowatość Wegenera – współczesny problem kliniczny            295

Organizacja i historia Wojskowej Służby Zdrowia

Lubiński W.: Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Wojskowym Instytucie Medycznym            298

Marczyński W.: Płk w st. spocz. dr med. Henryk Jabłoński          300 

EDITORIAL

Paśnik K.: The place of the surgery in treatment of the obesity        247

ORIGINAL PAPERS

Grabowska P., Targowski Sławomir., From S., Jahnz- Różyk K.: Knowledge about tobacco smoking toxicity among hospitalized patients            251

Kamrowska A., Klus M., Florkowski A.: Adjustment disorders among soldiers hospitalized due to psychiatric indications        254

Case report

Żmuda S., Dąbrowski M., Ignatowicz E.: Effect of power density of Er:YAG laser on increase of tissue temperature in vitro studies   257

Zielińska-Krawczyk M.: Wegener’s Granulomatosis imitating pulmonary tuberculosis            261

Przestasz T., Kowański M.: Schwannomatosis and intrabronchial tumour as a cause of lung cirrhosis     264  

Kroina K., Beciński J., Krajewski E.: Surgical aspects of diabetic foot – case reports    267

REVIEW PAPERS

Stelmaszuk T., Olszak M., Uziębło-Życzkowska B., Kaczkowska-Śmigiera A.: Stimulation of angiogenesis with          the use of various vectors in ischemic heart disease          269

Dudko S., Chciałowski A.: Electromagnetic navigation bronchoscopy – a new tool for diagnosis of peripheral lung           lesions      276

Kucharczyk A.: Recombinant allergens – from the laboratory to the clinic      279   

Chudzicka A.: Immunological processes in the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis            284

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Koktysz R., Patera J., Kowalczyk M.: Systemic manifestations of sulphur           mustard poisoning. Part I – Clinical manifestations     289

Antkowiak O., Brytan M., Zdanowski R., Koktysz R., Patera J., Kowalczyk M.: Systemic manifestations of sulfur mustard poisoning. Part II – Possible therapies      292 

Zielińska-Krawczyk M.: Wegeners  Granulomatosis – actual clinical problem            295

Organization and  history of military medical service

Lubiński W.: Inauguration of Academic Year 2005 – 2006 in Military Medical Institute in Warsaw            298

Marczyński W.: Col. ret. Henry Jabłoński M.D.            300